ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Relationship Between Pulmonary Thromboembolism, its Mortality and Seasonal, Meteorological Factors [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 158-162 | DOI: 10.14744/scie.2019.98700

Relationship Between Pulmonary Thromboembolism, its Mortality and Seasonal, Meteorological Factors

Seda Beyhan Sağmen, Sevda Cömert, Nesrin Kıral, Gamze Çelik Türnüklü, Coşkun Doğan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan
Department of Chest Diseases, Health Science University Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Seasonal and weather changes may affect the development of pulmonary embolism. The effects of seasonal and meteorological factors on mortality are controversial. We aimed to investigate the effects of seasons and meteorological data on patients with a low and high pulmonary embolism severity index and those with 30-day mortality.

METHODS: Pulmonary embolism cases were included in our study. Daily pressure, humidity, temperature, and wind values were taken from the general online information by the Directorate of Meteorology. All cases were divided into the low-risk and high-risk group, using a simplified pulmonary embolism severity index.

RESULTS: Eighty-six patients diagnosed with pulmonary thromboembolism were included in the study. Comparison between the two groups revealed that the disease was detected during winter in the high-risk group (31.3%) and during summer in the low-risk group (59.1%) (p=0.011). No statistically significant results were found on the day of diagnosis and pressure, humidity, temperature, and wind averages on the 7th day based on the severity index (p>0.05). There were no statistically significant results detected when comparing the average air pressure, humidity, air temperature, season, and wind for mortality in 30 days (p>0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: In the light of these data, it was determined that seasonal and meteorological factors had no effect on mortality in pulmonary embolism.

Keywords: Mortality, pulmonary embolism; season.

Pulmoner Tromboemboli ve Mortalitesinin Mevsimsel ve Meteorolojik Faktörler ile İlişkisi

Seda Beyhan Sağmen, Sevda Cömert, Nesrin Kıral, Gamze Çelik Türnüklü, Coşkun Doğan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pulmoner emboli gelişiminde mevsimsel farklılıklar görülmektedir. Mortalite üzerinde mevsimler ve meteorolojik faktörlerin etkisi tartışmalıdır. Sıcaklık farklarının yüksek olduğu, dört mevsimin belirgin olduğu Akdeniz ülkelerinde veri azdır. Bu nedenle yaşadığımız metropolde mevsimlerin ve meterorolojik verilerin pulmoner emboli ciddiyet indeksi yüksek olanlarla düşük olanlar üzerindeki etkileri ve 30 günlük mortalite üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza pulmoner emboli olguları dahil edildi. Günlük basınç, nem, sıcaklık, rüzgar değerleri meteoroloji genel müdürlüğünden elektronik ortamda alındı. Tüm olgular basitleştirilmiş pulmoner emboli ciddiyet indeksi kullanılarak düşük risk grubu ve yüksek risk grubu olarak ikiye ayrıldı. Veriler SPSS 20.0 istatistik programı kullanılarak analiz edildi.

BULGULAR: Basitleştirilmiş pulmoner emboli şiddet indeksine göre ayrılan iki grup mevsimlere göre karşılaştırıldığında grup 1’deki hastalar daha çok yaz mevsiminde (%59.1) görülürken, grup 2’deki hastalar daha çok kış mevsiminde (%31.3) görülmüş olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0.011). Tanı günü ve önceki yedi günlük basınç, nem, sıcaklık, rüzgar ortalamaları hastalık ciddiyetine göre ayrı ayrı karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmamıştır (p>0.05). Otuz günlük mortalite için tanı günü ve önceki yedi günlük basınç, nem, sıcaklık, rüzgar ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmamıştur (p>0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu verilerin ışığında mevsim ve meteorolojik faktörlerin pulmoner embolide mortalite üzerinde etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Ancak hastalık ciddiyet indeksi hastalığın mevsimsel farklı sıklıkta görülmesini etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Mevsim, mortalite; pulmoner emboli.

Seda Beyhan Sağmen, Sevda Cömert, Nesrin Kıral, Gamze Çelik Türnüklü, Coşkun Doğan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan. Relationship Between Pulmonary Thromboembolism, its Mortality and Seasonal, Meteorological Factors. SCIE. 2019; 30(2): 158-162

Corresponding Author: Seda Beyhan Sağmen, Türkiye
LookUs & Online Makale