ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Hyperlipidemia and Mammographic Breast Density in Post-menopausal Women [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-41736 | DOI: 10.14744/scie.2018.41736

Hyperlipidemia and Mammographic Breast Density in Post-menopausal Women

Mehmet Akif Ozturk, Mustafa Keçeci, Sabiha Komoglu, Müzeyyen Eryılmaz, Yaşar Sertbaş, Meltem Sertbaş, Ali Özdemir
Department of Internal Medicine, Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital,İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Breast cancer is the most common cancer type in women. High mammographic breast density is associated with inceased risk of breast cancer in women. We aimed to investigate any possible association between mamographic breast density and hyperlipidemia in this study.
METHODS: This retrospective study was conducted in patients who met the inclusion criteria between January-December 2016. Postmenopausal women between the ages of 50 and 65 who did not have diabetes mellitus and who had simultaneous digital mammography and appropriate laboratory data were included in the study. A total of 164 women were included in the study.
RESULTS: The mean age of the patients was 55.88±4.49 years. According to the BIRADS system, 116 of the 164 patients (70.7%) were in low density, and 28 patients (20.3%) were in high density groups. High density group had significantly higher HDL cholesterol level than low density group (55.35±12.98 vs 51.14±12.38 mg/dL, p=0.035,). The LDL cholesterol level of the high density group was higher than the low density group, but not statistically significant (146.5±37.22 vs 133.73±33.97 mg/dL, p=0.052, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that higher HDL cholesterol and older age are associated with breast density. There is a need for prospective, large-scale studies in this area.

Keywords: density, mammography, hyperlipidemia

Post-menopozal Kadınlarda Hiperlipidemi ve Mamografik Meme Dansitesi

Mehmet Akif Ozturk, Mustafa Keçeci, Sabiha Komoglu, Müzeyyen Eryılmaz, Yaşar Sertbaş, Meltem Sertbaş, Ali Özdemir
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Yüksek mamografik meme yoğunluğu, kadınlarda meme kanserine yakalanma riski ile ilişkilidir. Bu çalışmada mamografik meme yoğunluğu ve hiperlipidemi arasındaki olası ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma Ocak-Aralık 2016 arasında dahil edilme kriterlerini karşılayan hastalarda yapıldı. Çalışmaya diabetes mellitus tanısı konmayan, eş zamanlı dijital mamografi ve uygun laboratuvar verileri olan 50-65 yaş arası, postmenopozal kadınlar dahil edildi. Çalışma kriterlerini karşılayan toplam 164 kadın çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 55.88 ± 4.49 yıldı. BIRADS sistemine göre 164 hastanın 116'sı (% 70.7) düşük yoğunlukta, 28'i (% 20.3) yüksek yoğunluklu gruptaydı. Yüksek yoğunluklu grup düşük yoğunluklu gruba göre HDL kolesterol düzeyini anlamlı derecede daha yüksek (sırasıyla 55.35 ± 12.98 ve 51.14 ± 12.38 mg / dL, p = 0.035) idi. Yüksek yoğunluklu grubun LDL kolesterol düzeyi, düşük yoğunluklu gruptan daha yüksekti, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla, 146.5 ± 37.22'ye karşılık 133.73 ± 33.97 mg / dL, p = 0.052).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda daha yüksek HDL kolesterol ve ileri yaşın artmış meme yoğunluğu ile ilişkili olduğunu tespit ettik. Fakat bu alanda ileriye dönük ve büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: yoğunluk, mamografi, hiperlipidemiCorresponding Author: Mehmet Akif Ozturk, Türkiye
LookUs & Online Makale