ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science MORTALITY AND MORBIDITY RATES FOR INFANTS HOSPITALIZED IN OUR CLINIC IN THE PAST YEAR [SCIE]
SCIE. 1994; 5(3): 471-476

MORTALITY AND MORBIDITY RATES FOR INFANTS HOSPITALIZED IN OUR CLINIC IN THE PAST YEAR

Yasemin A Ekmekçioğlu1, Feza Güneş1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği

Among 1251 patients admitted to Pediatrics Department of Kartal Training and Research Hospital between September 1992 and August 1993, 231 cases (18.5%) were referred to Newborn Care Unit. Male to female ratio was 1.2/1. Among the reasons for hospitalization of all infants, hyperbilirubinemia was the leading symptom by 34.6 percent followed by sepsis (22,9%). Eighty-five cases (36.8%) died from several diseases, sepsis being the leading mortality cause (34%). In overall cases 53.3 percent, 39 percent, and 1.7 percent of infants were term, preterm, and postterm, respectively. The main cause for hospitalization in term infants was hyperbilirubinemia (51%), whereas in preterm infants it was sepsis (32.2%). The leading mortality causes were sepsis (43.3%) and RDS (38.2%) in term and preterm infants, respectively. SGA infants with sepsis presented significantly higher mortality rates than those of AGA infants in term and preterm cases; this was 71.1% in term group and 88.8% in preterm group. In terms of gestational ages of all cases, the survival rates were found as 50% for 42 weeks, 80.9 for 38-41 weeks, 66% for 34-37 weeks, 19.2% for 30-33 weeks, 20% for 26-29 weeks, and 0% for 22-25 weeks. These data demonstrate that both the hospitalization and mortality causes for infants are considerably different from those of developed countries such as U.S.A. and Sweden, and they correspond to those in developing countries, and that infants are at great risk particularly in terms of sepsis and sophisticated and well-equipped infant care units are required to keep premature infants alive.


SON BİR YILDA KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YATAN YENİDOĞANLARIN MORTALİTE VE MORBİDİTESİ

Yasemin A Ekmekçioğlu1, Feza Güneş1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği

Eylül 1992 - Ağustos 1993 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk Kliniğine 1251 hasta yatırılmış olup bu hastaların 231'i (%18.5) yenidoğan servisinde enterne edilmiştir. Erkek/kız oranı 1.2/1 olarak saptanmıştır. Tüm yenidoğanların yatış nedenlerine göre yapılan sıralamada %34.6 ile hiperbilirubinemi başta gelmekte, bunu %22.9 ile sepsis olguları izlemektedir. Tüm olguların %85'i (%36.8) çeşitli nedenler ile exitus olmuştur. Sepsis olguları tüm ölüm nedenlerinde başta gelmektedir (%34). Toplam 231 olgunun %53.3'ü term, %39'u preterm, %1.7 postterm yenidoğan idi. Term bebeklerde yatış nedenlerinde yine hiperbilirubinemi başta gelirken (%51), preterm bebeklerde ise sepsis nedeni ile yatış ilk sırayı almaktadır (%32.2). Term bebeklerde ölüm nedenlerinin başında sepsis gelirken (%43.3), pretermlerin en fazla görülen ölüm nedeni RDS (%38.2)dir. Sepsisli term bebeklerde AGA'lara kıyasla SGA bebeklerde ölüm oranı (%71.1) oldukça yüksek iken, sepsisli preterm SGA'larda ölüm oranı (%88.8), AGA'lara kıyasla çok daha yüksek bulunmuştur. Tüm olguların gestasyonel yaşa göre yapılan sınıflamasında survi oranı; 42 haftada %50, 38-41 haftada %80.9, 34-37 haftada %66, 30-33 haftada %19.2, 26-29 haftada %20, 22-25 haftada O olarak bulunmuştur. Bu bulgular, yenidoğanların gerek hastaneye yatış nedenleri gerekse ölüm nedenlerinin ABD, İsveç gibi gelişmiş ülkelerden çok farklı olduğunu ve gelişmekte olan ülkelere uygunluk gösterdiğini, yenidoğanların özellikle sepsis açısından büyük riskte olduğunu ve küçük prematürelerin yaşatılabilmesi için çok daha donanımlı yenidoğan ünitelerine ihtiyaç olduğunu göstermektedir.


Yasemin A Ekmekçioğlu, Feza Güneş, Ahmet Özgüner. MORTALITY AND MORBIDITY RATES FOR INFANTS HOSPITALIZED IN OUR CLINIC IN THE PAST YEAR. SCIE. 1994; 5(3): 471-476
LookUs & Online Makale