ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Histological Subtyping of Lung Carcinomas: From the Targeted Therapy Perspective [SCIE]
SCIE. 2017; 28(2): 105-110 | DOI: 10.14744/scie.2017.65872

Histological Subtyping of Lung Carcinomas: From the Targeted Therapy Perspective

Dilek Ece1, Yasemin Özlük2, Pınar Fırat2, Dilek Yılmazbayhan2
1Department of Pathology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Trainig and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: As a result of recent advances in therapies, the subtyping of non-small cell lung carcinomas (NSCLC) has become more important. This study was an evaluation of the use of cytomorphological characteristics and immunohistochemical markers to predict the subtype of NSCLC in fine-needle aspiration (FNA) material.
METHODS: Records of 73 cases of surgically resected NSCLC that had been preoperatively diagnosed with FNA biopsy were reviewed. Cytology specimens were reviewed for cytomorphological features of squamous cell carcinoma (SCC) and adenocarcinoma (AC), and the contribution of immunohistochemistry to histological subtyping was evaluated.
RESULTS: The sensitivity, specificity, and positive predictive values for keratinized lamellar cytoplasm and dense chromatin in SCC, and for flat sheets and nucleocytoplasmic polarity in AC were more than 60%. Immunohistochemical analysis revealed 60% sensitivity and 93% specificity for thyroid transcription factor 1 in AC. P63 and cytokeratin 5/6 had 73% and 64% sensitivity and 78% and 96% specificity, respectively, in SCC. The immunohistochemistry results of the cell blocks and the resection material demonstrated 94% conformity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Immunohistochemistry is helpful in subtyping NSCLC, including poorly differentiated tumors. The cell block method of representing the immune profile of the tumors was found to be reliable.

Keywords: Cytomorphology, fine-needle aspiration, histological subtyping, immunohistochemistry, non-small cell lung carcinoma.

Akciğer Tümörlerinde Histolojik Alt Tiplendirme: Hedefe Yönelik Tedaviler ile Güncelleşen Bir Sorun

Dilek Ece1, Yasemin Özlük2, Pınar Fırat2, Dilek Yılmazbayhan2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: İnce iğne aspirasyon örneklerinde akciğerin küçük hücreli dışı karsinomlarının histolojik alt tiplerini belirlemede sitomorfolojik karakteristiklerin ve immünhistokimyasal belirleyicilerin önemini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Arşiv kayıtlarından transtorasik ince iğne aspirasyonu ile küçük hücreli dışı karsinom tanısı alan ve cerrahi rezeksiyon uygulanan 73 hastaya ait örnekler çalışmaya dahil edildi. Sitolojik örnekler skuamöz hücreli karsinom ve adenokarsinom için tanımlanan sitomorfolojik özellikler açısından tekrar gözden geçirildi ve immünhistokimyasal incelemenin histolojik alt tiplendirmeye katkısı değerlendirildi.
BULGULAR: Sitomorfolojik değerlendirmede skuamöz hücreli karsinom için keratinize lamellar sitoplazma, dens-hiperkromatik nükleus ve pleomorfik-poligonal hücrelerin; adenokarsinom için ise tek tabakalı örtüler ve nükleositoplazmik polaritenin %60 üzerinde sensitivite, spesifisite ve pozitif prediktif değere sahip olduğu gözlendi. İmmünhistokimyasal incelemede; TTF-1 antikorunun adenokarsinom için sensitivitesi %63, spesifisitesi %93; P63 ve CK5/6 antikorlarının skuamöz hücreli karsinom için sensitivite ve spesifisiteleri sırasıyla %73, %64 ve %82, %96 olarak gözlendi. Tümörün hücre blokları ve rezeksiyon materyallerinde gözlenen immünhistokimyasal uyumu %94 olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akciğerin özellikle az diferansiye küçük hücreli dışı karsinomlarında immünhistokimyasal inceleme histolojik alt tiplendirmede yardımcı bir yöntemdir. Hücre bloğu tümörün immünprofilini yansıtan güvenilir bir tekniktir. Dolayısıyla aspiratın bir kısmının hücre bloğu hazırlanmak üzere ayrılması histolojik alt tiplendirmede yardımcı olurken, özellikle adenokarsinomlarda moleküler çalışmalar için gerekli materyali sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Histolojik alt tiplendirme, immünohistokimya, ince iğne aspirasyonu, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, sitomorfoloji.

Dilek Ece, Yasemin Özlük, Pınar Fırat, Dilek Yılmazbayhan. Histological Subtyping of Lung Carcinomas: From the Targeted Therapy Perspective. SCIE. 2017; 28(2): 105-110

Corresponding Author: Dilek Ece, Türkiye
LookUs & Online Makale