ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
A Study On The Gerıatrıc Patıents Applied To The Emergency Clinic of Internal Medıcıne [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-49369 | DOI: 10.14744/scie.2019.49369

A Study On The Gerıatrıc Patıents Applied To The Emergency Clinic of Internal Medıcıne

Arzu Cennet Işık, Gizem Gecmez, Ezgi Tükel Aytac, Seydahmet Akın
Health Sciences University Kartal Dr. Lütfi Kırdar Research and Training Hospital

INTRODUCTION: In parallel with the increase in the elderly population in our country as in the world, the rate of the patients applied to the emergency services has shown an increase. The aim of our study is to determine the application reasons of the patients aged 65 and over who are followed up in our emergency internal medicine unit, to examine their current diseases, to treat their newly-emerging acute problems, and to evaluate their follow-up processes.
METHODS: All patients aged 65 and over, who applied to the Emergency Internal Medicine Unit at Kartal Dr. Lutfi Kırdar Training and Research Hospital between October- December, 2017 were retrospectively evaluated.Gender, current disease, application reason and diagnosis of the patients were recorded through their files.Applications were examined retrospectively through the hospital information system, and all data were entered in the program called SPSS 20.0
RESULTS: The average age of 310 geriatric patients aged 65 and over who were examined in this study was 76.6; and the youngest age was 65 and the oldest age was 103. Furthermore, it has been found that 149 (47.9%) of the patients were men, 161 (51.8%) of them were women, 129 (41.5%) of them were between the ages of 65 and 74, 133 (42.8%) of them were between the ages of 75 and 84, 48 (15.4) of them were upper the age of 85.Most common diseases were cardiovascular system, gastrointestinal system and urinary system diseases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The rate of the elderly population applied to the emergency services has increased.It has been found that the most common diseases are cardiovascular system gastrointestinal system and urinary system diseases.In the first examination of the patients at hospitals, determination of the methods on diseases in accordance with their physical examination findings, anamnesis and medical treatment will be beneficial in terms of their life quality and survival.

Keywords: Emergency application, geriatrics, geriatric patient

Acil İç Hastalıkları Kliniğine Başvuran Geriatrik Hastaların İrdelenmesi

Arzu Cennet Işık, Gizem Gecmez, Ezgi Tükel Aytac, Seydahmet Akın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun artışına paralel olarak acil servis başvuru oranı da artış göstermektedir. Çalışmamızda acil dahiliye ünitemizde takip ettiğimiz 65 yaş ve üzeri hastaların başvuru nedenlerinin tespiti, mevcut hastalıklarının kontrolü, yeni gelişen akut problemlerin tedavisi ve takiplerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Dahiliye Ünitesine Ekim 2017- Aralık 2017 tarihleri arasında başvuran tüm 65 yaş ve üzeri hastalar geriye dönük olarak değerlendirmeye alınmıştır. Hastaların dosyalarından cinsiyetleri, mevcut hastalıkları, başvuru nedenleri,tanıları (ICD 10 kodları alınmıştır) kaydedilmiştir. Başvurular retrospektif olarak hastane bilgi işlem sistemi üzerinden incelenerek;tüm veriler bilgisayar ortamında SPSS 20.00 programına girilmiş ve değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 65 yaş ve üzeri 310 geriatrik hastanın yaş ortalaması 76,6; en küçüğü 65, en büyüğü 103 yaşında idi. Hastaların 149 (%47.9)’u erkek; 161( %51.8)’i kadın ve yaş aralığı; 65-74 yaş 129 (%.41,5) kişi, 75-84 yaş 133( %42,8) kişi, 85 yaş üzeri 48 (%15,4) kişi olarak izlendi. En sık tespit edilen hastalıklar kardiyovasküler sistem, gastrointestinal sistem ve üriner sistem hastalıkları idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde acil servislere yaşlı nüfus başvuru oranı artmaktadır. En sık görülen hastalıklar kardiyovasküler sistem, gastrointestinal sistem ve üriner sistem hastalıkları olarak bulunmuştur. Hastanelerde hastaların ilk değerlendirilmesinde; başvuru şikayetleri, kronik hastalıkları, kullandıkları medikal tedavi ile anamnez ve fizik muayene bulgularının da eklenerek hastalıklarının yönetiminin planlanması yaşam kalitesi ve sağkalımları açısından faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil başvuru, geriatri, yaşlı hastaCorresponding Author: Arzu Cennet Işık, Türkiye
LookUs & Online Makale