ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Evaluation of the Quality of Life in Patients with Pleurodesis [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 112-117 | DOI: 10.14744/scie.2019.92300

Evaluation of the Quality of Life in Patients with Pleurodesis

Hasan Ersöz1, Hatice Dayılar Candan2
1Department of Thoracic Surgery, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2Department of Psychiatry, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Malignant pleural effusions (MPEs) cause a decrease in the quality of life and are the most important cause of anxiety in this group of patients. Currently, it is aimed not only to eliminate the diseases but also to increase the quality of life of individuals. The aim of the present study was to determine the effect of pleurodesis on the quality of life of patients with MPE.
METHODS: Twenty-four patients who underwent pleurodesis were prospectively included in the study. Talc pleurodesis was performed to the patients by tube thoracostomy. The 36-Item Short Form Survey (SF-36) quality of life scale was applied to the patients during their hospitalization and on day 11 of discharge. Data were analyzed statistically.
RESULTS: Female patients comprised 70.8% (n=17) of the cases. The mean age of the patients was 54.29±13.84 years. Fifty percent (n=12) of the cases were applied pleurodesis due to pleura metastasis of breast cancer, whereas 29.2% (n=7) due to lung cancer and the rest (20.8%, n=5) due to ovarian carcinomas, respectively. As a result of the comparison of the responses of the patients to the SF-36 quality of life results before and after the procedure, pleurodesis provided significantly positive results on all parameters (p<0.05) except for only mental health (p=0.20).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The main reason for impairment in mental health is that patients have advanced cancers. We believe that the explanation of that is if pleurodesis does not change the stage of cancer. However, the presence of significant contribution of the treatment on all of the other parameters is an indication of how important pleurodesis is. Our study also provided hints that young patients can benefit more from pleurodesis. We think that the patient’s cachexia status due to primary disease has no effect on the quality of life that pleurodesis provided. We believe that pleurodesis should be performed in all patients with MPE, if possible.

Keywords: Pleurodesis, pleural effusion malignant, quality of life.

Plörodez İşlemi Yapılan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Hasan Ersöz1, Hatice Dayılar Candan2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Malign plevral efüzyonlar kişinin yaşam kalitesinin düşmesine sebep olur ve bu grup hastalardaki en önemli anksiyete nedenidir. Günümüzde sadece hastalıkların ortadan kaldırılması değil, kişilerin yaşam kalitelerin arttırılmaları da hedeflenmektedir. Bu çalışma, malign plevral efüzyon tanısı almış hastalara yapılan plörodez işleminin hastaların yaşam kalitesi üzerinde etkilerini belirlemek amacıyla planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde plörodez işlemi uygulanan 24 olgu ileriye dönük olarak çalışmaya dahil edildi. Hastalara tüp torakostomi aracılığı ile talk plörodez işlemi uygulandı. Hastalara yatışları esnasında ve taburculuğunun 11. gününde SF-36 yaşam kalitesi ölçeği uygulandı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların %70.8’i (n=17) kadın olgulardı. Ortalama yaş 54.29±13.84 yıldı. %50 (n=12) olguya meme, %29.2 olguya (n=7) akciğer ve geri kalanlarına (n=5, %20.8) over karsinomlarının plevra metastazları nedeniyle plörodez uygulanmıştı. Olguların işlem öncesi ve sonrası SF-36 yaşam kalitesi ölçek sonuçlarına verdikleri yanıtların karşılaştırılması sonucunda, plörodez hastaların yalnızca ruhsal sağlıkları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı sonuç vermemiş olup (p=0.20) geri kalan bütün parametreler üzerinde anlamlı ve olumlu sonuçlar sağlamıştır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ruhsal sağlıkta bozulma ilgili asıl sebep hastanın ileri evre kanser hastası olmasıdır. Plörodez işleminin kanserin evresini değiştirmemesi sebebiyle ruhsal sağlıktaki bozulma üzerine etkili olmadığını düşünmekteyiz. Ancak diğer parametrelerin tümü üzerine anlamlı katkılarının olması işlemin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Çalışmamız ayrıca, genç yaştaki hastaların plörodezden daha fazla yararlanabileceği konusunda ipuçları vermiştir. Primer hastalığa bağlı olarak hastanın kaşeksi durumunun ise plörodezin sağlayacağı yaşam kalitesi üzerine etkisi olmadığını düşünmekteyiz. Sonuç olarak malign plevral efüzyonu olan tüm hastalarda eğer mümkün ise plörodez işleminin uygulanmasının gerekli olduğuna inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon malign, plörodez, yaşam kalitesi.

Hasan Ersöz, Hatice Dayılar Candan. Evaluation of the Quality of Life in Patients with Pleurodesis. SCIE. 2019; 30(2): 112-117

Corresponding Author: Hasan Ersöz, Türkiye
LookUs & Online Makale