ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Reporting complications in radical cystoprostatectomy and orthotopic neobladder in male patients using a standart reporting Methodology [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-86547 | DOI: 10.14744/scie.2020.86547

Reporting complications in radical cystoprostatectomy and orthotopic neobladder in male patients using a standart reporting Methodology

Orkunt Özkaptan1, Alkan Çubuk1, Muhsin Balaban2, Cüneyd Sevinc3, Osman Murat İpek3, Tahir Karadeniz1
1Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Medicana International Hospital, Istanbul, Turkey
3Liv Hospital Ulus, Besiktas 34450 Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the 90- day complication rate and 3-month mortality after open radical cystoprostatectomy using a standardized method to report complications.
METHODS: We retrospectively reviewed the data of 209 RC male patients operated by the same surgical team between March 2008 and December 2017 in our institution. Patients characteristics, clinical outcome, pathological parameters and reflectors of surgical difficulty and were retrospectively collected from the hospital medical record. Postoperative complications were graded according to the Clavien-Dindo classification, whereas Martin criteria were used to report complications. SPSS version 22.0 was used for statistical analyses.
RESULTS: A total of 239 complications developed in 143 of the 198 patients (72.2%). Thirty-nine (19.7%) of these complications occurred after thirty days, postoperatively. The mean operation time was 412.6± (300-485). Mean EBL was 1107±617.3 ml (400-3600). Overall median hospitalization time was 19.2±7.3 days (7-30). Perioperative transfusion was given in 78.8% of patients (N=156). Major complications (Clavien 3-5) were observed in 41 (20.7%) patients. The most common complication categories were gastrointestinal (28.8%). Ileus was the most common complication, occurring in 21.2% of patients..
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results supports the consideration of a longer follow-up period to define the morbidity of RC. The standardization of the reporting criteria for complications will allow direct comparisons between studies. The complication rates after utilizing a standard reporting methodology were higher compared to studies that do not employ such methodologies.

Keywords: complication, radical cystoprostatectomy, orthotopic neobladder, standart methodology

Radikal sistoprostatektomi ve ortotopik neobladder komplikasyonlarının standardize edilmiş bir metodolojiye göre sınıflandırılması

Orkunt Özkaptan1, Alkan Çubuk1, Muhsin Balaban2, Cüneyd Sevinc3, Osman Murat İpek3, Tahir Karadeniz1
1Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Medicana International Hospital, Istanbul
3Liv Hospital Ulus, Besiktas 34450 Istanbul,

GİRİŞ ve AMAÇ: Açık radikal sistoprostatektomi sonrası 90 günlük komplikasyon oranını ve 3 aylık mortalite oranını standart bir metodoloji kullanarak bildirmek
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aynı ameliyat ekibi tarafından Mart 2008 - Aralık 2017 tarihleri ​​arasında ameliyat edilen 209 RC erkek hastanın verilerini retrospektif olarak incelemiştir. Hastaların özellikleri, klinik sonuçları, patolojik parametreleri ve cerrahi güçlük reflektörleri retrospektif olarak hastane sağlık kayıtlarından toplandı. Postoperatif komplikasyonlar Clavien-Dindo sınıflamasına göre derecelendirilirken, Martin kriterleri komplikasyonları bildirmek için kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 22.0 sürümü kullanıldı.
BULGULAR: 198 hastanın 143'ünde (% 72.2) toplam 239 komplikasyon gelişti. Bu komplikasyonların otuz dokuzu (% 19.7) ameliyat sonrası otuzuncu günden sonra meydana geldi. Ortalama ameliyat süresi 412.6 ± (300-485) idi. Ortalama EBL 1107 ± 617.3 mi (400-3600) idi. Genel ortalama hastanede kalış süresi 19.2 ± 7.3 gündü (7-30). Perioperatif transfüzyon hastaların % 78.8'ne verildi (N = 156). 41 hastada (% 20.7) majör komplikasyonlar (Clavien 3-5) gözlendi. En sık görülen komplikasyon kategorileri gastrointestinaldi (% 28.8). En sık görülen komplikasyon ileus idi, hastaların% 21.2'sinde meydana geldi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: RC'nin morbiditesini tanımlamak için daha uzun bir takip süresinin değerlendirilmesini desteklemektedir. Raporlama kriterlerinin standartlaştırılması, çalışmalar arasında doğrudan karşılaştırma yapılmasına olanak sağlayacaktır. Standart bir raporlama metodolojisi kullandıktan sonra komplikasyon oranları, bu metodolojileri kullanmayan çalışmalara kıyasla daha yüksekti

Anahtar Kelimeler: radikal sistoprostatectomi, ortotopik neobladder, komplikasyon, standart metodolojiCorresponding Author: Orkunt Özkaptan, Türkiye
LookUs & Online Makale