ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Investigation of Upper Extremity Functionality in Adolescent Patients with Idiopathic Scoliosis Undergoing Scoliosis Surgery [SCIE]
SCIE. 2019; 30(4): 343-348 | DOI: 10.14744/scie.2019.64326

Investigation of Upper Extremity Functionality in Adolescent Patients with Idiopathic Scoliosis Undergoing Scoliosis Surgery

Nusret Ök1, Nihal Büker2, Raziye Şavkın2, Gökhan Bayrak2, Ali Çağdaş Yörükoğlu1, Ahmet Esat Kıter1, İlker Arık3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation, Denizli, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Ereğli State Hospital, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The effect of adolescent idiopathic scoliosis (AIS) on shoulder dysfunction and upper limb functionality is still not poorly understood. In this study, we aimed to investigate the effects of AIS on upper extremity functionality and quality of life.
METHODS: Thirty-seven patients who had undergone surgery for adolescent idiopathic scoliosis participated in this study. Upper extremity functionality was evaluated using Turkish version of the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH-T) questionnaire, hand-grip strength Jamar hand dynamometer, and health-related quality of life was assessed using SF-36, and Scoliosis Research Society-22r Health-Related Quality of Life questionnaire (SRS-22).
RESULTS: The mean age of the patients was 17.08±2.96 years and the mean follow-up period was 34.44±25.37 months. The average DASH-T score was found 14.79±17.35. Patients quality of life scores was good level. The average right hand grip strength was 19.84±8.89 kg while left hand grip strength was 18.97±8.01 kg. There was no statistically significant difference between right and left hand grip strength (p=0.67). There was a moderate negative correlation with DASH-T and SRS-22 pain (r=-0.46, p=0.01) and SF-36 pain (r=0.54, p=0.01), and a weak positive correlation with SF-36 social function (r=-0.38, p=0.03). There was no statistically significant relationship between Cobb angle (Δ) and SRS-22, SF-36, DASH-T and hand grip strength.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Further studies may examine the effects of surgery on upper extremity functionality, hand-grip strength, and quality of life in patients with AIS using both objective and patient-reported assessment tools.

Keywords: Adolescent idiopathic scoliosis, DASH-T; SRS-22.

Skolyoz Cerrahisi Uygulanan Adolesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonelliğinin İncelenmesi

Nusret Ök1, Nihal Büker2, Raziye Şavkın2, Gökhan Bayrak2, Ali Çağdaş Yörükoğlu1, Ahmet Esat Kıter1, İlker Arık3
1Pamukkale Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu
3Ereğli Devlet Hastanesi, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Adolesan idiyopatik skolyozun (AIS) omuz disfonksiyonu ve üst ekstremite fonksiyonelliği üzerine olan etkisi halen tam olarak anlaşılmamıştır. Bu çalışmada AIS’in üst ekstremite fonksiyonelliği ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya adolesan idiyopatik skolyoz nedeniyle ameliyat edilen 37 hasta katıldı. Üst ekstremite fonksiyonelliği, Kol, Omuz ve El Sorunları Anketiyle (DASH-T), kaba kavrama kuvveti Jamar el dinamometresiyle, yaşam kalitesi SF-36 ve Skolyoz Araştırma Cemiyetinin Sağlık İlişkili Yaşam Kalitesi-22 (SRS-22) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 17.08±2.96 yıl, ortalama takip süresi 34.44±25.37 aydı. DASH-T skoru 14.79±17.35 idi. Hastaların yaşam kalitesi skorları iyi düzeydeydi. Sağ el kaba kavrama kuvveti 19.84±8.89 kg, sol el kaba kavrama kuvveti 18.97±8.01 kg idi. Sağ ve sol el kaba kavrama kuvveti arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.67). DASH-T ile SRS-22 ağrı (r=-0.46, p=0.01) ve SF-36 ağrı (r=0.54, p=0.01) arasında orta düzeyde negatif, SF-36 sosyal fonksiyon ile zayıf pozitif bir ilişki vardı. (r=-0.38, p=0.03). Cobb açısı (Δ) ile SRS-22, SF-36, DASH-T ve el kaba kavrama kuvveti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri çalışmalar, hem objektif hem de hasta tarafından bildirilen değerlendirme araçlarını kullanarak AIS’li hastalarda cerrahinin üst ekstremite fonksiyonelliği, kaba kavrama kuvveti ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini inceleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan idiopatik skolyoz, DASH-T, SRS-22

Nusret Ök, Nihal Büker, Raziye Şavkın, Gökhan Bayrak, Ali Çağdaş Yörükoğlu, Ahmet Esat Kıter, İlker Arık. Investigation of Upper Extremity Functionality in Adolescent Patients with Idiopathic Scoliosis Undergoing Scoliosis Surgery. SCIE. 2019; 30(4): 343-348

Corresponding Author: Nihal Büker, Türkiye
LookUs & Online Makale