ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Relationship between Secondary Amyloidosis and Carotid Intima Media Thickness in Inflammatory Disease [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-64936 | DOI: 10.14744/scie.2018.64936

Relationship between Secondary Amyloidosis and Carotid Intima Media Thickness in Inflammatory Disease

Uğur Arslantaş1, Ersin Engin Şimsek2, Mustafa Bulut1, Nimet Bilge Kalkan2, Selçuk Pala1
1Department of Cardiology, Kartal Koşuyolu Training and Education Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Family Medicine, Lütfü Kırdar Traning and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Inflammation takes significant part in the pathogenesis of atherosclerosis and secondary amyloidosis but little is known about its relationship with both. Assessment of this relationship via carotid intima–media thickness (IMT) in patients with secondary amyloidosis and suitable controls, is the aim of our study.
METHODS: 14 amyloidal inflammatory disease patients, 34 non amyloidal inflammatory disease patients and 34 healthy volunteers (matched as to age, sex, and other major risk factors for atherosclerosis) formed the study population. All patients were non-smoker. Patient with history of atherosclerotic vascular disease and presence of diabetes mellitus excluded the study. Investigating the measuring IMT from carotid arteries using B-mode ultrasonography was managed to assess subclinical atherosclerosis and CRP levels were measured from the all study population.
RESULTS: Amyloidal inflammatory disease patients set out significantly higher carotid IMTs (0.71±0.8 mm) when compared to those in non amyloidal inflammatory disease patients (0.56±0.1 mm, p<0.001) and healthy controls (0.43±0.4 mm, p<0.001). Meanwhile, the patients with amyloidal inflammatory disease group has significantly higher (5.7±2.5) CRP levels than control groups (3.7± 3.1, 1.5± 1.2) (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Increased carotid arterial wall thickness is associated with the presence of amyloidosis, maybe due to an increased in atherosclerotic changes related to chronic low level inflammation.

Keywords: Familial Mediterranean Fever, Systemic Amyloidosis AA, Atherosclerosis, Carotid artery, Intima–media thickness,

Inflamatuvar Hastalıklarda Sekonder Amiloidoz ile Karotis İntima Media Kalınlığı ilişkisi

Uğur Arslantaş1, Ersin Engin Şimsek2, Mustafa Bulut1, Nimet Bilge Kalkan2, Selçuk Pala1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisasEğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Ateroskleroz ve Sekonder amiloidoz patogenezlerinde inflamasyonun çok önemli rolü olmasına rağmen, her iki hastalık arasındaki ilişki tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, Karotis İntima Media Kalınlığı (IMK) değerlendirerek, sekonder amiloidoz olan hastalarla, olmayan uygun kontrol gruplarında bu ilişkiyi incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma popülasyonu 14 amiloidoz gelişmiş inflamatuvar hastalıklı hasta ile 34 amiloidoz gelişmemiş inflamatuvar hastalıklı hasta ve 34 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. Tüm hastalar sigara içmeyenlerden seçilmiştir. Aterosklerotik damar hastalığı ve Diyabetes Mellitus tanısı olan hastalar çalışmaya alınmamışlardır. Subklinik ateroskleroz B-mod ultrasonografi kullanılarak karotis arterden IMK ölçülerek değerlendirilmiştir ve tüm hastaların CRP düzeyleri ölçülmüştür.
BULGULAR: Korotis IMK istatiksel olarak anlamlı olarak, amiloidoz bulunan hastalarda (0.71±0.8 mm), bulunmayan hastalara (0.56±0.1 mm, p<0.001) ve sağlıklı kontrol grubuna (0.43±0.4 mm, p<0.001) göre daha kalın ölçülmüştür. Aynı zamanda CRP düzeyleri de amiloidoz hastalarında (5.7±2.5) kontrol gruplarına göre anlamlı olarak yüksek ölçülmüştür (3.7± 3.1, 1.5± 1.2) (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Amiloidoz hastalığının varlığında bulunan artmış IMK, inflamasyona bağlı gelişen aterosklerotik değişikliklere bağlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, Sistemik Amiloyidosis AA, Aterosklerosis, Carotid artery, intima-media-thicknessCorresponding Author: Uğur Arslantaş, Türkiye
LookUs & Online Makale