ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Roles of Adiponectin Signaling Related Proteins in Mammary Tumor Development [SCIE]
SCIE. 2019; 30(4): 290-295 | DOI: 10.14744/less.2019.85688

Roles of Adiponectin Signaling Related Proteins in Mammary Tumor Development

Bilge Güvenç Tuna1, Margot Cleary2, Soner Doğan3
1Department of Biophysics, Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2University of Minnesota, Hormel Institute Medical Research Center, Austin, MN, USA
3Department of Medical Biology, Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to investigate the expression levels of adiponectin signaling related proteins in mammary tissue, liver and breast cancer tissue in mice. Adiponectin, an adipocytokine, is secreted from adipose tissue and has been documented to have roles in diabetes, inflammation, and cancer development. In particular, levels of serum adiponectin are inversely associated with obesity and a decrease in serum adiponectin levels have been reported to be associated with breast cancer. There are two adiponectin receptor subtypes, AdipoR1 and AdipoR2, which have been identified in mammalian tissues, including human cancer cell lines and also in human mammary tumors. However, the role of adiponectin receptors in breast cancer development remains to be established.
METHODS: In this study, MMTV-TGF-a transgenic mice were fed from week 10 up to week 74 of age. Expression levels of adiponectin, AdipoR1 and AdipoR2 proteins were measured in the mammary fat pad (MFP), mammary tumor (MT) and liver tissues from 74 weeks old MMTV-TGF-a transgenic mice with and without MT using Western Blot. Adiponectin levels were measured using ELISA assay.
RESULTS: Protein expression levels of Adiponectin and AdipoR1 were significantly lower in MTs compared to control tissues. However, AdipoR2 protein expression levels were similar in MT and MFP tissues from MT-positive and MT-negative mice. The expression levels of adiponectin, AdipoR1 and AdipoR2 proteins in liver tissues were also similar in MT-positive and MT-negative mice. Serum adiponectin levels of the MT-positive and MT-negative mice were similar.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These results indicate that adiponectin and its receptors are differentially regulated depending upon the specific tissue analyzed. AdipoR1 and adiponectin may play important roles in MT development.

Keywords: Adiponectin, adiponectin receptor; liver; mammary fat pad; mammary tumor.

Meme Tümörü Gelişiminde Adiponektin Sinyal Yolağı Proteinlerinin Rolü

Bilge Güvenç Tuna1, Margot Cleary2, Soner Doğan3
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, İstanbul
2University of Minnesota, Hormel Enstitüsü Araştırma Merkezi, Minnesota, USA
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı fare karaciğer, meme dokusu ve meme tümörü dokularındaki adiponektin sinyal yolağı ile ilişkili proteinlerin ekspresyon seviyelerinin belirlenmesidir. Adiponektin reseptörünün, AdipoR1 ve AdipoR2 olmak üzere memeli dokusunda belirlenmiş iki alt tipi vardır. Serum adiponektin seviyelerinin meme kanseri ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Fakat, adiponektin reseptörlerinin meme tümörü oluşumundaki rolü tam olarak ortaya konmamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: MMTV-TGF-α transgenik fareler 10 haftalıktan 74 haftalığa kadar beslendi. Meme tümörü geliştiren ve geliştirmeyen 74 haftalık transgenik farelerin karaciğer, meme (MFP) ve meme tümörü (MT) dokularında adiponektin, AdipoR1 ve AdipoR2 proteinlerinin ekspresyon seviyeleri western blot yöntemi kullanılarak belirlendi. Adiponektin seviyesi ELISA yöntemi ile ölçüldü.
BULGULAR: Adiponektin ve AdipoR1 protein ekspresyon seviyeleri MT geliştiren farelerde, MT geliştirmeyen farelere göre anlamlı olarak daha azdı. Fakat, MT-pozitif ve MT-negatif farelerin MT ve MFP dokularındaki AdipoR2 proteininin ekspresyon seviyeleri benzerdi. MT-pozitif ve MT-negatif farelerin karaciğer dokusundaki adiponectin, AdipoR1 ve AdipoR2 protein ekspresyon seviyeleri de benzerdi. Ek olarak, MT-pozitif ve MT-negatif farelerin serum adiponectin seviyeleri benzerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlar adiponektin ve reseptörlerinin analiz edilen dokuya spesifik bağımlı olarak düzenlendiğini işaret etmektedir. Ayrıca, AdipoR1 ve adiponectin MT gelişiminde önemli rol oynuyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: Adiponektin, adiponektin reseptör; karaciğer; meme dokusu; meme tümörü.

Bilge Güvenç Tuna, Margot Cleary, Soner Doğan. Roles of Adiponectin Signaling Related Proteins in Mammary Tumor Development. SCIE. 2019; 30(4): 290-295

Corresponding Author: Soner Doğan, Türkiye
LookUs & Online Makale