ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Optimal Analgesic Method in Endometrial Sampling: Comparison of 4 Most Applied Methods Against Placebo [SCIE]
SCIE. 2019; 30(4): 310-314 | DOI: 10.14744/scie.2019.52533

The Optimal Analgesic Method in Endometrial Sampling: Comparison of 4 Most Applied Methods Against Placebo

Halim Ömer Kaşıkçı1, Önder Sakin2, Hüseyin Çetin1, Engin Ersin Şimşek1, Abdullah Altaş1, Merve Melikoğlu1, Zehra Meltem Pirimoglu2
1Department of Family Medicine, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Operations performed with only local anesthesia may be extremely painful and discomfortable for patients. The present study aims to investigate the optimal analgesic method in endometrial sampling and fractional curettage procedures.
METHODS: This prospective, randomized clinical study was conducted at our Clinic between March 2007 and December 2014. Two hundred fifty patients were randomized into five groups as follows: intrauterine saline group (group 1, n=50), paracervical lidocaine group (group 2, n=50), intrauterine lidocaine group (group 3, n=50), oral and vaginal misoprostol group (group4, n=50), oral misoprostol and 550 mg naproxen sodium group (group 5, n=50). All groups were evaluated by visual analogue scale (VAS) before the procedure, during the procedure and 30 minutes after the procedure.
RESULTS: Assessment of increase in pain during the procedure showed that the paracervical lidocaine group and intrauterine lidocaine group were effective in providing mild pain (VAS: 0–2). These two groups were also effective to prevent maximal pain (VAS: 7–10). The paracervical lidocaine group had the lowest median VAS score was compared with all groups.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Effective analgesia for endometrial sampling and fractional curettage were provided with the paracervical lidocaine and intrauterine lidocaine administration. The procedure with the lowest median VAS score was paracervical lidocaine administration.

Keywords: Analgesia, curettage, endometrial neoplasms.

Endometrial Örneklemede En Uygun Analjezik Metot: En Sık Kullanılan Dört Metodun Placebo İle Karşılaştırılması

Halim Ömer Kaşıkçı1, Önder Sakin2, Hüseyin Çetin1, Engin Ersin Şimşek1, Abdullah Altaş1, Merve Melikoğlu1, Zehra Meltem Pirimoglu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.Lutfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.Lutfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sadece lokal anestezi ile yapılan ameliyatlar hastalar için çok acı verici ve rahatsız edici olabilir. Bu çalışmanın amacı endometriyal örnekleme ve fraksiyonel küretaj işlemlerinde optimal analjezik yöntemini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu ileriye yönelik, randomize klinik çalışma Mart 2007 ile Aralık 2014 tarihleri arasında kliniğimizde yapıldı. İki yüz elli hasta beş gruba randomize edildi; intrauterin salin grubu (grup 1, n=50), paraservikal lidokain grubu (grup 2, n=50), intrauterin lidokain grubu (grup 3, n=50), oral ve vajinal misoprostol grubu (grup 4, n=50), oral misoprostol ve 550 mg naproksen sodyum grubu (grup 5, n=50). Tüm gruplar işlem öncesi, işlem sırasında ve işlemden 30 dakika sonra görsel analog skala (VAS) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Prosedür sırasında ağrı artışının değerlendirilmesi, paraservikal lidokain grubunun ve intrauterin lidokain grubunun hafif ağrı sağlamakta etkili olduğunu gösterdi (VAS: 0–2). Bu iki grup da maksimum ağrıyı önlemede etkiliydi (VAS: 7–10). Paraservikal lidokain grubu tüm gruplarla karşılaştırıldığında en düşük medyan VAS skoruna sahipti.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Endometrial örnekleme ve fraksiyonel küretaj için etkili analjezi, paraservikal lidokain ve intrauterin lidokain uygulaması ile sağlandı. En düşük medyan VAS skoru olan prosedür, paraservikal lidokain uygulaması idi.

Anahtar Kelimeler: Analjezi, endometriyal neoplaziler; küretaj.

Halim Ömer Kaşıkçı, Önder Sakin, Hüseyin Çetin, Engin Ersin Şimşek, Abdullah Altaş, Merve Melikoğlu, Zehra Meltem Pirimoglu. The Optimal Analgesic Method in Endometrial Sampling: Comparison of 4 Most Applied Methods Against Placebo. SCIE. 2019; 30(4): 310-314

Corresponding Author: Önder Sakin, Türkiye
LookUs & Online Makale