ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
The Impact of Baseline Retinal Volume on Visual Outcomes in the Treatment of Diabetic Macular Edema [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-36854 | DOI: 10.14744/scie.2019.36854

The Impact of Baseline Retinal Volume on Visual Outcomes in the Treatment of Diabetic Macular Edema

Mümin Hocaoğlu, Mehmet Giray Ersöz, Murat Karaçorlu
Istanbul Retina Institute

INTRODUCTION: To assess the effect of initial retinal volume (RV) on visual acuity (VA) after intravitreal bevacizumab treatment for diabetic macular edema (DME).
METHODS: The data of 28 eyes of 19 patients treaded with bevacizumab for clinically significant diabetic macular edema was retrospectively evaluated. The association of visual acuity and letter gain with initial retinal volüme (RV) and central retinal thickness (CRT) after 1 year of treatment were evaluated.
RESULTS: Baseline VA was 58.9 ± 11,9 letters, CRT was 564.2 ± 125.1 µm and baseline RV was 12.4 ± 2.3 mm3. At 12 months VA was 67.4 ± 11,6 letter, CRT was 410.2 ± 124.2 µm and RV was 10.6 ± 2.2 mm3 (P=0.001, P<0.001 and P<0.001, respectively). Following 9,7 ± 2,3 injections the mean VA gain at month 12 was +8.5 letters. Visual acuity after 1 year of treatment was correlated with baseline RV and baselineVA (r: -0.542 p: 0.003 and r: 0.485 p: 0.009, respectively). The letters gain was correlated only with the baseline VA (r: -0.528, p: 0.004). A multiple regression analysis was performed to determine the relationship between the baseline VA, RV, CRT, serous macular detachment, age, number of injections, and letter gain and final VA. The factors significantly affecting the letters gain and final VA were baseline VA and baseline RV (P<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Baseline retinal volume seems to be an important factor predicting the response to anti-VEGF treatment in DME. Such objective and quantitative data would allow us to be more certain when discussing prognosis, treatment, and monitoring strategies. Presumed prognostic factors as: macular ischemia, vitreoretinal interface abnormalities, cystoid degeneration and hard exudates should also be taken into consideration.

Keywords: bevacizumab, diabetic macular edema, diabetic retinopathy, macular thickness, retinal volume, optical coherence tomography

Diabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Başlangıç Retina Hacminin Görsel Sonuç Üzerindeki Etkisi

Mümin Hocaoğlu, Mehmet Giray Ersöz, Murat Karaçorlu
İstanbul Retina Enstitüsü

GİRİŞ ve AMAÇ: Diabetik maküla ödemi (DMÖ) nedeniyle intravitreal bevacizumab tedavisi uygulanan hastalarda başlangıç retina hacminin son görme keskinliği (GK) ve harf kazanımı (HK) ile ilişkisini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Klinik olarak anlamlı DMÖ nedeniyle intravitreal bevacizumab enjeksiyonu yapılan 19 hastanın 28 gözü retrospektif olarak incelendi. Spektral-domain optik koherens tomografi (SD-OKT) ile ölçülen başlangıç retina hacmi (RH) ve santral retinal kalınlığının (SRK) 1 yıl sonundaki GK ve harf kazanımı ile ilişkisi incelendi.
BULGULAR: Başlangıç GK 58.9 ± 11,9 harf, SRK 564.2 ± 125.1 µm ve başlangıç RH 12.4 ± 2.3 mm3 iken final GK 67.4 ± 11,6 harf, SRK 410.2 ± 124.2 µm ve final RH 10.6 ± 2.2 mm3 idi (sırasıyala; P=0.001, P<0.001, P<0.001). Ortalama 9,7 ± 2,3 enjeksiyon sonrasında birinci yılda ortalama +8.5 harf kazanımı sağlandı. Final GK ile başlangıç RH ve başlangıç GK korale bulundu (sırasıyla; r: -0.542 p: 0.003 ve r: 0.485 p: 0.009). Harf kazanımı ise sadece başlangıç GK ile korale bulundu (r: -0.528, p: 0.004). Çoklu regresyon analizi sonrasında harf kazanımı ve final GK’ ne etki eden faktörlerin başlangıç GK ve başlangıç RH olduğunu bulundu (P<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diabetik maküla ödeminde başlangıç RH’nin intravitreal anti-VEGF tedavisi yanıtının belirlenmesinde SRK’dan daha anlamlı bir faktör olduğunu görülmüştür. Objektif ve kantitatif bilgi sağlayan bu gibi veriler görsel prognoz tayini, tedavi ve takip stratejisinin planlanması açısından yol gösterici olabilir. Tedavi yanıtını etkileyebilen, olası prognostik faktörler: makula iskemisi ve vitreoretinal arayüz patolojileri, kistoid dejnerasyon, sert eksuda varlığı gibi morfolojik özellikler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: bevacizumab, diabetik makula ödemi, diabetik retinopati, makula kalınlığı, retina hacmi, optik koherens tomografiCorresponding Author: Mümin Hocaoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale