ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of patients admitted to the emergency department with fever and convulsion with respect to lumbar puncture and laboratory findings [SCIE]
SCIE. 2011; 22(1): 7-14 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.53215

Evaluation of patients admitted to the emergency department with fever and convulsion with respect to lumbar puncture and laboratory findings

Dilek Sumengen1, İbrahim Silfeler2, Bayram Ali Dorum1, Yekta Canbak1, Hilal Kurnaz1, Fugen Pekun1, Asiye Nuhoglu3
1Okmeydani Training and Research Hospital, Department Of Peadiatrics, Istanbul
2Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Peadiatrics, Hatay
3Sisli Etfal Training and Research Hospital, Department Of Peadiatrics, Istanbul

OBJECTIVE: Febrile seizure in children is the most common type of convulsion and is observed in children between the ages of 6 months to 6 years. The pathology of febrile seizures
is still not fully explicated, but the existence of a genetic predisposition is well known. We aimed to examine when and under what conditions lumbar puncture needs to be implemented in patients who have experienced fever and convulsion.
METHODS: To this end, we evaluated the clinical and laboratory results of 199 children with fever and convulsion between the ages of 6 months to 6 years.
RESULTS: The most common cause of fever in patients with febrile convulsions was upper respiratory tract infection. Our laboratory findings revealed that the regularly determined C-reactive protein levels were not significant for any age group.
CONCLUSION: For patients younger than 12 months, white blood cell levels can help, but alone are not sufficient for the diagnosis or lumbar puncture. As a result, we suggest that routine
lumbar puncture should be implemented in accordance with the recommendations of the American Academy of Pediatrics regardless of the clinical and laboratory findings, especially in patients under the age of 1 year with febrile convulsions.

Keywords: Febrile convulsion, laboratory findings, lumbar puncture

Çocuk acil polikliniğine ateş ve konvulziyon şikayetiyle başvuran hastaların lomber ponksiyon ve laboratuvar bulguları açısından değerlendirilmesi

Dilek Sumengen1, İbrahim Silfeler2, Bayram Ali Dorum1, Yekta Canbak1, Hilal Kurnaz1, Fugen Pekun1, Asiye Nuhoglu3
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Febril konvülziyon çocuklarda en sık görülen konvülziyon tipidir ve 6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda ortaya çıkar. Febril konvülziyon patolojisi halen tam olarak aydınlatılamamıştır, fakat genetik yatkınlığı olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada ateş ve konvülziyonla başvuran hastalara hangi koşullarda ve ne zaman lomber ponksiyon yapılması gerektiğini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, ateş ve konvülziyon ile başvuran, yaşları 6 ay–6 yaş arasında değişen 199 çocuğun klinik ve laboratuvar sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Febril konvülziyon geçiren hastalarda en sık ateş nedeni üst solunum yolu enfeksiyonuydu. Laboratuvar bulguları değerlendirildiğinde rutin olarak topladığımız C-reaktif protein değerleri, herhangi bir yaş grubu için anlamlı bulunmadı.
SONUÇ: On iki aydan küçük hastalar değerlendirilirken lökosit sayısı yol gösterici olabilir, fakat tek başına lomber ponksiyon veya tanı açısından yeterli değildir. Dolayısıyla, Amerikan
Pediatri Akademisi’nin önerileri doğrultusunda, özellikle 1 yaş altı ateşli havale ile başvuran hastalara, klinik ve laboratuvar bulgulara bakılmaksızın rutin olarak lomber ponksiyon yapılması kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Febril konvülziyon, laboratuar bulguları, Lomber ponksiyon

Dilek Sumengen, İbrahim Silfeler, Bayram Ali Dorum, Yekta Canbak, Hilal Kurnaz, Fugen Pekun, Asiye Nuhoglu. Evaluation of patients admitted to the emergency department with fever and convulsion with respect to lumbar puncture and laboratory findings. SCIE. 2011; 22(1): 7-14

Corresponding Author: İbrahim Silfeler, Türkiye
LookUs & Online Makale