ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Investigation of Upper Extremity Functionality in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis undergoing Scoliosis Surgery [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-64326 | DOI: 10.14744/scie.2019.64326

Investigation of Upper Extremity Functionality in Patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis undergoing Scoliosis Surgery

Nusret Ök1, Nihal Büker2, Raziye Şavkın2, Gökhan Bayrak2, Ali Çağdaş Yörükoğlu1, Ahmet Esat Kıter1, İlker Arık3
1Pamukkale University Department of Orthopedics and Traumatology
2Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation
3Ereğli State Hospital

INTRODUCTION: The effects of shoulder dysfunction on adolescent idiopathic scoliosis (AIS) and the effects of this dysfunction on upper extremity functionality are still poorly understood. Therefore we aimed to determine the effects of AIS on upper extremity functionality and general health.
METHODS: A total of 37 individuals who undergoing surgery for AIS were included in the study. DASH-T, handgrip strength (Jamar dynamometer), health-related quality of life (SF-36) and scoliosis-related quality of life (SRS-22) questionnaire were used for upper extremity functionality.
RESULTS: The mean age of the patients was 17.08±2.96 years and the mean follow-up period was 34.44±25.37 months. Patients were able to use their upper extremities functionally well (X=14.79±17.35). There was no statistically significant difference between the extremities of the patients in terms of handgrip strength (p=0.67). SRS-22 and SF-36 scores were found to be good. There was no statistically significant relationship between the difference in the degree of curvature before and after the surgery and the SRS-22, SF-36, DASH-T and handgrip strength.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In order to determine the effects of upper extremity functionality and general health in patients with AIS, further studies should be performed by using objective and patient-informed evaluation scales before and after surgery.

Keywords: Adolescent idiopathic scoliosis, DASH-T, SRS-22

Skolyoz Cerrahisi Uygulanan Adolesan İdiopatik Skolyozlu Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonelliğinin İncelenmesi

Nusret Ök1, Nihal Büker2, Raziye Şavkın2, Gökhan Bayrak2, Ali Çağdaş Yörükoğlu1, Ahmet Esat Kıter1, İlker Arık3
1Pamukkale Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu
3Ereğli Devlet Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Adölesan idiopatik skolyoz (AİS)’da omuz disfonksiyonunun boyutu ve bu disfonksiyonun üst ekstremitenin fonksiyonelliği üzerine olan etkileri henüz yeterince anlaşılamamıştır. Çalışmamızda AİS'un üst ekstremite fonksiyonelliği ve sağlıkla ilgili genel yaşam kalitesi üzerine etkilerini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya adolesan idiyopatik skolyoz nedeni ile cerrahi geçirmiş 37 kişi katıldı. Hastaların üst ekstremite fonksiyonelliği omuz, kol ve el sorunları anketinin Türkçe sürümü (DASH-T), kaba kavrama kuvveti Jamar el dinamometresi, genel yaşam kalitesi SF-36, skolyoz ile ilgili yaşam kaliteleri Skolyoz Araştırma Cemiyetinin Sağlık İlişkili Yaşam Kalitesi-22 (SRS-22) kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalamaları 17.08±2.96 yıl ve ortalama takip süresi 34.44±25.37 aydır. Hastaların üst ekstremitelerini fonksiyonel olarak iyi düzeyde kullanabildikleri saptandı (X=14.79±17.35). Hastaların ekstremiteler arası kaba kavrama kuvvetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.67). Skolyoz ile ilgili yaşam kalitesi ve genel yaşam kalitesi skorlarının iyi olduğu saptandı. Hastaların cerrahi öncesi ve sonrası eğrilik derecesindeki fark ile hastalığa bağlı yaşam kalitesi, genel yaşam kalitesi üst ekstremite fonksiyonelliği ve kavrama kuvveti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: AİS’lu hastaların üst ekstremite fonksiyonelliği, kuvveti ve bunların yaşam kaliteleri üzerine etkilerinin belirlenmesi için hastaların cerrahi öncesi ve sonrası objektif ve hasta bildirimli değerlendirme ölçekleri kullanılarak daha ileri çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan idiopatik skolyoz, DASH-T, SRS-22Corresponding Author: Nihal Büker, Türkiye
LookUs & Online Makale