ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Probable Risk Factors in Children and Adolescents with Neurodevelopmental and Non-Neurodevelopmental Psychiatric Disorders in a Large Turkish Clinical Sample [SCIE]
SCIE. 2019; 30(4): 349-354 | DOI: 10.14744/scie.2019.96658

Probable Risk Factors in Children and Adolescents with Neurodevelopmental and Non-Neurodevelopmental Psychiatric Disorders in a Large Turkish Clinical Sample

Yasemin Yulaf1, Funda Gümüştaş2, Haydeh Faraji1
1Department of Psychology, İstanbul Gelişim University, İstanbul, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Marmara University, Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study is aimed to compare socio-demographic variables, perinatal characteristics, developmental stages, comorbid medical illnesses between children and adolescents with neurodevelopmental psychiatric disorders and non-neurodevelopmental psychiatric disorders.
METHODS: In this study, the files of 2981 children and adolescents referred to our, child psychiatry outpatient clinic between January 2015 and September 2016, were examined retrospectively. The data of DSM 5 based psychiatric diagnosis, mean ages, gender, parental work status and education levels, perinatal characteristics, such as a birth week, birth weight, time of speech and walking, frequent comorbid medical conditions such as epilepsy, cardiac disease and asthma, were obtained.
RESULTS: The findings showed that children most often had attention deficit hyperactivity disorder, and anxiety disorders were the second common health problem. The mean ages and working rates of parents, education level of the mothers were significantly lower in children with a neurodevelopmental psychiatric disorder (n=1502) than children with non-neurodevelopmental disorder (n=690) and no psychiatric diagnosis (n=376) (p<0.05). Younger age, male gender, the requirement of neonatal intensive care unit, speech and walking delay and presence of comorbid epilepsy were associated with a neurodevelopmental psychiatric disorder.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Knowing socio-demographic, developmental, medical and perinatal variables associated with neurodevelopmental and non-neurodevelopmental psychiatric disorders may help us to develop preventive interventions.

Keywords: Adolescents, children; neurodevelopmental disorders; nonneurodevelopmental psychiatric disorders.

Geniş Bir Türk Klinik Örnekleminde Nörogelişimsel ve Nörogelişimsel Olmayan Psikiyatrik Bozukluklu Çocuk ve Ergenlerde Olası Risk Faktörleri

Yasemin Yulaf1, Funda Gümüştaş2, Haydeh Faraji1
1İstanbul Gelişim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Kliniği,i̇stanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, nörogelişimsel psikiyatrik bozukluk tanısı alan çocuk ve ergenler ile nörogelişimsel olmayan psikiyatrik bozukluğu olanların sosyodemografik değişkenler, perinatal özellikler, gelişim evreleri ve eşlik eden tıbbi hastalıklar açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk psikiyatri polikliniğine Ocak 2015–Eylül 2016 tarihleri arasında başvuran 2981 çocuk ve ergenin dosyaları geriye dönük olarak incelendi. DSM 5 temelli psikiyatrik tanı verileri, yaş, cinsiyet, ebeveyn çalışma durumu ve eğitim düzeyleri, doğum haftası, doğum ağırlığı, konuşma süresi ve yürüme gelişimi gibi perinatal özellikler, epilepsi, kalp hastalığı ve astım gibi sık görülen eşlik eden tıbbi durumlar incelendi.
BULGULAR: Çocuklarda en sık dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı ve ikinci sıklıkta anksiyete bozuklukları vardı. Nörogelişimsel psikiyatrik bozukluğu (n=1502) olan çocuklarda anne babaların ortalama yaşları, çalışma oranı ve annelerin eğitim düzeyi, nörogelişimsel olmayan psikiyatrik bozukluğu olan (n=690) ve psikiyatrik tanısı olmayan (n=376) çocuklardan anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). Daha küçük yaş, erkek cinsiyet, yenidoğan yoğun bakım gereksinimi, konuşma ve yürüme gecikmesi ve komorbid epilepsi varlığı nörogelişimsel psikiyatrik bozukluk ile ilişkiliydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nörogelişimsel ve nörogelişimsel olmayan bozukluklar ile ilişkili sosyodemografik, gelişimsel, tıbbi ve perinatal değişkenleri bilmek, koruyucu müdahaleler geliştirmemize yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Nörogelişimsel psikiyatrik bozukluklar, nörogelişimsel olmayan psikiyatrik bozukluklar, çocuklar, ergenler

Yasemin Yulaf, Funda Gümüştaş, Haydeh Faraji. Probable Risk Factors in Children and Adolescents with Neurodevelopmental and Non-Neurodevelopmental Psychiatric Disorders in a Large Turkish Clinical Sample. SCIE. 2019; 30(4): 349-354

Corresponding Author: Yasemin Yulaf, Türkiye
LookUs & Online Makale