ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Preoperative Endoskopic Stent Application for Bridging or Paliative Purposes in Obstructive Left Colon and Rectal Tumors [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-02418 | DOI: 10.14744/scie.2019.02418

Preoperative Endoskopic Stent Application for Bridging or Paliative Purposes in Obstructive Left Colon and Rectal Tumors

Selçuk Kaya, Önder Altın
S.B.University Dr.Lutfi Kirdar Kartal Education and Research Hospital, Department of General Surgery, İstanbul

INTRODUCTION: We tried to evaluate outcomes of endoscopic enteral stent applications in left colon or rectal cancers
METHODS: All patients received stent application between January 2016 and December 2017 for obstructive left colon and rectal cancers were retrospectively evaluated. Demographic data, obstructed side, indications, technical and clinical success of the procedure and additionally mortality and morbidity rates were recorded.
RESULTS: In 12 cases out of 14 we were able to place stents successfully ( 85.7 %). 8 cases received stents for bridge to elective surgery, whereas 4 of them had stents for paliative purposes. In one of the paliative cases; Hartman procedure was applied, due to perforation at proximal side of the stent after 3 months. Our technical and clinical success rates were 85.7% and 91.7 %, respectively. There was no mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Application of self expanded metalic stent (SEMS) in advanced stage obstructive colorectal cancer patients may be an alternative method compared with urgent surgeries. It could be safely and effectively performed and offers opportunites for paliative treatments and elective surgeries.

Keywords: self expanded metalic stent, obstructive colorectal cancer, obstruction, colonic decompression

Obstrüktif sol kolon ve rektum kanserinde ameliyat öncesi köprüleme ya da palyasyon amaçlı endoskopik stent uygulaması

Selçuk Kaya, Önder Altın
S.B.Üniversitesi Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Obstrüktik sol kolon ve rektum kanseri nedeniyle endoskopik barsak stent uyguladığımız hastaların sonuçlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2016-Aralık 2017 tarihleri arasında obstrüktif sol kolon ve rektum tümörü nedeniyle endoskopik stent girişiminde bulunulan hastalar retrospektif olarak irdelendi. Hastaların demografik özellikleri, ostrüksiyonun lokalizasyonu, endikasyon, uygulamanın teknik ve klinik başarısıyla birlikte mortalite ve morbidite oranları değerlendirildi.
BULGULAR: Stent uygulaması planlanan 14 hastanın 12'sinde başarı sağlandı (%85.7). Olguların 8'ine elektif ameliyat için köprüleme, 4'üne ise palyasyon amaçlı stent yerleştirildi. Palyatif amaçlı stentleme yapılan 1 hasta stent uygulamasından 3 ay sonra stentin proksimalinden perfore olduğu gözlendi ve bu hastaya Hartmann ameliyatı yapıldı. Teknik ve klinik başarı oranımız sırasıyla %85.7 ve %91.7 idi. Stent uygulamasına bağlı mortalite gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kendiliğinden genişleyen metalik stent (SEMS) uygulaması ileri evre obstrüktif kolorektal tümörü olan hastalara gerek palyatif tedavi gerekse de elektif küratif cerrahi şansı vermesi nedeniyle acil cerrahi girişimlere alternatif güvenli ve etkili bir tedavi metodu olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: kendiliğinden genişleyen metalik stent, obstrüktif kolorektal kanser, obstrüksiyon, kolonik dekompresyonCorresponding Author: Selçuk Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale