ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Anxiety, Depression, and Burnout Levels in Stroke Patient Caregivers at a Rehabilitation Hospital [SCIE]
SCIE. 2017; 28(3): 217-223 | DOI: 10.14744/scie.2017.75046

Anxiety, Depression, and Burnout Levels in Stroke Patient Caregivers at a Rehabilitation Hospital

Aylin Sarı
Department of Physical Therapy And Rehabilitation, Erenköy Physical Therapy and Rehabilitation Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The rehabilitation of stroke patients is work that requires a multi-faceted team, which includes the patients, physicians, nurses, psychologists, and caregivers. In this study, the purpose was to determine the level of anxiety, depression, and burnout in caregivers of stroke inpatients.
METHODS: In all, 72 caregivers who each care for 1 stroke patient were included in the study. The Beck Anxiety Inventory, the Beck Depression Inventory, and the Maslach Burnout Inventory were used to assess the level of anxiety, depression, and burnout in the study group.
RESULTS: The caregivers of stroke patients were found to have scores reflecting mild depression and mild anxiety. The burnout level evaluated in subdimensions of emotional exhaustion, desensitization, and personal accomplishment was at a normal level.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The psychiatric component of stroke therapy and rehabilitation should not only be patient-oriented. Patient relatives, and particularly their caregivers, may need training and psychiatric support. A rehabilitation program that includes education and interactive group therapies could be very useful.

Keywords: Anxiety, burnout, caregivers; depression; stroke.

Bir Rehabilitasyon Hastanesinde İnmeli Hastalara Bakım Veren Bireylerde Anksiyete, Depresyon ve Tükenmişlik Düzeyleri

Aylin Sarı
Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İnmeli hastaların rehabilitasyonu başta hasta, hekim, hemşire, psikolog ve bakım veren olmak üzere çok yönlü bir ekip işidir. Bu çalışmada ekibin bir parçası olarak kabul edilen bakım veren bireyler ele alındı. İnme rehabilitasyonu amaçlı yatarak tedavi gören hastalara bakım veren bireylerde anksiyete, depresyon ve tükenmişlik durumlarının belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 72 inmeli hastaya bakım veren 72 gönüllü katılımcı dahil edildi. Çalışmada anksiyete düzeyinin belirlenmesinde Beck Anksiyete Ölçeği, depresyon düzeyinin belirlenmesinde Beck Depresyon Ölçeği ve tükenmişlik düzeyinin belirlenmesinde Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanıldı.
BULGULAR: İnme hastalarına bakım veren bireylerde hafif düzeyde depresyon ve hafif düzeyde anksiyete görüldü. Tükenmişlik düzeyi yönünden değerlendirmede gerek duygusal tükenme puanı, gerek duyarsızlaştırma boyutu ve gerekse kişisel başarı boyutu normal düzeyde bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnme tedavisi ve rehabilitasyonunun psikiyatrik komponenti yalnız hasta odaklı olmamalıdır. Hastaya bakım veren bireyler başta olmak üzere hasta yakınlarının öncelikli eğitimi ve gerektiğinde psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyacağı görülmüştür. Uygulanacak rehabilitasyon programının eğitsel gruplar ve etkileşim grup terapileri şeklinde düzenlenmesinde yarar olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, bakım veren, depresyon; inme; tükenmişlik.

Aylin Sarı. Anxiety, Depression, and Burnout Levels in Stroke Patient Caregivers at a Rehabilitation Hospital. SCIE. 2017; 28(3): 217-223

Corresponding Author: Aylin Sarı, Türkiye
LookUs & Online Makale