ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Is the Surgical Approach Very Important to Treatment for Phyllodes Tumors? [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 130-134 | DOI: 10.14744/scie.2019.80774

Is the Surgical Approach Very Important to Treatment for Phyllodes Tumors?

Muhammet Fikri Kündeş, Kenan Çetin, Selçuk Kaya, Hasan Fehmi Küçük
Department of General Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to evaluate the treatment modalities and recurrence status of patients diagnosed with phyllodes tumor in light of a literature search.
METHODS: All female patients who received treatment for phyllodes tumor between January 2015 and January 2017 were included in our study. All data were collected through retrospective analysis. Histopathological results, type of surgery, application of chemoradiotherapy, tumor size, recurrence rate, and demographic data were analyzed.
RESULTS: Twenty-five cases were evaluated. Of the 25 cases, 8 were diagnosed as malignant. The rest were 3 borderline and 14 benign and fibroadenomas. Three of 8 malignancies were treated with mastectomy, and the other 5 were treated with wide local excision. Recurrence occurred in two cases; one of them received chemotherapy, and the other had chemoradiotherapy. All 17 remaining patients underwent wide local excision. A single case was treated with mastectomy due to large tumor size.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is still an ongoing debate for the treatment of phyllodes tumors. Negative margins for malignant cases play a major role for successful treatment. There is no consensus for the application of chemo- and radiotherapy.

Keywords: Malignant phyllodes tumor, recurrence; treatment.

Filodes Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşımın Önemi

Muhammet Fikri Kündeş, Kenan Çetin, Selçuk Kaya, Hasan Fehmi Küçük
Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Filoides tümörü tanısı alan hastaların kliniğimizdeki tedavi ve nüks durumunu literatür eşliğinde irdelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015 ile ocak 2017 tarihleri arasında fibroepitelyal tümör tanısı ile ameliyat edilen kadın hastalar dahil edildi.Veriler hasta dosyası incelenerek geriye dönük toplandı. Hastalar patoloji sonuçlarına göre yapılan ameliyat, kemoterapi ve radypterapi alıp almamaları, kitlenin büyüklüğü, nüks ve demografik özelliklerine göre değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam 25 hasta değerlendirildi. Bunlardan sekizi malign filoides tümör, üçü Borderline filoides tümör, 14’ü benign filoides tümör ve fibroadenomatoz lezyon idi. Sekiz malign filoides tümörlü hastanın üçüne mastektomi beşine geniş lokal eksizyon (GLE) yapıldı. İki hastada nüks gelişti. Bunlardan birisine kemoterapi (KT), diğerine KT ve radyoterapi (RT) uygulanmıştı. Diğer 17 hastadan biri hariç (kitle memeyi tamamen kapladığı için mastektomi yapıldı) hepsine GLE uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Malign filoides tümör tedavisi için çeşitli görüşler bulunmaktadır. Ancak cerrahi sınır negatifliği ön plana çıkmaktadır. RT ve KT eklenip eklenmemesi halen tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Malign filoides tümör, nüks; tedavi.

Muhammet Fikri Kündeş, Kenan Çetin, Selçuk Kaya, Hasan Fehmi Küçük. Is the Surgical Approach Very Important to Treatment for Phyllodes Tumors?. SCIE. 2019; 30(2): 130-134

Corresponding Author: Muhammet Fikri Kündeş, Türkiye
LookUs & Online Makale