ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Percutaneous nephrolithotomy in anesthesia view: A 3-year experience of a referral hospital [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-30502 | DOI: 10.14744/scie.2018.30502

Percutaneous nephrolithotomy in anesthesia view: A 3-year experience of a referral hospital

Banu Çevik1, Bilal Eryıldırım2
1Department Of Anesthesiology and Reanimation, University Of Health Sciences, Kartal Dr.Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey
2Department Of Urology,University of Health Sciences, Kartal Dr.Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

INTRODUCTION: We aimed to document the general anesthesia practice in patients underwent percutaneous nephrolithotomy (PNL) during a 3-year period and examination of the discussions related to anesthesia under highlight of literature.
METHODS: Between 2015-2017 years, the patients scheduled for PNL was assessed retrospectively. Patients' demographic data, characteristics of renal stones, duration of operations, blood transfusion requirements, complications of PNL procedures and general anesthesia were evaluated.
RESULTS: Totally 521 patients were included in this study. Mean age of 48.32±0.61 years. Mean stone size was 22.48±0.47 mm. Mean duration of operation was 106.30±1.56 min and 79.07% of patients were stone free after procedures. Mean fluoroscopy time was 23.30±1.45 sec and mean irrigation fluid volume was estimated as 8.70±0.23 L. The decrease in hemoglobin and hematocrit levels after procedures were statistically significant (p<0.0001) with a transfusion rate of 4.99 %. According to Clavien classification, fever after surgery and hemorrhage not requiring blood transfusion were major complications (13.4 % and 10.74 % respectively). Difficult intubation (1.2%), post-extubation laryngospasm (2.3%), refractory nausea (1.5%), bronchospasm (0.38%), ischemic ECG changes (0.19%) and delirium (0.19%) were the major anesthesia problems.
DISCUSSION AND CONCLUSION: : General anesthesia is a safe and effective method for PNL with well-known risks. Regional anesthesia techniques were reported for PNL procedures as an alternative to general anesthesia in last years. We conclude that further clinical trials in large patient groups are needed to demonstrate the safety and efficacy of regional anesthesia in PNL.

Keywords: percutaneous nephrolithotomy, anesthesia, complication

Anestezi açısından perkütan nefrolitotomi: Bir referans hastanesindeki 3 yıllık deneyim

Banu Çevik1, Bilal Eryıldırım2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,İstanbul,Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Üroloji Kliniği, İstanbul,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada 3 yıllık süre içerisinde perkütan nefrolitotomi (PNL) yapılan hastaların genel anestezi uygulamalarının dokümantasyonu ve anesteziye dair tartışmaların literatür eşliğinde irdelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015-2017 yılları arasında PNL yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, böbrek taşlarının karakteristik özellikleri, operasyon süreleri, kan transfüzyon ihtiyaçları, PNL girişimi ve genel anestezinin komplikasyonları ele alındı.
BULGULAR: 521 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 48.32±0.61 yıldı. Ortalama taş büyüklüğü 22.48±0.47 mm idi. Ortalama operasyon süresi 106.30±1.56 dak ve hastaların operasyon sonrası taşsızlık oranı % 79.07 idi. Ortalama floroskopi zamanı 23.30±1.45 san ve kullanılan irrigasyon sıvı miktarı 8.70±0.23 L olarak hesaplandı. Uygulama sonrası hemoglobin ve hematokrit değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşme saptandı (p<0.0001) ve kan transfüzyon oranı %4.99’du. Clavien sınıflamasına göre ameliyat sonrası ateş ve transfüzyon gerektirmeyen kanama en önemli komplikasyonlardı (%13.4 ve %10.74). Zor entübasyon (%1.2), ekstübasyon sonrası laringospasm (%2.3), tedaviye dirençli bulantı (%1.5), bronkospazm (%0.38), iskemik EKG değişiklikleri (%0.19), deliriyum (% 0.19) başlıca anestezi problemleri idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genel anestezi, risklerinin iyi bilinmesi ile PNL girişimleri için güvenli ve etkili bir yöntemdir. Son yıllarda rejyonel anestezi teknikleri PNL girişimlerinde genel anesteziye alternatif olarak bildirilmiştir. Rejyonel anestezinin PNL’de güvenilirliğinin ve etkinliğinin gösterilmesi için büyük hasta gruplarında yapılacak ileri klinik çalışmalar gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: perkütan nefrolitotomi, anestezi, komplikasyonCorresponding Author: Banu Çevik, Türkiye
LookUs & Online Makale