ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Spindle cell oncocytoma of the adenohypophysis: A case with atypical histomorphological features and early recurrence [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-29392 | DOI: 10.14744/scie.2017.29392

Spindle cell oncocytoma of the adenohypophysis: A case with atypical histomorphological features and early recurrence

Nilüfer Onak Kandemir1, Banu Doğan Gün2, Burak Bahadır2, Şanser Gül3, İlker Öz4, Nagehan Özdemir Barışık5
1Department of Pathology, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara-Turkey.
2Department of Pathology, Faculty of Medicine, Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey.
3Department of Neurosurgery, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey.
4Department of Radiology, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey.
5Department of Pathology, Faculty of Medicine, Health sciences University, Istanbul, Turkey.

Spindle cell oncocytoma (SCO) of adenohypophysis is an extremely rare sellar region tumor that creates clinicopathologically relevant problems with differential diagnosis and difficulties in patient management due to limited data regarding its biological behavior. A sellar/suprasellar mass was detected and operated in a 61-year-old male admitted for impaired vision. The patient was re-operated twice due to persistence of symptoms and an increased tumor size at 3rd and 6th months postoperatively. On histopathological examination, tumor cells having an oncocytic cytoplasm and spindle-epitheloid morphology formed fascicles/layers/pseudoacinar structures. Neoplastic cells showed a positive immunoreactivity with vimentin, EMA, Galectin 3, TTF-1, and AMA, and a negative immunoreactivity with epithelial markers, pituitary hormones, and neuroendocrine markers. Compared to the first biopsy sample, the materials obtained from recurrent lesions were histologically characterized by increased pleomorphism, atypia, and mitotic activity. Although SCO is defined ‘Grade I’ according to the current WHO classification, the considerable risk of early recurrence should be taken into account, especially in cases with atypia-pleomorphism and increased mytotic activity.

Keywords: Spindle cell oncocytoma, Adenohypophysis, Sellar tumor

Adenohipofizin iğsi hücreli onkositomu: Atipik histomorfolojik özellikler ve erken rekürrens gösteren bir olgu

Nilüfer Onak Kandemir1, Banu Doğan Gün2, Burak Bahadır2, Şanser Gül3, İlker Öz4, Nagehan Özdemir Barışık5
1Patoloji Bölümü, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara-Türkiye
2Patoloji Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak-Türkiye
3Beyin Cerrahisi Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak-Türkiye
4Radyoloji Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak-Türkiye
5Tıbbi Patoloji Bölümü,Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Adenohipofizin iğsi hücreli onkositomu (SCO), oldukça nadir görülen, klinikopatolojik açıdan önemli ayırıcı tanı zorluklarına neden olan ve biyolojik davranışına yönelik verilerin sınırlı olması nedeniyle hasta yönetiminde zorluklar içeren bir sellar bölge tümörüdür. Görme bozukluğu yakınması ile başvuran 61 yaşındaki erkek hastada, sellar/suprasellar yerleşimli kitle saptanmış ve opere edilmiştir. Operasyon sonrası 3. ve 6. ayda hastanın yakınmalarının devam etmesi, tümörün boyutlarında artma olması üzerine iki kez re-operasyon uygulanmıştır. Histopatolojik değerlendirmede iğsi- epitelioid morfolojide, onkositik sitoplazmalı tümör hücrelerinin fasiküller/tabakalar/psödoasiner yapılar oluşturduğu gözlenmiştir. Neoplastik hücrelerde vimentin, EMA, Galektin 3, TTF-1 ve AMA ile pozitif, epitelyal belirleyiciler, hipofiz hormonları ve nöroendokrin markırlar ile negatif immünoreaktivite gözlenmiştir. Rekürenslere ait materyallerde, ilk biyopsi örneğine göre, pleomorfizm, atipi ve mitotik aktivitede artış dikkati çekmiştir. SCO, güncel DSÖ sınıflamasında ‘Derece I’ olarak tanımlansa da, özellikle atipi-pleomorfizm ve mitotik aktivite sergileyen olgularda önemli oranda erken rekürens görülebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: : İğsi hücreli onkositom, adenohipofiz, immünhistokimya, sellar tümörCorresponding Author: Nilüfer Onak Kandemir, Türkiye
LookUs & Online Makale