ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Diagnostic Value of Endobronchial Ultrasonography in Sarcoidosis and Factors Associated with Diagnosis [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-36025 | DOI: 10.14744/scie.2018.36025

Diagnostic Value of Endobronchial Ultrasonography in Sarcoidosis and Factors Associated with Diagnosis

Önder Çetin1, Benan Niku Çağlayan2, Sevda Şener Cömert3, Banu Musaffa Salepçi4, Ferhan Karataş5
1Department Of Chest Diseases, University of Health Sciences Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training And Research Hospital, Istanbul
2Department of Chest Diseases, Koç University Faculty of Medicine, Istanbul
3Department Of Chest Diseases, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training And Research Hospital, Istanbul
4Department of Chest Diseases, Yeditepe University Faculty of Medicine, Istanbul
5Department of Chest Diseases, Siverek State Hospital, Sanlıurfa

INTRODUCTION: The aim of our study is to investigate the diagnostic value of EBUS and factors associated with diagnosis in patients with sarcoidosis.
METHODS: In this prospective study, we performed EBUS transbronchial needle aspiration (TBNA) for patients with clinical and radiological suspect of pulmonary sarcoidosis whom has enlarged hilar/mediastinal lymph nodes detected on computerized tomography (CT) scan of the chest between January 2014 and September 2015 in our center.
RESULTS: During the study period 107 patients underwent EBUS-TBNA, one patient underwent transesophageal needle aspiration with endoscopic ultrasonography (EUS-FNA). Four patients non-sarcoidosis (tuberculosis) were excluded from the study. Of the 104 patients diagnosed as sarcoidosis, 28,8% were male and 71,2% were female and mean age was 44.3±13.1 years. 92.3% of the patients (96) was diagnosed with EBUS-TBNA, 1% of the patients (1) was diagnosed with EUS-FNA. EBUS was nondiagnostic in 7 patients and sarcidosis were diagnosed by mediastinoscopy in 6 patients and by right supraclavicular lymph node biopsy in one patient. Sensitivity of EBUS-TBNA was 92.3%, specificity was 100%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: EBUS-TBNA have a high sensitivity and specificity on demonstrating the granulomatous inflammation at patients with suspected sarcoidosis and has been concluded that more invasive procedures are unnecessary with high diagnostic rate of EBUS-TBNA.

Keywords: Endobronchial Ultrasonography, Sarcoidosis, Diagnostic value

Sarkoidozda Endobronşiyal Ultrasonografinin Tanı Değeri ve Tanıyla İlişkili Faktörler

Önder Çetin1, Benan Niku Çağlayan2, Sevda Şener Cömert3, Banu Musaffa Salepçi4, Ferhan Karataş5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
5Siverek Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda akciğer sarkoidozu olan olgularda EBUS'un tanı değerini ve tanıyla ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif olarak planlanan bu çalışmada, Ocak 2014 ile Eylül 2015 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran, klinik ve radyolojik olarak akciğer sarkoidozu düşünülen, toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) büyümüş hiler/mediastinal lenf bezi saptanarak EBUS transbronşiyal iğne aspirasyonu (TBİA) yapılan olguları inceledik.
BULGULAR: Çalışma periyodu içersinde 107 hastaya EBUS-TBİA, 1 hastaya endoskopik ultrason eşliğinde transözofagial iğne aspirasyonu (EUS-TÖİA) yapıldı. Sarkoidoz dışı tanı (tüberküloz) alan 4 hasta çalışmadan çıkarıldı. Sarkoidoz tanısı alan 104 hastanın %28,8'ini erkek, %71,2'sini kadın hastalar oluşturmaktaydı. Yaş ortalaması 44,3±13,1 yıl saptandı. 104 hastanın 96'sına (%92,3) EBUS-TBİA, 1 hastaya (%1) EUS-TÖİA ile sarkoidoz tanısı kondu. Tanı elde edilemeyen 7 hastanın 6'sına mediastinoskopi 1 hastaya sağ supraklavikular lenf nodu biyopsisi ile sarkoidoz tanısı kondu. EBUS-TBİA'nın sensitivitesi %92,3 spesifitesi %100 bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sarkoidoz şüphesi olan hastalarda granülomatöz inflamasyonu göstermede EBUS-TBİA yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip olup, yüksek tanı oranı ile ileri invaziv işlemleri gereksiz kıldığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal Ultrasonografi, Sarkoidoz, Tanı değeriCorresponding Author: Önder Çetin, Türkiye
LookUs & Online Makale