ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Retrospective evaluation of patients undergoing resection with one lung ventilation in the diagnosis of primary lung cancer [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-30074 | DOI: 10.14744/scie.2018.30074

Retrospective evaluation of patients undergoing resection with one lung ventilation in the diagnosis of primary lung cancer

Gülten Arslan1, Banu Çevik1, Çiğdem Arzum Örskıran1, Fatih Doğu Geyik1, Ekin Ezgi Cesur2, Recep Demirhan2
1University of Health Sciences Kartal Dr Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation
2University of Health Sciences Kartal Dr Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Thorasic Surgery

INTRODUCTION: With the development of single lung ventilation techniques, surgeons have been allowed to have lung cancer, which is the first in cancer-related deaths and increasing in frequency. In this study, we aimed to investigate the demographic characteristics, anesthetic approaches, and factors that affect the prognosis of patients who underwent one-lung ventilation for lung cancer.
METHODS: With the approval of the ethics committee, records of 114 patients underwent lobectomy or pneumonectomy with single lung ventilation for primary lung cancer were retrospectively reviewed. The mean age, sex, ASA score, comorbid diseases, operation type, complications, amount of bleeding, fluid and blood, pre, per and postoperative hemogram and blood gas values and postoperative intensive care unit transport rate were investigated.
RESULTS: The mean age of the patients was 56.35±12.42 years and 89(78%) were male and 25(22%) were female. It was observed that 75 (65.8%) of the cases were smokers. ASA I-II was found in 59 patients (51.75%), ASA III-IV in 55 patients (48.25%) and HT, DM, COPD were the most comorbid diseases. The number of patients received intensive care unit was 29(25.43%). 19(65.5%) of admitted the patients were ASA III-IV, 10(34.5%) were ASA I-II, 19 (65.5%) were intubated, and 10(34.5%) were extubation. It was observed that 97(85%) cases were lobectomy, 17(15%) cases were pneumonectomy, 20(20.6%) of the lobectomy patients and 9(52.9%) of the pneumonectomy patients were taken to the intensive care unit. It was determined that the ages, comorbidities, ASA scores, complications were also high, anesthesia and TAV duration of the cases taken to the ICU was significantly longer. 10 (8%) cases of prolonged air leak, bronchopleural fistula, hemorrhage, pulmonary edema complications were observed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We concluded that age, ASA score, comorbid diseases, operation type and anesthetic applications are effective, minimizing the risk factors determined by preoperative evaluation and to bring the lung functions to the best possible state, careful surgical and anesthetic approach and postoperative care are important in the prognosis of patients undergoing thoracic surgery.

Keywords: one lung ventilation, anesthesia, primary lung cancer

Primer akciğer kanseri tanısında tek akciğer ventilasyonu ile rezeksiyon uygulanan hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi

Gülten Arslan1, Banu Çevik1, Çiğdem Arzum Örskıran1, Fatih Doğu Geyik1, Ekin Ezgi Cesur2, Recep Demirhan2
1Sağlık Bilimleri Ünversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2Sağlık Bilimleri Ünversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Göğüs Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Tek akciğer ventilasyon (TAV) tekniklerinin gelişmesi ile, kansere bağlı ölümlerde ilk sırada olan ve görülme sıklığı giderek artan akciğer kanserlerinin cerrahisine olanak sağlanmıştır. Çalışmada, akciğer kanseri nedeniyle TAV uygulanarak opere edilen hastaların demografik özellikleri, anestezik yaklaşımları, prognozu etkileyecek faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik komite izini alınarak primer akciğer kanseri nedeniyle TAV uygulanarak lobektomi veya pnömonektomi yapılan 114 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş, cinsiyet, ASA skoru, ek sistemik hastalıkları, operasyon tipi, komplikasyonlar, kanama, verilen sıvı ve kan miktarı, pre, per ve postoperatif hemogram ve kan gazı değerleri, postoperatif yoğun bakıma ünitesine (YBÜ) transport oranı incelenip ortalamaları alındı.


BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 56.35±12.42 yıl olup 89 (%78)’i erkek, 25 (%22)’si kadın idi. Olgularımızın 75 (%65.8)’inin sigara kullanım öyküsü olduğu gözlendi. Hastaların 59 (%51.75)’nin ASA I-II, 55 (%48.25)’nin ASA III-IV ve en çok eşlik eden hastalığın HT, DM, KOAH olduğu saptandı. YBܒe alınan hasta sayısı 29 (%25.43) idi. Alınan hastaların 19 (%65.5)’nin ASA III-IV, 10 (%34.5)’nin ASA I-II olduğu, 19 (%65.5)’nin entübe, 10 (%34.5)’nin ise ekstübe olduğu belirlendi. 97 (%85) olguya lobektomi, 17 (%15) olguya pnömonektomi uygulandığı, lobektomi uygulanan hastaların 20 (%20.6)’sının, pnömonektomi uygulananların ise 9 (%52.9)’nun YBܒe alındığı gözlendi. YBܒe alınan olguların yaşlarının, komorbidite, ASA skorları, komplikasyonların yüksek, anestezi ve TAV sürelerinin belirgin derecede uzun olduğu belirlendi. 10 (%8) olguda uzamış hava kaçağı, bronkoplevral fistül, kanama, akciğer ödemi komplikasyonları gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Torasik cerrahi uygulanan hastaların prognozunda yaş, ASA skoru, komorbid hastalıklar, operasyon tipi ve anestezik uygulamaların etkili olduğu, preoperatif değerlendirme ile saptanan risk faktörlerinin en aza indirilmesinin, akciğer fonksiyonlarının olası en iyi duruma getirilmesinin, dikkatli cerrahi ve anestezik yaklaşımın ve postoperatif bakımın önemli olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: tek akciğer ventilasyonu, anestezi, primer akciğer kanseriCorresponding Author: Gülten Arslan, Türkiye
LookUs & Online Makale