ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Long-term quality of life results of intrastromal corneal ring segment in keratoconus patients by using the National Eye Institute-Refractive Error Quality of Life exam. [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-29491 | DOI: 10.14744/scie.2018.29491

Long-term quality of life results of intrastromal corneal ring segment in keratoconus patients by using the National Eye Institute-Refractive Error Quality of Life exam.

Ayşegül Penbe1, Işıl Kutlutürk Karagöz2, Anıl Kubaloğlu3, Esin Söğütlü Sarı4
1Dr. Lutfu Kirdar Kartal Training And Research Hospital, Department of Ophthalmology, Istanbul
2Umraniye training And Research Hospital,Department of Ophthalmology, Istanbul
3Dunya Goz Hospital Etiler, Istanbul
4Dunya Goz Hospital, Bursa

INTRODUCTION: To investigate the long-term outcome of the quality of life and vision levels in intrastromal corneal ring segments (ICRS) implanted keratoconus patients.
METHODS: During February 2012, 30 eyes of ICRS implanted keratoconus patients were included in this retrospective study. Patients divided into 3 severity subgroups. After 4 years uncorrected visual acuity (UCVA), best spectacle-corrected visual acuity (BCVA) and Kmax values were recorded. All patients administered a special version of NEI-VFQ 25 in Turkish retrospectively.
RESULTS: We had a quite visible increase in all patient’s (BCVA) (p=0.001) and (UCVA) (p=0.021). Kmax values were reduced in all cases (p=0.01). But this reduction was not statistically meaningful in subgroup 2 (p=0.285). Also the peripheral vision score was lower in Type 2 (p=0.049). A significant correlation was found between BCVA/UCVA and all NEI-VFQ 25 scores except for general health, social functioning, general vision, dependency, and driving.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients’ quality of life and vision scores supports that ICRS implantation is an acceptable option before penetrant keratoplasty for keratoconus treatment. But we purposed that after ICRS implantation the satisfaction and vision levels are not better in the early stages of keratoconus as expected. So it is considered that early treatment of ICRS implantation is not a necessary protocol.

Keywords: intrastromal corneal ring segments, NEI-VFQ 25, keratoconus, keraring,

Keratokonuslu hastalarda intrastromal kornea halka segmentinin uzun dönem yaşam kalitesi sonuçlarının Ulusal Göz Enstitüsü-Refraktif Kusur Yaşam Kalitesi Testi ile değerlendirilmesi

Ayşegül Penbe1, Işıl Kutlutürk Karagöz2, Anıl Kubaloğlu3, Esin Söğütlü Sarı4
1Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıları Kliniği, İstanbul
2Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi,Göz Hastalıları Kliniği, İstanbul
3Dünya Göz Hastanesi Etiler, İstanbul
4Dünya Göz Hastanesi, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: İntrastromal kornea halka segmentleri (IKRS) uygulanmış keratokonus hastalarında yaşam kalitesinin ve görme düzeylerinin uzun dönem sonuçlarını araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat 2012 boyunca, IKRS uygulanmış olan keratokonuslu hastaların 30 gözü retrospektif olarak çalışmamıza dahil edildi.Dışlama kriterleri; 65.00 D'nin üzerinde keratometrik değer, apikal skarlaşma olmasıydı. Elle veya İntralase ile halka takılmış olan hastalar 4 yıllarında keratokonusun şiddetine göre 3 grupta değerlendirildi. Düzeltilmemiş görme keskinliği (DGK) en iyi gözlükle düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK) ve Kmax değerleri kaydedildi ve NEI-VFQ 25 anketi retrospektif ve Türkçe olarak uygulandı.
BULGULAR: Tüm hastalarda EDGK (p = 0.001) ve DGK (p = 0.021) oldukça belirgin artış gösterdi. Tüm olgularda Kmax değerleri azaldı (p = 0.01). Ancak bu azalma, alt grup 2'de istatistiksel olarak anlamlı değildi (p = 0.285). Ayrıca grup 2'de periferik görüş skoru daha düşüktü (p = 0.049). Genel sağlık, sosyal işlevsellik, genel görüş, bağımlılık ve sürüş haricinde BCVA / UCVA ile tüm NEI-VFQ 25 skorları arasında anlamlı bir korelasyon bulundu. Tüm skorlar manuel ve intralase gruplarında benzerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları keratokonus tedavisi için IKRS penetran keratoplastiden önce kabul edilebilir bir seçenek olduğunu desteklemektedir. Ancak, IKRS uygulanmış erken evre hastalarda memnuniyet ve görme düzeylerinin beklendiği gibi daha iyi olmadığını gördük. Bu nedenle IKRS tedavisinin erken uygulanmasının gerekli bir protokol olmadığı düşünülülebilir.

Anahtar Kelimeler: intrastromal korneal halka segmenti, NEI-VFQ 25, keratokonus, keraringCorresponding Author: Ayşegül Penbe, Türkiye
LookUs & Online Makale