ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Diagnostic Value of Endobronchial Ultrasonography in Sarcoidosis and Factors Associated with Diagnosis [SCIE]
SCIE. 2019; 30(1): 1-7 | DOI: 10.14744/scie.2018.36025

Diagnostic Value of Endobronchial Ultrasonography in Sarcoidosis and Factors Associated with Diagnosis

Önder Çetin1, Benan Niku Çağlayan2, Sevda Şener Cömert3, Banu Musaffa Salepçi4, Ferhan Karataş5
1Department of Chest Diseases, University of Health Sciences Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Chest Diseases, Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Chest Diseases, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Chest Diseases, Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
5Department of Chest Diseases, Siverek State Hospital, Şanlıurfa, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the diagnostic value of endobronchial ultrasonography (EBUS) and factors associated with diagnosis in patients with lung sarcoidosis.

METHODS: In this prospective study, EBUS transbronchial needle aspiration (TBNA) was performed for patients with a clinical and radiological suspicion of pulmonary sarcoidosis with enlarged hilar/mediastinal lymph nodes detected on a computerized tomography scan of the chest between January 2014 and September 2015.

RESULTS: During the study period, 107 patients underwent EBUS-TBNA and 1 patient underwent transesophageal endoscopic ultrasonography with fine needle aspiration (EUS-FNA). Four cases determined to be non-sarcoidosis (tuberculosis) were excluded from the study. Of the 104 cases definitively diagnosed as sarcoidosis, 28.8% were male patients and 71.2% were female, with a mean age of 44.3±13.1 years. A total of 92.3% of the patients (n=96) were diagnosed with EBUS-TBNA and 1% (n=1) was diagnosed based on EUS-FNA results. EBUS was nondiagnostic in 7 patients and sarcoidosis was diagnosed by mediastinoscopy in 6 patients and by right supraclavicular lymph node biopsy in 1 patient. The sensitivity of EBUS-TBNA was 92.3%, with a specificity of 100%.

DISCUSSION AND CONCLUSION: EBUS-TBNA has a high sensitivity and specificity for demonstrating granulomatous inflammation in cases of suspected sarcoidosis. Given the high diagnostic rate of EBUS-TBNA, additional invasive procedures may be unnecessary.

Keywords: Diagnostic value, endobronchial ultrasonography; sarcoidosis.

Sarkoidozda Endobronşiyal Ultrasonografinin Tanı Değeri ve Tanıyla İlişkili Faktörler

Önder Çetin1, Benan Niku Çağlayan2, Sevda Şener Cömert3, Banu Musaffa Salepçi4, Ferhan Karataş5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
5Siverek Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda akciğer sarkoidozu olan olgularda endobronşiyal ultrasonografinin (EBUS) tanı değerini ve tanıyla ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: İleriye yönelik olarak planlanan bu çalışmada, Ocak 2014 ile Eylül 2015 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran, klinik ve radyolojik olarak akciğer sarkoidozu düşünülen, toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) büyümüş hiler/mediastinal lenf bezi saptanarak EBUS transbronşiyal iğne aspirasyonu (TBİA) yapılan olguları inceledik.

BULGULAR: Çalışma periyodu içersinde 107 hastaya EBUS-TBİA, bir hastaya endoskopik ultrason eşliğinde transözofagial iğne aspirasyonu (EUS-TÖİA) yapıldı. Sarkoidoz dışı tanı (tüberküloz) alan dört hasta çalışmadan çıkarıldı. Sarkoidoz tanısı alan 104 hastanın %28.8’ini erkek, %71.2’sini kadın hastalar oluşturmaktaydı. Yaş ortalaması 44.3±13.1 yıl saptandı. Yüz dört hastanın 96’sına (%92.3) EBUS-TBİA, bir hastaya (%1) EUS-TÖİA ile sarkoidoz tanısı kondu. Tanı elde edilemeyen yedi hastanın altısına mediastinoskopi bir hastaya sağ supraklavikular lenf nodu biyopsisi ile sarkoidoz tanısı kondu. EBUS-TBİA’nın sensitivitesi %92.3 spesifitesi %100 bulundu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sarkoidoz şüphesi olan hastalarda granülomatöz enflamasyonu göstermede EBUS-TBİA yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip olup, yüksek tanı oranı ile ileri invaziv işlemleri gereksiz kıldığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal ultrasonografi, sarkoidoz; tanı değeri.

Önder Çetin, Benan Niku Çağlayan, Sevda Şener Cömert, Banu Musaffa Salepçi, Ferhan Karataş. Diagnostic Value of Endobronchial Ultrasonography in Sarcoidosis and Factors Associated with Diagnosis. SCIE. 2019; 30(1): 1-7

Corresponding Author: Önder Çetin, Türkiye
LookUs & Online Makale