ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Does abnormal uterine bleeding in menstrual cycle predisposes postpartum bleeding ? A Prospective Study [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-48303 | DOI: 10.14744/scie.2019.48303

Does abnormal uterine bleeding in menstrual cycle predisposes postpartum bleeding ? A Prospective Study

ALİ DOĞUKAN ANĞIN1, Kazibe Koyuncu1, İsmet GÜN2, LOKMAN TEKİN ERTEKİN1, onder sakin1, Emine Eda Akalın1, Muzaffer Seyhan Cikman1, Ahmet Kale1, Engin Ersin Şimşek3
1University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology, İstanbul
2University of Health Sciences, Sultan Abdülhamit Han Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology, İstanbul
3University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Department of Family Medicine, İstanbul

INTRODUCTION: Postpartum bleeding is a life-threatening obstetric problem all over the world and it needs to be well managed to reduce maternal mortality. In this study, we aimed to predict postpartum bleeding by menstrual cycles of the patients.
METHODS: A prospective, observational, cross-sectional study was conducted between November 2017 and July 2018. All the patients that give labour in our clinic were evaluated and grouped. Group 1 (n: 240) consists of the patients with regular menstrual cycles and they had no history of bleeding disorders, Group 2 (n: 60) consists of the patients with abnormal uterine bleeding as >80 mL bleeding in a period, having period before 24 days, >8 days of bleeding in a period or intermenstrual bleeding but they have no other history of bleeding disorder. All the patients were screened for bleeding diathesis.
RESULTS: The mean age was 28.77 ± 5.88 years and the mean prepartum hemoglobin was 11.76 ± 1.36 mg/dl. 118 (39.3%) of the patients had a vaginal delivery and 182 (60.7%) had a cesarean delivery. The mean postpartum hemoglobin was 10.71±1.49 mg/dl. Group 1 had higher prepartum and postpartum hemoglobin than Group 2 (p: 0.001 and p: 0.003 respectively). Abnormal uterine bleeding (AUB) was correlated with prepartum (r: 0,222, p: 0,000) and postpartum hemoglobin (r: 0.171, p: 0.030). AUB was not significantly related to postpartum bleeding. Regarding fetal outcome, only neonatal intensive care unit admission was significantly related to abnormal uterine bleeding history (p: 0.03).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Postpartum bleeding is not always a predictable status and patients with abnormal uterine bleeding history should be expected to have lower hemoglobin levels prepartum and postpartum.

Keywords: Abnormal uterine bleeding, postpartum bleeding, menorrhagia, menometrorrhagia

Postpartum Hemorajide Mens Dönemi Menometroraji Predispozan Bir faktör müdür? Prospektif Bir Çalışma

ALİ DOĞUKAN ANĞIN1, Kazibe Koyuncu1, İsmet GÜN2, LOKMAN TEKİN ERTEKİN1, onder sakin1, Emine Eda Akalın1, Muzaffer Seyhan Cikman1, Ahmet Kale1, Engin Ersin Şimşek3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Doğum sonrası kanama tüm dünyada önemli bir sorundur ve maternal ölüm oranını azaltmak için çözülmesi gerekmektedir. Amacımız doğum sonrası kanamayı jinekolojik anamnez yoluyla tahmin etmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KKasım 2017 - Temmuz 2018 tarihleri arasında prospektif gözlemsel bir kesit çalışması yapıldı. Doğum için başvuran tüm hastalar değerlendirildi ve gruplandı. Grup 1 (n: 240), düzenli adetleri olduğunu ve kanama bozukluğu öyküsü olmadığını iddia eden hastalardan oluşturuldu. Grup 2 (n: 60), anormal uterin kanaması olan (menstrüasyonda >80 mL kanama ve/veya 8 günden daha uzun süreli adet dönemi ve/veya 24 günden daha kısa süreli siklus ve/veya adetler arası kanama) hastalardan oluşuyordu ve başka bir kanama bozukluğu öyküsü yoktu. Hastalar kanama diatezi açısından araştırıldı.
BULGULAR: Ortalama yaş 28.77 ±5.88 yıl ve ortalama doğum öncesi hemoglobin değeri 11.76±1.36 mg/dl idi. Hastaların 118'i (% 39,3) vajinal doğum, 182'si (% 60,7) sezaryen ile doğum yaptı. Ortalama doğum sonrası hemoglobin değeri 10.71±1.49 mg/dl idi. Grup 1'de doğum öncesi ve doğum sonrası hemoglobin değerleri Grup 2'ye göre daha yüksekti (sırasıyla p: 0,001 ve p: 0,003). Anormal uterin kanama (AUK), prepartum (r: 0,222, p: 0,000) ve postpartum hemoglobin değerleri ile koreleydi (r: 0,171, p: 0,030). Grup 1'de postpartum ve postpartum hematokrit değerleri Grup 2'den yüksek bulundu (sırasıyla p: 0,001 ve p: 0,021). AUK, doğum sonrası kanama ile ilişkili bulunmadı. Fetal sonuçlarla alakalı olarak (1. dakika ve 5. dakika APGAR skoru, yenidoğan YBÜ giriş ve doğum ağırlığı), sadece yenidoğan YBÜ kabulü, anormal uterin kanamaya sahip olmakla anlamlı şekilde ilişkiliydi (p: 0.03).


TARTIŞMA ve SONUÇ: Doğum sonrası kanama her zaman öngörülebilir bir durum değildir ve doğum öncesi anormal uterin kanama anamnezi olan hastaların hemoglobin düzeylerinin doğum öncesi ve doğum sonrasında daha düşük olması beklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Anormal uterin kaanama, postpartum kanama, menoraji, menometrorajiCorresponding Author: ALİ DOĞUKAN ANĞIN, Türkiye
LookUs & Online Makale