ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Code Blue Practices and Evaluation of Results in a Training and Research Hospital [SCIE]
SCIE. 2016; 27(1): 57-61 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.75547

Code Blue Practices and Evaluation of Results in a Training and Research Hospital

Osman Esen1, Hayrünisa Kahraman Esen2, Sema Öncül1, Elif Atar Gaygusuz1, Mehmet Yılmaz1, Erkan Bayram1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to evaluate code blue implementation and results in a teaching and research hospital.
METHODS: Code blue implementation between January 2011 and April 2013 was retrospectively reviewed. Patient age and gender, location, date, and time of call, team unit and time of arrival, and activities performed were recorded. Additionally recorded were duration and results of cardiopulmonary resuscitation (CPR), and medications administered.
RESULTS: A total of 237 incidences of code blue assistance were included. The majority of calls (82) were made from the internal medicine, chest diseases (62), and infectious diseases (29) clinics. However, there is no code blue in some clinics. Of blue code patients, 142 were male (59.9%), 95 (40.1%) were female. Mean patient age was 66.9 years. While 48 (20.4%) patients did not require CPR, cardiac and/or pulmonary arrest occurred in 187 (79.6%) patients. As a result of CPR, spontaneous circulation was restored in 38 (20.3%) patients, though 149 (79.7%) did not respond. Average time of team arrival was 3.45±1.92 minutes. CPR was administered in 32.26±13.47 minutes per patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Early recognition of cardiopulmonary arrest is essential, and CPR must be performed quickly and accurately by first response staff, particularly in cases of acute deterioration.

Keywords: Cardiac arrest, code blue, resuscitation.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mavi Kod Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Osman Esen1, Hayrünisa Kahraman Esen2, Sema Öncül1, Elif Atar Gaygusuz1, Mehmet Yılmaz1, Erkan Bayram1
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada bir eğitim ve araştırma hastanesindeki mavi kod uygulaması ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2011–Nisan 2013 tarihleri için geriye dönük olarak mavi kod uygulaması kayıtları incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, yer, tarih, saat, mavi kod ekibinin olay yerine ulaşma süresi, hastaya yapılan uygulama, kardiyopulmoner resusitasyon (KPR) yapılma durumu, süresi, sonucu ve KPR’de kullanılan ilaçlar kaydedildi.
BULGULAR: Çalışma süresince toplam 237 mavi kod çağrısı yapıldığı saptandı. En çok mavi kod dahiliye (82), göğüs hastalıkları (62) ve enfeksiyon hastalıkları (29) kliniklerinden verilmiş, bazı kliniklerden hiç mavi kod verilmemiştir. Mavi kod verilen hastaların 142’si (%59.9) erkek, 95’i (%40.1) kadın idi. Hastaların yaş ortalaması 66.9 yıl idi. Verilen mavi kodların 48’i (%20.4) KPR gerektirmedi, 187’si (79.6) kardiyak ve/ veya pulmoner arrest içindi. KPR sonucu 38 (%20.3) hastada spontan dolaşım geri döndü, 149 (%79.7) hastada ise yanıt alınamadı. Mavi kod ekibinin olay yerine ulaşma süresi ortalama 3.45±1.92 dakika idi, hastalara ortalama 32.26±13.47 dakika KPR uygulandığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kardiyopulmoner arrestlerin erken tanınması, KPR’nin hızlı ve doğru olarak uygulanması gereklidir. Akut olarak kötüleşen hastayla ilk karşılasan sağlık personelinin hızlı ve doğru müdahaleyi yapabilmesini sağlayacak tedbirler arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak arrest, mavi kod, resüsitasyon.

Osman Esen, Hayrünisa Kahraman Esen, Sema Öncül, Elif Atar Gaygusuz, Mehmet Yılmaz, Erkan Bayram. Code Blue Practices and Evaluation of Results in a Training and Research Hospital. SCIE. 2016; 27(1): 57-61

Corresponding Author: Osman Esen, Türkiye
LookUs & Online Makale