ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effects of Steroid Therapy on Bone and Eyes in Children with Nephrotic Syndrome [SCIE]
SCIE. 2017; 28(2): 93-98 | DOI: 10.14744/scie.2017.59862

The Effects of Steroid Therapy on Bone and Eyes in Children with Nephrotic Syndrome

Serap Genç Yüzüak1, Bülent Ataş2
1Department of Pediatrics, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Division of Nephrology, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate complications of long-term steroid usage on the eyes and bone metabolism, which can be detected at early stage, and to encourage the necessary precautions.
METHODS: This retrospective study was performed with data of patients who took steroid therapy for nephrotic syndrome and were followed up between June 2006-May 2011 at Necmettin Erbakan University.
RESULTS: Fifty-six patients were included in this study. The mean age of the patients was 4.2±2.3 years. The patients were examined in 3 groups according to steroid therapy. Group 1 was defined as patients who had not received steroids in the past year and who were in the remission stage, Group 2 comprised patients who had received steroids in the last year and who were in the remission stage, and Group 3 was made up of patients who were in the active nephrotic period and had received steroids. In terms of biochemical parameters (serum urea, creatinine, calcium, phosphorus, magnesium, alkaline phosphatase, parathyroid hormone, osteocalcin, vitamin D, triglycerides), there was no statistically significant difference between the 3 groups. Group 3 had a higher ratio of calcium/creatinine and protein/creatinine in spot urine than Groups 1 and 2. Of 56 patients, 40 patients had eye examinations. There was no statistically significant difference determined in terms of side effects of steroid treatment.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pediatricians should be very careful while following up the children who use steroids at a young age due to the possibility of cataract development and side effects on bone metabolism.

Keywords: Bone mineral density, corticosteroid, nephrotic syndrome, ocular complications.

Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Steroid Tedavisinin Kemik ve Göz Üzerine Olan Etkileri

Serap Genç Yüzüak1, Bülent Ataş2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anablim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada uzun süreli steroid kullanımının göz ve kemik üzerine olan komplikasyonlarının erken dönemde tanı konularak, gerekli tedbirlerin alınması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Haziran 2006- Mayıs 2011 tarihleri arasında Minimal Lezyon Hastalığı nedeniyle steroid tedavisi alan Nefrotik Sendromlu hastalarda retrospektif olarak yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 56 hasta alındı. Hastaların ortalama tanı yaşı 4,2±2,3 idi. Hastalar steroid kullanım sürelerine göre 3 grup halinde incelendi. Grup 1 remisyonda olup son 1 yıl içinde steroid tedavisi almayanlar, grup 2 remisyonda olup son 1 yıl içinde steroid tedavisi alanlar, grup 3 aktif nefrotik fazda olup halen steroid tedavisi alanlar olarak tanımlandı. Üç grup biyokimyasal parametreler (serum üre, kreatin, kalsiyum, fosfor, magnezyum, alkalenfosfataz, parathormon, osteokalsin, D vitamini, trigliserit) açısından karşılaştırıldı, anlamlı fark bulunmadı. Grup 3’ te spot idrar kalsiyum/kreatinin ve protein/kreatinin oranı grup 1 ve 2 den daha yüksek saptandı. Üç grup göz üzerine olan yan etkiler açısından karşılaştırıldı, istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.715).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediatristler, küçük yaşta steroid kullanan hastaların izleminde katarakt oluşum riski ve kemik metabolizması üzerine etkileri açısından dikkatli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Göz komplikasyonları, kemik mineral yoğunluğu, kortikosteroid, nefrotik sendrom.

Serap Genç Yüzüak, Bülent Ataş. The Effects of Steroid Therapy on Bone and Eyes in Children with Nephrotic Syndrome. SCIE. 2017; 28(2): 93-98

Corresponding Author: Bülent Ataş, Türkiye
LookUs & Online Makale