ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Results Of Surgıcally Managed Intra-Artıcular Calcaneal Fractures [SCIE]
SCIE. 2007; 18(2): 57-63

Results Of Surgıcally Managed Intra-Artıcular Calcaneal Fractures

Ufuk Özkaya, Yavuz Kabukcuoğlu, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Ayhan Kılıç, Sami Sökücü, Seçkin Baslıgan
Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

OBJECTIVE: Management and postoperative rehabilitation programme of intraarticular calcaneus fractures are controversial. The purpose of this study was to retrospectively evaluate the radiological and clinical results of patients with intraarticular calcaneal fractures managed with open reduction and internal fixation using locking plates. Fifteen calcaneal fractures of 13 patients who were operated in our clinic between 2003-2005 were included in the study. There were 10 male and 3 female patients with an average age 29 (range; 15-47) and the mean follow up period was 24 months (range; 16-38). Bohler angle and the reduction of the posterior articular facet were evaluated on preoperative, postoperative and follow-up radiographs. The fractures were classified according to the Sanders classification sysytem based on preoperative computerized tomographic evaluation. Bohler angle could be corrected to normal ranges in 11 of 15 patients (%75). Anatomic or near-anatomic reduction of posterior articular facet could be obtained in %73 of patients. Evaluation of function and pain were also done by using AOFAS score sheets; average AOFAS score was 80.1 (dağılım; 72–97). Superficial wound infection in 2 patients and sural nerve neuropraxia which spontaneously healed in one patient was observed. Persistent hypoesthesia due to sural nerve damage occured in one other patient. Our conclusion is that surgical treatment of calcaneal intraarticular fractures, particularly Sanders type II and III is an effective and safe method.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Calcaneus/ injury/ surgery, fracture fixation, internal/ method; fracture/ closed/ surgery; computerized tomography; bone plate; locking plate

Eklem İçi Kalkaneus Kırıklarının Açık Redüksiyon Ve İnternal Fiksasyon İle Tedavi Sonuçları

Ufuk Özkaya, Yavuz Kabukcuoğlu, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Ayhan Kılıç, Sami Sökücü, Seçkin Baslıgan
Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

AMAÇ: Eklemiçi kalkaneus kırıklarının tedavisi ve postoperatif rehabilitasyon programı tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, açık redüksiyon ve kilitli plak ile internal fiksasyon metoduyla tedavi edilen eklem içi kalkaneus kırıklı hastaların radyolojik ve klinik sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesidir. Kliniğimizde 2003-2005 yılları arasında eklem içi kalkaneus kırığı nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan 13 hastanın 15 ayağı çalışmaya dahil edildi. 10 erkek 3 kadın hastanın ortalama yaşı 29 (dağılım; 15-47), ortalama takip süresi 24 aydı (dağılım; 16-38). Hastaların pre-operatif, post-operatif ve takip radyografilerinde Böhler açıları değerlendirildi. Ameliyat öncesinde bilgisayarlı tomografi çekilerek kırıklar Sanders sınıflamasına göre sınıflandırıldılar. Onbeş ayağın 11'inde (%75) Böhler açısı normal sınırlarda düzeltildi. Hastaların %73'ünde anatomik ve anatomiğe yakın redüksiyon elde edildi. Klinik olarak AOFAS skorlaması ile hastaların fonksiyonel iyileşmesi ve ağrısı değerlendirildi; son kontrollerinde ortalama AOFAS skoru 80.1 (dağılım; 72–97) bulundu. İki hastada yüzeyel cilt enfeksiyonu, 1 hastada geçici, bir başka hastada kalıcı sural sinir yaralanmasına bağlı hipoestezi gelişti. Sonuç olarak özellikle Sanders tip II ve III kalkaneus kırıklarında açık redüksiyon ve kilitli plak ile internal fiksasyon sonuçlarının tatminkar olduğu düşünüldü.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: kalkaneus/yaralanma/cerrahi/, kırık fiksasyonu, internal/yöntem; kırık, kapalı/cerrahi; bilgisayarlı tomografi; kemik plakları; kilitli plak

Ufuk Özkaya, Yavuz Kabukcuoğlu, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Ayhan Kılıç, Sami Sökücü, Seçkin Baslıgan. Results Of Surgıcally Managed Intra-Artıcular Calcaneal Fractures. SCIE. 2007; 18(2): 57-63

Corresponding Author: Yavuz Kabukcuoğlu
LookUs & Online Makale