ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Relationship Between Restless Legs Syndrome and Anxiety, Depression, and Quality of Life [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 124-129 | DOI: 10.14744/scie.2019.93511

The Relationship Between Restless Legs Syndrome and Anxiety, Depression, and Quality of Life

Şenay Aydın1, Cengiz Özdemir2
1Department of Neurology, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Restless legs syndrome (RLS) is a common sleep disorder. In addition to disturbing sleep, however, RLS also affects quality of life and may lead to significant fatigue or psychiatric symptoms. This study was an examination of the effects of RLS on quality of life and symptoms of anxiety and depression.
METHODS: In this study, 55 patients (7 males and 48 females) who met the diagnostic criteria of idiopathic RLS and 35 healthy individuals (8 males, 27 females) were evaluated using validated Turkish versions of the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), the Epworth Sleepiness Scale (ESS), Insomnia Severity Index (ISI), the International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) rating scale for the severity of RLS, Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), the Fatigue Severity Scale (FSS), and the Short Form Health Survey (SF-36), which measures quality of life.
RESULTS: Fifty-two patients who met the diagnostic criteria for idiopathic RLS were evaluated in Group I and 35 healthy controls were included in Group II. A statistically significant difference was observed in the PSQI, ESS, ISI, BDI, BAI, FSS, and SF-36 questionnaire results in the RLS group compared with the control group. The mean score of the SF-36 Physical Component Summary (PCS) scale was significantly lower among RLS patients than that of the healthy subjects. There was a negative correlation between the PCS score and RLS severity, fatigue, insomnia, daytime sleepiness, sleep quality, anxiety, and the level of depressive symptoms. Multivariate linear regression analysis indicated that the FSS and BDI values were influential variables on the PCS score.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the present study demonstrated that patients with idiopathic RLS experienced significantly impaired quality of life and the psychiatric symptoms of anxiety and depression.

Keywords: Anxiety, depression; quality of life; restless legs syndrome.

Huzursuz Bacak Sendromu İle Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Şenay Aydın1, Cengiz Özdemir2
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji, İstanbul, Türkiye
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Huzursuz bacaklar sendromu (HBS) sık karşılaşılan bir uyku bozukluğudur. HBS uyku bozukluğu dışında hayat kalitesini etkilemekte, yorgunluk ve psikiyatrik semptomlara neden olmaktadır. Bu çalışmada HBS’nin yaşam kalitesi ile anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik belirtiler üzerine etkisi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada nöroloji polikliniğinde HBS için sekonder nedenler dışlandıktan sonra idiyopatik HBS tanı kriterlerini karşılayan 55 hasta (7 erkek 48 kadın) ile herhangi bir hastalığı olmayan sağlıklı 35 birey (8 erkek 27 kadın) değerlendirildi. Tüm bireylere Türkçe validasyonu yapılmış Pittsburg Uyku Kalite Ölçeği (PUKÖ), Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ), Uykusuzluk Şiddet Ölçeği (UŞÖ), HBS şiddet skalası (IRLSSG), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ) ve yaşam kalitesi formu (SF-36) uygulandı.
BULGULAR: İdiyopatik HBS tanı kriterlerini karşılayan 55 hasta Grup I, kontrol grubu olan sağlıklı 35 birey Grup II’de değerlendirildi. Tüm bireylere uygulanan PUKÖ, EUÖ, UŞÖ, BDÖ, BAÖ, YŞÖ, SF-36 anketlerinde HBS grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede fark gözlendi. HBS olgularında sağlıklı bireylere göre özellikle SF-36 fiziksel bileşen özet ölçek (PCS) ortalama skoru anlamlı ölçüde düşük bulundu. PCS ile HBS şiddeti, yorgunluk, uykusuzluk, gün içi uykululuk, uyku kalitesi, anksiyete ve depressif belirtilerin seviyesi arasında negatif korelasyon mevcuttu. Çok değişkenli lineer regresyon analizi ile PCS skoru üzerinde etkili olası değişkenler olarak YŞÖ ve BDÖ saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada idiyopatik HBS’de yaşam kalitesi ile anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik belirtilerin önemli ölçüde bozulduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon; huzursuz bacaklar sendromu; yaşam kalitesi.

Şenay Aydın, Cengiz Özdemir. The Relationship Between Restless Legs Syndrome and Anxiety, Depression, and Quality of Life. SCIE. 2019; 30(2): 124-129

Corresponding Author: Şenay Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale