ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
The Effects of Pleural Decortication on Respiratory Functions of the Patients with Pleural Empyema [SCIE]
SCIE. 2018; 29(2): 99-104 | DOI: 10.14744/scie.2018.85866

The Effects of Pleural Decortication on Respiratory Functions of the Patients with Pleural Empyema

Kadir Burak Özer, Mehmet Tükel, Attila Özdemir, Ekin Ezgi Cesur, Recep Demirhan
Department of Thoracic Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Pleural empyema is a collection of purulent liquid in the cavity between the isceral and parietal pleura developing during the postinflammatory period. It can have a high morbidity and mortality rate if not treated. The aim of this study was to spirometrically evaluate respiratory function in patients before and after decortication surgery, which is a treatment used in late phase, chronic pleural empyema.

METHODS: Patient files were evaluated retrospectively according to the criteria of the study. Forced expiratory volume-1 second (FEV1), forced vital capacity (FVC), and FEV1/FVC% values measured in the week before surgery and 6 months after the procedure were then compared with preoperative values.
RESULTS: A significant improvement was seen in spirometric values. The mean preoperative values of FVC 2.33±0.71 L, FEV1 1.91±0.56 L, and FEV1/FVC% 82.77±8.50% increased postoperatively to 2.64±0.65 L (p=0.000), 2.28±0.57 L (p=0.000), and 86.52±7.47% (p=0.014),
respectively. The increase in postoperative values for FVC, FEV1, and FEV1/FVC% were 13.3%, 19.3%, and 4.53%, respectively. These results were statistically quite significant for FVC, FEV1, and significant for FEV1/FVC.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results indicate that decortication is an effective operation to treat eligible stage III empyema patients.

Keywords: Decortication, Empyema, Respitatory Function Test

Plevral Ampiyemlerde Dekortikasyon Operasyonunun Hastanın Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Kadir Burak Özer, Mehmet Tükel, Attila Özdemir, Ekin Ezgi Cesur, Recep Demirhan
S.B.Ü. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Visseral ve paryetal plevra arasındaki anatomik boşluktaki inflamatuar süreç sonrası meydana gelen pürülan sıvıya plevral ampiyem adı
verilir. Tedavi edilmediği takdirde yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir. Çalışmamızın amacı kronik plevral ampiyem olarak adlandırılan son fazda etkin tedavi yöntemi olan dekortikasyon operasyonu öncesi ve sonrası solunum fonksiyonlarını spirometrik olarak değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya alınma ve dışlama kriterlerine göre değerlendirilen hastaların özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi. Ameliyat öncesi 1 hafta içinde ve ameliyat sonrası 6. ayda yapılan spirometrik testle FEV1, FVC, %FEV1/FVC değerleri ölçülerek karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastalarımızda dekortikasyon ameliyatı sonrası spirometrik değerlerinde belirgin bir düzelme tespit edildi. Ameliyat öncesi FVC değeri 2.33±0.71 (L), FEV1 değeri 1.91±0.56 (L), % FEV1/FVC değeri %82.77±8.50 iken bu değerler sırası ile 2.64±0.65 (L) (p=0.000), 2.28±0.57 (L) (p=0.000), % %86.52±7.47’ye (p=0.014) yükseldi. Ameliyat öncesi ve sonrası FVC, FEV1, %FEV1/FVC değişim ise yüzde olarak değerlendirildiğinde sırasıyla %13.3, %19.3, %4.53 olarak değerlendirildi. Bu sonuçlar istatiksel olarak FVC, FEV1 için oldukça anlamlıyken FEV1/FVC için anlamlı olarak bulundu. Spirometrik olarak değerlendirildiğinde (FVC, FEV1, %FEV1/FVC) ameliyat sonrası belirgin olarak artmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Plevral ampiyem nedeniyle dekortikasyon operasyonu uygulanan hastaların postoperatif solunum fonksiyon testlerinde anlamlı derecede artış olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızın sonuçları, mevcut literatürle uyumludur. Bu nedenle uygun olgularda evre III plevral ampiyemlerin etkin tedavi seçeneğinin dekortikasyon olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Dekortikasyon, Ampiyem, Akciğer Fonksiyon Testi,

Kadir Burak Özer, Mehmet Tükel, Attila Özdemir, Ekin Ezgi Cesur, Recep Demirhan. The Effects of Pleural Decortication on Respiratory Functions of the Patients with Pleural Empyema. SCIE. 2018; 29(2): 99-104

Corresponding Author: Kadir Burak Özer, Türkiye
LookUs & Online Makale