ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effects of Sociodemographic Characteristics, Chronic Disease, and Surgery Frequency: Konya Sample [SCIE]
SCIE. 2017; 28(2): 117-123 | DOI: 10.14744/scie.2017.45548

Effects of Sociodemographic Characteristics, Chronic Disease, and Surgery Frequency: Konya Sample

Mehmet Ali Eryılmaz1, Selma Pekgör2, Nergis Aksoy3, Recep Demirgül1, Ömer Karahan4
1Department of General Surgery, University of Health Sciences Konya Health Training and Research Center, Konya, Turkey
2Departmet of Family Medicine, University of Health Sciences Konya Health Training and Research Center, Konya, Turkey
3Department of General Surgery, Ermenek State Hospital, Karaman, Turkey
4Department of General Surgery, Uşak University Faculty of Medicine, Uşak, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the frequency of chronic illness and the surgical history of a Konya population and to define the relationship of that data to sociodemographic characteristics.
METHODS: In order to accurately represent the population of Konya province, 49 residential areas were chosen from the city center, districts, and villages using a systematic, stratified, population-based sampling method. A total of 2015 residents were surveyed. Age, gender, height, weight, occupation, address, habits, present illnesses, and past surgical history of the participants were recorded. The sociodemographic characteristics, chronic disease, and surgical history data of the population were analyzed.
RESULTS: The mean age of the participants was 46±15.64 years (2015). The percentage with a chronic illness was 14.6%. Chronic diseases were more frequently observed in women (p=0.007), those over 40 years of age (p=0.001), those who were overweight or obese (p=0.001), and those who were non-working or a housewife (p=0.000). Among the study group, 39.4% had a surgical history. Rural area residents had a higher rate of surgery (p=0.000). The percentage of smokers was 28.1%. Smoking was more common in those without a chronic disease (p=0.000) or surgical history (p=0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Chronic diseases were more common in women, the overweight or obese, and those of older age. Surgical history was significantly higher among those living in rural areas, women, and those who were non-working or a housewife.

Keywords: Frequency of chronic illness, frequency of surgery, sociodemographic characteristics.

Sosyo-demografik Özelliklerin Kronik Hastalık ve Ameliyat Sıklığına Etkisi: Konya Örneği

Mehmet Ali Eryılmaz1, Selma Pekgör2, Nergis Aksoy3, Recep Demirgül1, Ömer Karahan4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Konya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Konya
3Ermenek Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Karaman
4Uşak Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Uşak

GİRİŞ ve AMAÇ: Konya toplumunda kronik hastalık ve geçirilmiş operasyon sıklığının tespit edilmesi ve toplumun sosyo-demografik özellikleri ile ilişkisinin tanımlanması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Konya il popülasyonunu temsil edecek şekilde, nüfus ağırlıklı sistematik tabakalı örnekleme yöntemi ile Konya merkez, ilçe ve köylerinden 49 yerleşim birimi seçildi. Ankette katılımcıların isim, yaş, cinsiyet, boy, kilo, meslek, yaşadığı yer, alışkanlıkları, kronik hastalıkları ve geçirdiği ameliyatlara ait bilgileri sorgulandı. Toplumun sosyo-demografik özellikleri ile kronik hastalık ve geçirilmiş operasyon sıklığı karşılaştırıldı.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 46±15.6 (2015) Bunların %14.5’ i kronik hastalık öyküsü tanımladı; Kronik hastalıklar; kadınlarda (p=0.007), 40 yaş üstünde (p=0.001), fazla kilolu veya obez olanlarda (p=0.001), ev hanımı veya çalışmayanlarda daha fazla (p≤0.001) idi. Çalışmaya dahil edilen kişilerden %39.40’ınde ameliyat öyküsü mevcuttu. Kırsalda yaşayanlar şehir merkezinde yaşayanlara göre daha fazla ameliyat olmuşlardı (p≤0.001). Çalışmaya dahil edilenlerin %28.10’ i tütün bağımlısı olarak belirlendi. Sigara kullanımı kronik bir hastalığı (p≤0.001) ve geçirilmiş ameliyatı olmayanlarda daha sıktı (p≤0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kronik hastalıkların kadınlarda, fazla kilolu-obezlerde ve ileri yaşlarda daha sık görüldüğü tespit edildi. Kadınlarda, ev hanımı veya çalışmayanlarda, kırsal kesimde yaşayanlarda, fazla kilolu-obezlerde ameliyat oranı daha yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sıklığı, kronik hastalık sıklığı, sosyo-demografik durum.

Mehmet Ali Eryılmaz, Selma Pekgör, Nergis Aksoy, Recep Demirgül, Ömer Karahan. Effects of Sociodemographic Characteristics, Chronic Disease, and Surgery Frequency: Konya Sample. SCIE. 2017; 28(2): 117-123

Corresponding Author: Selma Pekgör, Türkiye
LookUs & Online Makale