ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Evaluation of parathyroid hormon ıncrease after parathyroidectomy in primary hyperparathyroidism [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-92905 | DOI: 10.14744/scie.2019.92905

Evaluation of parathyroid hormon ıncrease after parathyroidectomy in primary hyperparathyroidism

Muhammet Fikri Kundes, Hasan Fehmi kucuk
Department Of General Surgery,university Of Health Sciences,kartal Dr Lütfi Kırdar Training And Resarch Hospital İstanbul,turkey

INTRODUCTION: In this study we tried to evaluate retrospectively high levels of parathyroid hormon in patients received parathyroidectomy due to primary hyperparathyroidism, in the light of literature search.
METHODS: 121 patients received surgery for primary hyperparathyroidism between September 2015 and December 2017 were retrospectively evaluated, according to gender, preoperative calcium and PTH levels, postoperetive calcium and PTH levels, diagnosis, histopathological results, type of surgery, follow-up time and recurrence. We excluded patients who are unreachable.
RESULTS: Mean age was 54.83±12.56 (26-82). 103 patients were female (85.1%). 119 patients were diagnosed (98.4%) as adenoma, whereas 2 were diagnosed as (1.6%) hyperplasia. According to pathological results; 103 (85.1%) adenoma, 4 (3,3%) carcinoma, 4 (3.3%) hyperplasia and 10(8.2%) adenoma and papillary carcinoma of thyroid were found. Preoperative minimal PTH level was 79 pg/ml, whereas maximum level was 3674 pg/ml. Mean value was 301.9±470 pg/ml. Preoperative minimal calcium level was 10.10 mg/dl, whereas maximum level was 13.07 mg/dl. Mean value was 11.42±0.7mg/dl. Postoperative minimal PTH level was 6.0pg/ml, whereas maximum level was 907 pg/ml. Mean value was 77,2±111 pg/ml. Postoperative minimal calcium level was 6.3 mg/dl, whereas maximum level was 11.4 mg/dl. Mean value was 9.38±0.7 mg/dl. Mean follow-up time was 18.75±5.4 (8-28)months. Postoperative PTH increase continued in 17(14.8%) patients. 9 (7.4%)of them was treated in nephrology clinic due to renal diseases. 3(2.4%) patients suffered from Vitamin D deficiency. 5 (4.1%) cases had recurrence.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Primary hyperparathyroidism is a rare disease. In abcense of postoperative PTH decrease, normocalcemic PTH elevation( NPE) should be considered as well as recurrence.Renal diseases,bone hunger and Vitamin D deficiency should be evaluated.

Keywords: Hyperparathyroidism, parathyroid hormon, parathyroidektomi

Primer hiperparatroidizmde paratroidektomi sonrası paratroid hormon yüksekliğinin Değerlendirilmesi

Muhammet Fikri Kundes, Hasan Fehmi kucuk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kliniğimizde primer hiperparatyroidizm nedeni ile paratyroidektomi uygulanan hastalar da yüksek Paratyroid hormon(PTH) seviyelerini retrospektif olarak literatür eşliğinde irdelemek..
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2015,Aralık2017 arasında kliniğimizde primer hiperparatyroidizm nedeni ile opere edilen ve takip edilen 121 hasta yaş cinsiyet,operasyon öncesi kalsiyum (Ca) ve PTH seviyeleri, operasyon sonrası Ca ve PTH seviyeleri,tanı,patoloji sonuçları,yapılan ameliyat,takip süresi, nüks açısından retrospektif olarak değerlendirildi.Kendilerine ulaşılamayan hastalar çalışmaya alınmadı..
BULGULAR: Primer Hiperparatyroidizm nedeni ile opere edilen hastalarımızın en küçüğü 26 yaşında,en büyüğü 82 yaşında olup yaş ortalaması 54.83±12.56 idi.Bunları 103 ü(%85.1) kadın hasta idi.Klinik tanılarına göre hastalarımızın 119(%98.4) u adenom, 2 si (%1.6) hiperplazi idi.Patolojik sonuçlarına göre ise 103 hasta (%85.1) adenom, 4 hasta (%3.3) karsinom, 4 hasta (%3,3) hiperplazi,10 hasta (%8.2) adenom ve troid papiller ca tanısı aldı.Preop ortalama PTH seviyelerimiz 301.9±470 pg/ml (en düşüğümüz 79 pg/ml,en yükseğimiz 3674 pg/ml),ortalama Ca seviyemiz ise 11.42±0.7 mg/dl(en düşüğümüz 10.10mg/dl,en yükseğimiz 13.07 mg/dl) idi.Postop ortalama PTH seviyemiz 77.2±11.1 pg/ml (en düşüğümüz 6.0 pg/ml,en yükseğimiz 907 pg/ml), ortalama Ca seviyemiz ise 9.38±0.7 mg/dl (en düşüğümüz 6.3 mg/dl,en yükseğimiz 11.4 mg/dl) idi. Takip süremiz minimum 8 ay, maksimum 28 ay olup ortalama 18.75±5.4 ay idi.Postop PTH yüksekliği 17 (%14.8) hastamızda devam etti.Bunları değerlendirdiğimizde; 9(%7.4) hastada böbrek yetersizliği (bu hastalarımızda postop PTH seviyesi normal olup 3-4 ay sonra yükselme tesbit edildi),3 (%2.4) hastada vitamin D eksikliği ve 5 (%4.1)hastamızda da nüks tesbit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pirimer hiperparatyroidizm nadir görülen bir hastalıktır.Posoperatif PTH seviyesi yüksek olan hastalarda nüks yanında normokalsemik PTH elevasyonu (NPE) ve buna sebep olan renal fonksiyon bozukluğu,kemik açlığı ve vitamin D eksikliği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hiperparatyroid, Paratyroid hormon, paratyroidektomiCorresponding Author: Muhammet Fikri Kundes, Türkiye
LookUs & Online Makale