ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search




Laparoscopic Endoscopic Surgical Science THE EFFECTIVENESS OF DEXAMETHASONE IN THE THERAPY OF BACTERIAL MENINGITIS OF THE INFANTS 0-5 MONTHS OLD [SCIE]
SCIE. 1997; 8(1): 628-631

THE EFFECTIVENESS OF DEXAMETHASONE IN THE THERAPY OF BACTERIAL MENINGITIS OF THE INFANTS 0-5 MONTHS OLD

Esra Karasulu Özyalçın1, Gülnur Tokuç1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

In bacterial meningitis, it was shown that, bacterial products which were left in subarachnoidal space after the death of bacteria with antibiotics, can lead to inflamatory reactions. These reactions may sometimes become harmful to the organism. Corticosteroids may prevent these inflamatory reactions by means of their antiinflamatory effects, and can be effective especially in Haemophilus Influenza meningitis. But in neonatal and early infant period purulent meningitis, there is no sufficient research showing the place of corticosteroids in treatment. This study was planned to evaluate the dexamethasone effect on duration and prognose of bacterial meningitis in the patients younger than 5 months. This study consists of 40 patients younger than 5 months interned with the diagnosis of acute bacterial meningitis who applied to our hospitals pediatric clinic between 1.1.96-1.11.96. The half of the patients who were randomly selected were administered desamethasone in addition to antibiotics and the rest were treated with only antibiotics. The results of this study showed that although the treatment with dexamethasone in addition to antibiotics in neonatal and early infant period purulent meningitis decreases the number of cells in CSF earlier, it has no effect on the staying period in the hospital, mortality and morbidity.

Keywords: BACTERIAL MENINGITIS, DEXAMETHASONE

0-5 AYLİK BAKTERİYEL MENENJİTLİ ÇOCUKLARA TEDAVİSİNDE DEKSAMETAZONUN YERİ

Esra Karasulu Özyalçın1, Gülnur Tokuç1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

Pürülan menenjitte, bakterilerin antibiotikler tarafından öldürülmesinden sonra, bakteri ürünlerinin subaraknoid aralıkta kalıp enflamatuvar cevaba yol açtığı gösterilmiştir. Bu cevap bazen konağa zarar verebilmektedir. Kortikosteroidlerin antienflamatuvar etkileri bu cevabın engellenmesini sağlayabilmekte ve özellikle Haemophilus Influenza'ya bağlı menenjitlerde yararlı olmaktadır. Yeni doğan ve erken süt çocukluğu dönemi pürülan menenjitlerinde ise steroidin yeri konusunda yeterli çalışma yoktur. Bu çalışma, beş aylıktan küçük menenjitli hastalarda, deksametazonun bakteriel menenjitin seyir ve prognozu üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacı ile planlanmıştır. Hastanemiz çocuk kliniğine 1.1.1996-1.11.1996 tarihleri arasında başvuran ve akut bakteriyel menenjit tanısı alan yaşları beş ayın altında toplam 40 hastayı kapsamaktadır. Hastaların rastgele seçilen yarısına antibiotiklere ilave olarak deksametazon verilmiş, diğer gruba ise verilmemiştir. Çalışma sonuçlarına göre yenidoğan ve süt çocukluğu dönemi pürülan menenjitlerinde antibiotiğe ilave deksametazon kullanımının, BOS'taki hücre sayısını daha erken azaltmasına karşın, hastanede kalış süresi, mortalite ve morbidite üzerine bir etkisi olmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: BAKTERİYEL MENENJİT, DEKSAMETAZON

Esra Karasulu Özyalçın, Gülnur Tokuç, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Ahmet Özgüner. THE EFFECTIVENESS OF DEXAMETHASONE IN THE THERAPY OF BACTERIAL MENINGITIS OF THE INFANTS 0-5 MONTHS OLD. SCIE. 1997; 8(1): 628-631
LookUs & Online Makale