ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Small Bore Thoracic Catheter Versus Chest Tube in Treatment of Primary Spontaneous Pneumothorax [SCIE]
SCIE. 2019; 30(4): 301-305 | DOI: 10.14744/scie.2019.84429

Small Bore Thoracic Catheter Versus Chest Tube in Treatment of Primary Spontaneous Pneumothorax

Murat Ersin Çardak1, Kadir Burak Özer2, Ekin Ezgi Cesur2, Attila Özdemir2, Rıza Serdar Evman3, Recep Demirhan2
1Department of Thoracic Surgery, Kartal Koşuyolu High Speciality Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, İstanbul Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The primary treatment of primary spontaneous pneumothorax (PSP) is still controversial. The large-bore thoracic catheter has traditionally been used, but there is now a global trend toward the increased use of the small-bore thoracic catheters (SBTC). The present study aims to compare the use of SBTC and chest tube (CT) in first-line treatment of PSP.
METHODS: This prospective randomized study included 90 patients diagnosed with PSP. The patients were randomly distributed into two groups. In the first group, catheter thoracostomy was applied with an 8 French thorax catheter and in the other group, a tube thoracostomy with a 28 French chest tube. The parameters used for comparison in this study were defined as pneumothorax side, pneumothorax size, pain, need of additional analgesia, malpositioning drain, duration of air leakage, duration of hospitalization, complications and recurrence.
RESULTS: In the evaluation of pain using the Numerical Rating Scale (NRS) at 1, 4, 12 and 24 hours after the application, the mean NRS values of the SBTC patients were seen to be lower than those of the CT patients but at 1, 12 and 24 hours, the difference was not statistically significant. At the 4th hour, the difference was determined to be statistically significant (p=0.022). The duration of air leakage was 1.7±1.4 days for the SBTC group and 2.2±1.9 days for the CT group. The period of termination of the drain was 3.3±1.2 days for the SBTC group and 4.0±1.7 days for the CT group. The duration of hospitalization was 3.5±1.3 days for the SBTC group and 4.5±1.9 days for the CT group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: No significant difference was determined in respect of air leakage, hospital stay, failure rates or complications between the two procedures. When compared concerning postoperative pain, ease of application, patient comfort and incision scar, SBTC can be considered to be subjectively superior to CT, and can be used safely in the treatment of PSP.

Keywords: Chest tube, primary spontaneous pneumothorax; small bore thoracic catheters.

Primer Spontan Pnömotoraks Tedavisinde Küçük Çaplı Toraks Katateri İle Toraks Dreni Uygulamasının Karşılaştırılması

Murat Ersin Çardak1, Kadir Burak Özer2, Ekin Ezgi Cesur2, Attila Özdemir2, Rıza Serdar Evman3, Recep Demirhan2
1İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
3İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrrahi̇si̇ Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇ Göğüs Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Primer spontan pnömotoraks primer tedavisi halen tartışmalıdır. Standart tedavi yaklaşımında geniş çaplı taraks drenleri kullanılmakla birlikte günümüzde global küçük çaplı toraks kateteri uygulaması yaygınlaşmaktadır. Çalışmamızda, primer spontan pnömotoraks ilk basamak tedavisinde küçük çaplı toraks kateteri (KÇTK) ile toraks dreni (TD) uygulamasının karşılaştırılması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Primer spontan pnömotoraks tanılı 90 olgu ileriye yönelik ve randomize olarak değerlendirmeye alındı. Olgular randomize olarak iki gruba ayrıldı. Bir gruba 8 french toraks kateteri, diğer gruba ise 28 french toraks dreni uygulandı. Her iki grup değerlendirilerek sonuçları kaydedildi. Değerlendirme kriterleri, pnömotoraks tarafı, pnömotoraks miktarı, ağrı, ek analjezi ihtiyacı, kateter ve dren malpozisyonu, hava kaçağı süresi, hastanede yatış süresi, komplikasyonları ve nüks idi.
BULGULAR: Ağrı için işlemi takiben 1., 4., 12. ve 24. saatlerde sayısal değerlendirme ölçeği (SDÖ) kullanılarak kaydedildi. Olguların 1., 12. ve 24. saatlerde kaydedilen ortalama SDÖ değerleri küçük çaplı toraks kateteri uygulananlarda daha düşük olarak izlendi fakat istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.274, 0.094 ve 0.082). Fakat dördüncü saatte yapılan ölçümde istatistiksel olarak anlamlı değerler kaydedildi (0.022). Hava kaçağı süresi KÇTK uygulanan olgularda 1.7±1.4 gün iken, TD uygulanan olgularda 2.2±1.9 gün olarak kaydedildi. Dren sonlandırma süresi KÇTK grubunda 3.3±1.2 gün ve TD grubunda 4.0±1.7 gün saptandı. Hastanede yatış süreleri ise KÇTK grubunda 3.5±1.3 gün iken, TD grubunda 4.5±1.9 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her iki prosedürün karşılaştırılmasında, hava kaçağı süresi, hastanede yatış süresi, işlem başarısızlık oranları ve komplikasyonlar açısından istatistiksel anlamlı farklılık izlenmedi. İşlem sonrası ağrı, işlemin uygulama kolaylığı, hasta konforu, insizyon skarı gibi özellikleri açısından KÇTK subjektif olarak daha avantajlı ve primer spontan pnömotoraks tedavisinde güvenle kullanılabilen bir yöntem olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Primer spontan pnömotoraks, toraks dreni; toraks katateri.

Murat Ersin Çardak, Kadir Burak Özer, Ekin Ezgi Cesur, Attila Özdemir, Rıza Serdar Evman, Recep Demirhan. Small Bore Thoracic Catheter Versus Chest Tube in Treatment of Primary Spontaneous Pneumothorax. SCIE. 2019; 30(4): 301-305

Corresponding Author: Murat Ersin Çardak, Türkiye
LookUs & Online Makale