ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Role of Alpha Atrial Natriuretic Hormone in Pneumonectomy: An Experimental Study [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 101-106 | DOI: 10.14744/scie.2019.07769

The Role of Alpha Atrial Natriuretic Hormone in Pneumonectomy: An Experimental Study

Murat Akkuş1, Yener Yörük2
1Department of Thoracic Surgery, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey

Objective: The alpha atrial natriuretic hormone (α-ANH) is released in response to atrial distension and excessive fluid volume in the body. The aim of the present study was to evaluate α-ANH levels before and after pneumonectomy and to investigate the effects of normal and increased volume of crystalloid–colloid fluids on α-ANH following pneumonectomy in a rabbit model.
Methods: A total of 20 New Zealand rabbits were used in the study. The mean weight of the rabbits was 1.831 g. The subjects were divided into four groups with five in each group. The first group was given 3 mL/kg/h of crystalloid; the second group was given 10 mL/kg/h of crystalloid; the third group was given 3 mL/kg/h of colloid; the fourth group was given 10 mL/kg/h of colloid. Blood samples were preoperatively collected from the jugular vein. Posterolateral thoracotomy was applied to all subjects. The hilus was tied and cut en bloc with 2/0 silk, and pneumonectomy was performed. All groups received infusion for 3 h. Following infusion, blood samples from the contralateral jugular vein were collected at postoperative 3 h. Pre- and postoperative α-ANH levels were compared.
Results: There was no significant difference in the mean weight of the groups (χ2=1.417, p=0.478). There was no significant difference in the pre- and postoperative α-ANH levels among all groups (Z=0.674, p=0.5 in the first; Z=0.405, p=0.686 in the second; Z=1.753, p=0.08 in the third; Z=0.944, p=0.345 in the fourth).
Conclusion: Our study results suggest that pneumonectomy alone appears not to change the α-ANH levels, and hypoxia, increased atrial pressure, and some neurohormonal factors may enhance α-ANH release.

Keywords: Alpha atrial natriuretic hormone, atrial natriuretic peptides, pneumonectomy; postpneumonectomy pulmonary edema.

Pnömonektomide Alfa Atrial Natriüretik Hormonun Rolü: Deneysel Çalışma

Murat Akkuş1, Yener Yörük2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği/İstanbul
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Edirne

Amaç: Atrial natriüretik hormon (α-ANH) vücutta aşırı sıvı birikimi ve atrial distansiyona cevap olarak salgılanır. Biz, deneysel tavşan modelimizde pnömonektomi öncesi ve sonrası normal ve yüksek volüm kristaloid ve kolloid sıvı verilmesinin alfa atrial natriüretik hormon seviyesine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada ortalama ağırlığı 1831 g olan toplam 20 Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Örnekler her biri beş denekten oluşan dört gruba ayrıldı. Birinci gruba 3 mL/kg/sa kristaloid, ikinci gruba 10 mL/kg/sa kristaloid, üçüncü gruba 3 mL/kg/sa kolloid, dördüncü gruba 10 mL/kg/sa kolloid sıvı başlandı. Ameliyat öncesi juguler venden kan örnekleri alındı. Tüm deneklere posterolateral torakotomi uygulandı. Hilus 2/0 ipek ile en blok bağlandı ve kesildi, pnömonektomi yapıldı. Bütün gruplara üç saat infüzyon yapıldı, ameliyat sonrası üçüncü saat karşı taraf juguler venden kan örnekleri alındı. Ameliyat öncesi ve sonrası α-ANH seviyeleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Gruplar arasında ortalama ağırlık açısından farklılık yoktu. Ameliyat öncesi ve sonrası gruplar arasında α-ANH seviyeleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı (birinci grup Z=0.674; p=0.5; ikinci grup Z=0.405; p=0.686; üçüncü grup Z=1.753; p=0.08; dördüncü grup Z=0.944; p=0.345).
Sonuç: Çalışmamızda sonuçlar pnömonektominin α-ANH seviyesi değişimine yalnız başına etkisi olmadığını göstermektedir. Hipoksi, artmış atrial basınç ve bazı nörohormonal faktörler α-ANH salınımının artmasına yol açabilir.

Anahtar Kelimeler: Alfa atrial natriüretik hormon, atriyal natriüretik peptidler, pnömonektomi; postpnömonektomik pulmoner ödem.

Murat Akkuş, Yener Yörük. The Role of Alpha Atrial Natriuretic Hormone in Pneumonectomy: An Experimental Study. SCIE. 2019; 30(2): 101-106

Corresponding Author: Murat Akkuş, Türkiye
LookUs & Online Makale