ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
The Effect of Ductoscopy in the Surgical Selection of Women with Pathological Nipple Discharge [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-96967 | DOI: 10.14744/scie.2018.96967

The Effect of Ductoscopy in the Surgical Selection of Women with Pathological Nipple Discharge

Kenan Çetin
Department Of General Surgery, University Of Medical Sciences, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Nowadays, treatment and conventional diagnostic of pathologic nipple discharge (PND) is surgical excision of the ductus. As the histopathology results of the cases who were routinely applied duct excision are examined, it arises that a large number of unnecessary surgical intervention are performed. The aim of this study is to investigate the role of ductoscopy for surgical selection in women with PND.
METHODS: Between November 2005-December 2010, after ductoscopic evaluation, microductectomy were performed in 129 patients who were admitted to our clinic with PND. Ptient’s discharge characteristics, ductoscopic and the pathological findings were compared.
RESULTS: In 76% of the patients (85/112) who underwent surgery with only ducoscopic findings, the lesions were confirmed with the final pathology results. Seventeen patients who were able to follow up with ducoscopy findings were operated with the reason of findings in physical examination and classical imaging methods. Lesions were detected in 11 of them (6 were PNML, 5 were papillomatous lesions).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study show that ductoscopy predicts to identify the patients who required surgical treatment and decreased the number of operations. However, conventional imaging and physical examination findings of patients should also be considered when follow-up decision is made after ducoscopy in PND patients.

Keywords: Ductoscopy, Pathologic Nipple Discharge, Selection of Surgery

Patolojik Meme Başı Akıntılı Hastaların Cerrahi Seçiminde Duktoskopinin Etkisi

Kenan Çetin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde patolojik meme başı akıntısının (PMA) konvansiyonel tanı ve tedavisi cerrahi duktus eksizyonudur. Rutin duktus eksizyonu uygulanan olguların patoloji sonuçları incelendiğinde yüksek oranda gereksiz cerrahi girişim yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada amacımız duktoskopik değerlendirme sonrası cerrahi yapılan hastalarda lezyon saptama oranlarını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2005-Aralık 2010 tarihleri arasında PMA ile meme polikliniğine başvuran ve ofis ortamında yapılan duktoskopileri sonucu operasyon kararı verilen 129 hataya izole duktus eksizyonu uygulandı. Hastaların akıntı karakterleri, duktoskopi bulguları ve patoloji sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Sadece duktoskopik bulgular ile cerrahi kararı verilen hastaların %76’inde (85/112) lezyonlar nihai patoloji sonuçları ile doğrulandı. Duktoskopi bulguları ile tekip kararı verilebilecek 17 hasta fizik muayene ve klasik görüntüleme yötemlerindeki bulguları nedeni ile opere edildi ve bunların 11(%64,7)’inde lezyon saptandı (6’sı PNML, 5’i papillamatöz).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın bulguları, duktoskopinin cerrahi tedavi gereken hastaları belirlemede iyi bir öngörücü olduğunu göstermektedir. Ancak PMA’lı hastalarda duktoskopi sonrası takip kararı verilirken hastaların konvansiyonel görüntüleme ile fizik muayene bulguları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Duktoskopi, Patolojik Meme Başı Akıntısı, Cerrahi SeçimCorresponding Author: Kenan Çetin, Türkiye
LookUs & Online Makale