ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Histopathological and Oncological Results of Patients Received Laparoscopic and Open Resection for Sigmoid Cancer [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-00710 | DOI: 10.14744/scie.2018.00710

Comparison of Histopathological and Oncological Results of Patients Received Laparoscopic and Open Resection for Sigmoid Cancer

Selçuk Kaya, Önder Altın, Yunus Emre Altuntaş, Ahmet Şeker, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük
University of Health Sciences, Dr.Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of General Surgery, İstanbul

INTRODUCTION: We aimed to compare the histopathologic and oncologic outcomes of patients undergoing laparoscopic and open resection for sigmoid colon cancer.
METHODS: All patients who underwent surgical resection for sigmoid colon cancer between July 2014 and December 2016 were included in this study. The demographic characteristics, T/N staging, benign / malignant lymph node numbers, histopathological findings, follow-up period, overall survival and disease free survival of both groups were evaluated.
RESULTS: A total of 43 patients were evaluated in our study. Female to male ratio was 14/29. The mean age was 64.11±11.75. The mean number of dissected lymph nodes was 20.9 (10-31) in the open group and 19.46 (7-36) in the laparoscopic group (p=0.539). Overall 3 year survival was 87% in the open group and 85% in the laparoscopic group (p=0.62). Three years disease free survival was 79% in the open group and 75% in the laparoscopic group (p=0.70)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic and open surgery for sigmoid colon cancer provides equivalent oncological results. In these patients, laparoscopic surgery can be performed safely. If standardization of the laparoscopic surgeon and efforts to improve the education system are expended, laparoscopic surgery will become a standard treatment for colon cancer.

Keywords: Colon tumors, laparoscopic surgery, histopathology

Sigmoid Kolon Kanserinde Laparoskopik ve Açık Rezeksiyon Yapılan Hastaların Histopatolojik ve Onkolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması

Selçuk Kaya, Önder Altın, Yunus Emre Altuntaş, Ahmet Şeker, Nejdet Bildik, Hasan Fehmi Küçük
S.B.Üniversitesi Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sigmoid ve rektosigmoid kolon kanseri nedeniyle laparoskopik ve açık cerrahi yapılan hastaların histopatolojik sonuçlarını ve sağkalım oranlarını karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2014-Aralık 2016 tarihleri arasında sigmoid ve rektosigmoid kolon kanseri tanılı 43 hastaya açık ve laparoskopik kolon rezeksiyonu uygulandı. Her iki grup hastaların demografik özellikleri, T/N evreleri, benign/malign lenf nodu sayıları, histopatolojik bulguları, takip süreleri, genel sağkalım (OS) ve hastalıksız sağkalımları (DFS) karşılaştırıldı.
BULGULAR: Kırküç hastanın 17’sine (%39.5) açık kolektomi, 26’sına (%60.5) laparoskopik kolektomi uygulandı. Kadın erkek oranı 14/29 idi. Ortalama yaş 64.11 ± 11.75. Çıkarılan ortalama lenf nodu sayısı açık grupta 20,9 (10-31) iken laparaskopik grupta 19,46 (7-36) idi (p=0,539). Açık grupta 3 yıllık genel sağkalım (OS) %87 iken laparoskopik grupta %85 idi (p=0.62). Üç yıllık hastalıksız sağkalım (DFS) ise açık grupta %79 laparoskopik grupta ise %75 idi (p=0.70).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sigmoid kolon kanseri için laparoskopik ve açık cerrahi eşdeğer onkolojik sonuçlar sunar. Bu hastalarda güvenli bir şekilde laparoskopik cerrahi yapılabilir. Laparoskopik cerrahinin standardizasyonu ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi için çaba harcanır ise laparoskopik cerrahi kolon kanserinde standart bir tedavi halini alacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kolon tümörleri, laparoskopik cerrahi, histopatolojiCorresponding Author: Selçuk Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale