ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
The Comparison Of Breast Conserving Surgery And Subcutaneous Mastectomy With Implant Reconstruction Regarding Postoperative Quality Of Life In Patients With Breast Cancer [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-94830 | DOI: 10.14744/scie.2019.94830

The Comparison Of Breast Conserving Surgery And Subcutaneous Mastectomy With Implant Reconstruction Regarding Postoperative Quality Of Life In Patients With Breast Cancer

Abdülkadir Deniz, Kenan Çetin, Hasan Ediz Sıkar, Nuri Emrah Goret, hasan Kucuk
İstanbul Kartal Dr. Lutfi Kirdar Education And Research Hospital

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare the effects of breast-conserving surgery (BCS) and subcutaneous mastectomy with implant reconstruction (SMIR) on post-operative psychosocial, sexual and quality of life.
METHODS: Demographic data and the clinical parameters regarding the breast cancer of patients who received BCS (n=48) and SMIR (SMIR; n=27) between January 2012-December 2016 were reviewed retrospectively. The data has been collected via face to face interview by the surveys of EORTC QLQ-C30(European Organization for the Research and Treatment of Cancer Quality of Life) and breast cancer specific submodule EORTC QLQ-BR23.
RESULTS: 23(48%) patients of BCSand 25(92.6%) patients of SMIRwere premenopausal (p<0.01). Patients who received axillary dissection [BCS; 11(22.9%) vs. SMIR; 17(63%)] and had adjuvant therapy [25(52%) vs. 23(85%)] were more in SMIR group(p <0.01).The status of working was higher in the SMIR group [BCS; 13(%27), SMIR; 18(%66,6)] (p<0.01).Fatigue in EORTC QLQ-C30, side effects and arm symptoms in EORTC QLQ-BR23 were high for SMIR, regarding the symptoms scale (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: BCS was found to be effective than SMIR regarding three scales and could be the first choice of treatment. SMIR should be preferred rather than mastectomy for the patients who were not eligible for BCS.

Keywords: breast, cancer, quality, of, life, subcutaneous, mastectomy, implant, reconstruction, breast, concerving, surgery

Meme Kanserli Hastalarda Meme Koruyucu Cerrahi'nin Subkutan Mastektomi-İmplant ile Rekonstriksyon Uygulananlarla Postoperatif Yaşam Kalitesi Açısından Karşılaştırılması

Abdülkadir Deniz, Kenan Çetin, Hasan Ediz Sıkar, Nuri Emrah Goret, hasan Kucuk
İstanbul Kartal Dr. Lütfi̇ Kırdar Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme koruyucu cerrahi (MKC) ile subkutan mastektomi-implant ile rekonstrüksiyon (SMİR) uygulanan hastaların ameliyat sonrası psikososyal, cinsel ve genel yaşam kaliteleri üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 ile Aralık 2016 tarihleri arasında meme kanseri tanısı ile MKC (n=48) ve SMİR (n=27)uygulanan hastaların demografik verileri ve meme kanseri klinik parametreleri retrospektif olarak incelendi. Yaşam kalitesi verileri, yüz yüze görüşme ile EORTC QLQ-C30 (European Organisation for the Research and Treatment of Cancer Quality of Life) ve meme kanserine özel alt modülü EORTC QLQ-BR23 anketleri uygulanarak elde edildi.
BULGULAR: Grup MKC’deki hastaların 23 (%48)’ü, Grup SMİR’dekilerin 25 (%92.6)’i premenopozaldi (p < 0.01). Aksiller küraj uygulananlar [MKC;11(%22.9), SMİR; 17(%63)] ve adjuvan tedavi alanlar SMİR grubunda daha fazlaydı [MKC; 25(%52), SMİR; 23(%85)] (p<0.01). SMİR grubunda çalışma oranları daha yüksekti [13(%27)’e karşı 18(%66.6)] (p<0.01). Diğer demografik ve klinik özellikler her iki grupta benzerdi (p>0.05).EORTC QLQ-C30 ve EORTC QLQ-BR23 anketlerinde gruplar arasında fonksiyonel ölçekler açısından fark saptanmadı (p>0.05). Semptom ölçeklerinde EORTC QLQ-C30’da yorgunluk için, EORTC QLQ-BR23 ölçeğinde yan etkiler ve kol semptomlarında SMİR grubunun skorları yüksekti (p< 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların postoperatif yaşam kaliteleri değerlendirildiğinde; MKC semptomatik olarak üç ölçekte SMİR ‘e göre daha üstündür ve cerrahi tedavide ilk seçenektir. MKCuygulanamayan olgularda; SMİR, mastektominin yerine önerilmelidir.

Anahtar Kelimeler: meme, kanser, yaşam, kalitesi, subkutan, mastektomi, implant, rekonstrüksiyon, meme, kouruyucu, cerrahiCorresponding Author: Abdülkadir Deniz, Türkiye
LookUs & Online Makale