ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Treatment of intertrochanteric femur fractures in the elderly via bipolar hip arthroplasty or proximal femoral nail [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-76476 | DOI: 10.14744/scie.2018.76476

Treatment of intertrochanteric femur fractures in the elderly via bipolar hip arthroplasty or proximal femoral nail

Özgür Korkmaz1, Yıldıray Genç2
1Medicalpark Pendik Hospital Orthopedics and Traumatology
2Or- Ahayim Balat Hospital Orthopedics and Traumatology

INTRODUCTION: There is a debate about the treatment of inter trochanteric femur fractures in geriatric population. Proximal femoral nail, sliding hip screw and bipolar hip arthroplasty are mostly used treatment modalities. Aim of this study is to compare the blood transfusion rate, duration of surgery and clinical scores with in elderly patients treated with cementless bipolar hip arthroplasty and proximal femoral nail.
METHODS: We retrospectivly evulated 38 patients with intertrochanteric femur fractures treated with cementless bipolar hip arthroplasty and proximal femoral nail between 2012- 2016. 20 patients had surgical treatment with cementless bipolar hip arthroplasty and 18 patients had surgical treatment with proximal femoral nail. All patients were evalueded with Harris Hip Score in the last control. Blood transfusion rates and duration of surgery were calculated. Both group values were compared statistically.
RESULTS: Mean Harris Hip Score was 81,4± 10,5 for bipolar hip arthroplasty group and 83,7±13 for proximal femoral nail group. Mean blood transfusion was 1,45±0,6 unit for bipolar hip arthroplasty group and 0,33±0,48 unit for the group treated with proximal femoral nail. Mean duration of surgery for bipolar hip arthroplasty was 95±23,1 minutes. In proximal femoral nail group mean duration of the surgery was 61,8±7,3 minutes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a significant difference about duration of surgery and the blood transfusion rates. Performing proximal femoral nail takes less time than bipolar hip arthroplasty and the blood transfusion rates are less for proximal femoral nail group. For these reasons proximal femoral nail seems a better obtion than bipolar hip arthroplasty.

Keywords: Intertrochanteric femur fracture, Proximal femoral nail, Bipolar hip arthroplasty

Yaşlı hastalarda intertrokanterik femur kırklarının parsiyel kalça protezi ve proksimal femoral çivi ile tedavi sonuçları

Özgür Korkmaz1, Yıldıray Genç2
1Medicalpark Pendik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
2Or-Ahayim Özel Balat Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Geriatrik yaş grubunda intertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde kullanılacak implant ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Proksimal femoral çivi, kayan kalça çivileri ve bipolar kalça protezleri kullanılan tedavi yöntemleridir. Çalışmanın amacı sementsiz bipolar kalça protezi ve proksimal femoral çivi yapılan ileri yaş hastaların kan transfüsyon oranlarının, cerrahi sürelerin ve Harris Kalça Skorlama Sistemi ile klinik sonuçlarının karşılaştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012-2016 tarihleri arasında sementsiz bipolar kalça protezi ve proksimal femoral çivi ile tedavi edilen 38 intertrokanterik femur kırığı olan hasta retrospektif olarak değerlendirildi.20 hastaya sementiz bipolar kalça protezi yapıldı 18 hastaya proksimal femoral çivi yapıldı. Bütün hastalar son kontrollerinde Harris Kalça Skorlama sistemi ile değerlendirildi. Kan transfüzyon miktarları ve cerrahi süre belirlendi. Her iki grubun değerleri istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama Harris Kalça Skoru bipolar kalça protezi ile tedavi edilen grupta 81,4± 10,5 proksimal femoral çivi ile tedavi edilen grupta 83,7±13 olarak bulundu. Bipolar kalça protezi yapılan grupta ortalama kan transfüzyonu 1,45±0,6 ünite, proksimal femoral çivi yapılan grupta 0,33±0,48 ünite olarak bulundu. Bipolar kalça protezi yapılan grupta ortalama cerrahi süre 95±23,1 dakika proksimal femoral çivi yapılan grupta ise 61,8±7,3 dakika olarak belirlendi. Cerrahi süre ve kan transfüzyonları arasında istatistiksel anlamlı fark bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Proksimal femoral çivi ile tedavi süresi ve kan transfüzyonu ihtiyacı bipolar kalça protezine göre düşüktür. Bu sebeplerden dolayı yaşlı hastalarda intertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde proksimal femoral çivi bipolar kalça protezinden daha iyi bir tedavi yöntemi olduğu düşünülmüşür.

Anahtar Kelimeler: İntertrokanterik femur kırığı, proksimal femoral çivi, bipolar kalça proteziCorresponding Author: Özgür Korkmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale