ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Fine needle aspiration cytology in the diagnosis of lymph nodes: Correlation with histopathological diagnosis [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-14622 | DOI: 10.14744/scie.2019.14622

Fine needle aspiration cytology in the diagnosis of lymph nodes: Correlation with histopathological diagnosis

Ayşegül Aksoy Altınboğa1, Gökhan Yüce2
1Ankara Yıldırım Beyazıt University, Department of Pathology, Ankara
2Ankara Ataturk Training and Research Hospital, Department of Radyology, Ankara

INTRODUCTION: Lymph node fine needle aspiration cytology (FNAC) is usually the first step in evaluation of an enlarged lymph node. It is a rapid, minimav invasive and cheaper procedure than histopathologic examination. The aim of this study is to detect diagnostic adequacy of lymph node FNAC compared with the histopathologic diagnosis.
METHODS: A total of 171 lymph node FNACs which were performed during 2016-2017 were included in this study. In 41 cases, FNAC results were compared with the histopathologic findings, who had trucut and/or excisional biopsy.
RESULTS: FNAC diagnosis of 13 benign (13/13), 3 atypia of undetermined significance (AUS) (3/4), 8 suspicious for malignancy (SM) (8/9) and 13 malignant (13/13) cases were well correlated with the final histopathologic diagnosis. Overall diagnositic sensitivity, spesificity, positive predictive value, negative predictive value and accuracy were found to be 95.4%, 94.1%, 95.4%, 94.1%, 94.9% respectivelly. False negative rate and false positive rate were %2.4 and %2.4.
DISCUSSION AND CONCLUSION: FNAC of lymph nodes is highly sensitive and spesific method for diagnosing lymph node pathologies. It may be used as a reliable diagnostic tool in evaluation of an enlarged lymph node.

Keywords: Fine needle aspration cytology, lymph nodes, histopathology, accuracy

Lenf Nodu Patolojilerinin Tanısında İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi: Histopatolojik Tanılar ile Korelasyon

Ayşegül Aksoy Altınboğa1, Gökhan Yüce2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Lenf nodu ince iğne aspirayon sitolojisi (İİAS) büyümüş lenf nodlarının değerlendirilmesinde genellikle ilk basamak olarak kullanılmaktadır. Histopatolojik değerlendirmeye kıyasla, hızlı, minimal invaziv ve ucuz bir yöntemdir. Bu çalışmada lenf nodu İİAS’nin histopatolojik sonuçlara kıyasla tanısal etkinliği araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 2016-2017 yıllarında lenf nodu İİAS uygulanan 171 olgu dahil edilmiştir. Kırk bir olguda İİAS sonuçları trucut ve/veya eksizyonel biyopsi ile tanı aldığı histopatolojik sonuçlar ile kıyaslanmıştır.
BULGULAR: Histopatolojik korelasyonu olan 13 benign (13/13), 3 önemi belirsiz atipi (3/4), 8 malignite şüphesi (8/9) ve 13 malign (13/13) olguda histopatolojik tanılar ile İİAS sonuçları arasında uyum saptandı. Tanısal duyarlılık, özgüllük, positif kestirim değeri, negatif kestirim değeri ve doğruluk sırasıyla %95.4, %94.1, %95.4, %94.1 ve %94.9 bulundu. Yalancı negatiflik ve yalancı pozitiflik sırasıyla %2.4 ve %2.4 saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Lenf nodu İİAS’i, lenf nodu patolojilerinin tanısında oldukça duyarlı ve özgül bir yöntemdir. Büyümüş lenf nodlarının değerlendirilmesinde, İİAS güvenilir bir yöntem olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İnce iğne aspirasyon sitolojisi, lenf nodu, histopatoloji, doğrulukCorresponding Author: Ayşegül Aksoy Altınboğa, Türkiye
LookUs & Online Makale