ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
SCIE: 2 (2)

Volume: 2  Issue: 2 - 1991

RESEARCH ARTICLE
1.THE FREQUENCY OF PATIENTS WHO HAVE NO ANGINAL SYMPTOMS BEFORE MYOCARDIAL INFARCTION
Rahmi Irmak
Pages 215 - 217
Akut miyokard infarktüsü tanısı konulan 265 hasta üzerinde yapılan araştırmada infarktüsten önceki dönemde anjinal şikayeti olmayan 118 hasta (%44.5) tespit edildi. 147 hastada ise (%55.5) anjinal şikayetlerin var olduğu tespit edildi. Akut miyokard infarktüsü, önceden anjinası olmayan 118 hastanın 11'inde (%9.4) ağır efor, 26'sında (%22) hafif efor, 59'unda (%50) istirahat, 22 sinde (% 18.6) ise uykuda meydana geldi. İnfarktüs öncesi anjinası olmayan 118 hastanın 55'i (%46.6) inferoposterior lokalizasyonlu idi. 29'u (%24.5) yaygın ön cidar, 21'i (%17.7) antero septal, 1.8'i (%6.7) yüksek lateral, 4'ü (%3.3) anteroapikal, 1'i (%0.8) subendokardial lokalizasyonlu idi. Böylece infarktüs öncesi anjinası olmayan hastalarda en sık inferior miyokard infarktüsünün ortaya çıktığı anlaşılmış oldu.
118 patients (44.5 %) who have no anginal symptoms before infarction, were detected during the research, made on 265 patients; diagnosed as acute myocardial infarction. On 147 patients (55.5 %), anginal symptoms before infarction was detected. Acute myocardial infarction was established, in 11 of (9.4 %) patients during heavy effort, 26 of patients (22%) during light effort, 59 of patients (50%) rest, in 22 of patients (18,6 %) during sleep, who have no anginal symptoms before infarction. Of 118 patients who have no anginal symptoms before infarction, the lesion was localized in 55 of patients (46.6 %) inferoposterior, 29 of patients (24.5 %) diffuse anterior wall, 21 of patients (117.7%) anteroseptal, 8 of patients (6.7 %) high lateral, 4 of patients (3,3 %) anteropikal of patients (0.8 %) subendocardial of part of heart. By this way, understood that in patients who have no anginal symptoms before myocardial infarction is most commonly inferior myocardial infarction seen.

2.THE IMPORTANCE OF SCREENING METHODS IN PREMATURE BABIES FOR CONGENITAL HYPOTHYROIDISM
Cemil Tüzüner, Yasemin Ekmekçioğlu, Nevin Bozbora, Ayten Çağatay
Pages 218 - 220
Çocukluk çağında en sık görülen endokrin hastalıklardan biri olan hipotiroidizmde erken tanı ve tedavi büyük önem taşımaktadır. Bugün gelişmiş ülkelerde, tüm yeni doğanlar için hipotiroidi yönünden tarama testleri mecbur tutulmaktadır. Fakat prematürelerde, doğumsal hipotiroidi tanısında hangi laboratuvar metodunun daha iyi sonuç verdiği hakkında tam bir fikir birlikteliği bulunmamaktadır. Bu amaçla 26 prematüre bebekte kordon kanında ve yaşamın 5. gününde venöz kanda serum T3, T4, TSH düzeylerine baktık. 1. ve 5. gün T3,T4 değerleri arasında anlamlı bir fark saptarken TSH değerleri arasındaki fark anlamlı bulunmadı. Sağlıklı ve RDS'H gruplar arasında ilk gün T3 değerleri arasında anlamlı bir fark varken, 5. gün T3 değerleri ile l. ve 5. gün T4 ve TSH değerleri arasında anlamlı fark yoktu. Gestasyonel yaşla T3 değerleri, boy, doğum ağırlığı ve gestasyonel yaşla T4 değerleri arasında korrelasyon varken, TSH ile, boy, gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı arasında bir korrelasyon bulamadık. TSH düzeylerinin prematüre be beklerde, gestasyonel yaş, boy doğum ağırlığı ve RDS'nin olup olmamasından etkilenmemesi nedeni ile konjenital hipotiroidism tanısında tarama testi olarak kullanılmasının uygun olacağı kanısına vardık.
Congenital hypothyroidism is one of the most common endocrine disorders and early diagnosis and treatment is very important. Today newborn screening for congenital hypothyroidisim is routine in all of the advanced countries but still for the premature infants, the methods of screening for congenital hypothyroidism vary. For this reason, we have obtained blood samples within the first day of life and at the 5th day for detecting serum T3, T4 and TSH values of 26 premature infants. At the comparison of the values obtained on 1st and 5th days, T3 and T4 findings were highly meaningful but for the TSH values there were not any meaningful difference. Also, there were correlation between T3 values and gestational age, and there were correlation between T4 values and gestational age, height and birth weight. But we couldn't find any correlation between TSH values and height, birth weight and gestational age. Because of the finding that TSH values are not affected by height, birth weight, gestational age and having RDS or not, we have decided that it would be appropriate to use TSH levels as a screening test for congenital hypothyroidism for preterm babies.

3.THE LEVELS OF IMMUN GLOBULIN IN ACTIVE AND CHRONIC TUBERCULOSIS CASES BEFORE AND TWO MONTHS AFTER MEDICAL THERAPY
Rahmi Irmak, Ahmet İlgazli, Ali Yayla, Sevim Ak
Pages 221 - 222
M. Tuberkulosis ile ilk defa ve daha önce karşılaşan bireylerde 2 ay 4'lü günlük tedavi Öncesi ve tedavi sonrası immün cevabı araştırıldı. Aktif olgularda tedavi sonrası IgG ve IgM'in %16 daha fazla yükseldiği IgA'nın ise değişmediği tespit edildi. Kronik vakalarda ise tedavi sonrası IgG, IgM ve IgA'nın %6.6 oranında daha fazla yükseldiği saptandı.
In this study we examined the immune response in patients who were found to contact for the first time or formerly with M. tuberculosis for the first time and earlier, before and after daily treatment with four drugs for two months. We've found that after treatment, IgG and IgM increased 16% and IgA has not changed in active cases, whereas in chronic cases the increase in IgG, IgA and IgM were 6.6% higher than normal values.

4.DIAGNOSTIC METHODS OF CERVICAL INCOMPETENCY: ANALYSIS OF 26 CASES
Fuat Demirci, Orhan Ünal, Umur Kuyumcuoğlu, Mustafa Kekovali, Erkut Attar
Pages 223 - 227
Servikal yetmezlik, gebeliğin ikinci trimesterinde ağrısız ve kanamasız olarak tekrar eden düşüklerle ve genellikle membranların vajene doğru uzaması veya rüptüre olması ile karakterizedir. Servikal yetmezlik tanısını koyduracak kesin bir yöntem henüz bulunmamaktadır. Bu yazıda önceki gebeliklerinde serklaj uygulanmış ve gebeliği sonuçlanmış olgularda yardımcı tanı yöntemlerinin yapılmasındaki yarar araştırılırdı. Servikal yetmezliğin tanısında pratikte ne derece değerli olduğu tartışıldı. Bu amaçla 1985-1990 yılları arasında serklaj uygulanmış olgulardan çağrımıza uyarak başvuran 26 olguya Hegar testi, Foley sonda ile traksiyon testi ve histerosalpinografi uygulandı. Testlerin %84.6 olguda servikal yetmezliğin tanısını doğruladığını histerosalpinografide de korporoistmik açının ortadan kalkmaya başladığı ve anatomik internal os'un normalden daha geniş olduğu görüldü. Sonuçta Hegar testinin lamda tek başına diğer testler kadar değerli olduğu görülmüştür. Histerosalpinografi de serviksin durumunu, uterus korpusu ile ilişkisini ve anomanileri göstermesi bakımından gebelik öncesi dönemde gerekli yardımcı tanı yöntemi olarak önemini vurgulamıştır.
Cervical incompetence is characterized by recurrent abortions in the second trimester of pregnancy without pain, contractions of bleeding and is generally accompanied by rupture or protrusion of the fetal membranes into the vagina. An exact method has not been invented to make a diagnosis of cervical incompetence. In this study the benefit of auxiliary test for the patients who has had a cervical ceclage during their antecedent pregnancy have been investigated. The practical value of these methods for the diagnosis of cervical incompetence has been discussed. For this reason, the patients who have had cervical cerclage between the years of 1985-1990 have been invited to hospital. 26 of the invited patients tested by Hegar test and by the traction test with a Foley catheter balloon. Histerosalpingography has been done. It has been revealed that 86.4% of the tested patients has had cervical incompetence. Wideness of corporo-istmic angle and dilated internal os has been confirmed by histerosalpingography. Consequently, for the diagnosis of cervical incompetence using of hegar test alone is a valuable method as much as the others. To evaluate statement of cervix and connection of cervix with corpus uteri and for detection of anomalies, histerosalpingography is emphasized as a valuable method before pregnancy.

LookUs & Online Makale