ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Iron Parameters as a Graft Function Indicator in Renal Transplant Recipients [SCIE]
SCIE. 2019; 30(1): 14-19 | DOI: 10.14744/scie.2018.26928

Iron Parameters as a Graft Function Indicator in Renal Transplant Recipients

Yasemin Özgür1, MURAT GÜCÜN2, Seher Tanrıkulu3, Zeynep Ece Demirbas3, nuran gamze erkılınç1, İzzet Titiz4, Gülizar Şahin5
1Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Nephrology, University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Training ünd Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of General Surgery and Transplantation, Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdağ, Turkey
5Department of Nephrology, University of Health Sciences, Sultan Abdulhamidhan Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: For those with severe kidney disease, renal transplantation is the best treatment option when compared with dialysis methods; however, it is important to consider potential complications that may occur and the negative effects on graft survival. The aim of this study was to investigate the effects of iron parameters on the development of post-transplant anemia (PTA) and post-transplant erythrocytosis (PTE).
METHODS: This retrospective study was conducted with 214 renal transplant recipients. PTA was defined as a hemoglobin (Hb) level of <13g/dL for men and <12g/dL for women 6 months after transplantation, PTE was defined as an Hb level of >17g/dL for men and >15g/dL for women. The remaining patients were defined as the control group.

RESULTS: PTA developed in 79 patients (36.9%), and PTE developed in 25 patients (11.7%). The iron level was lower in the PTE group before the transplantation and in the first 3 months after transplantation; however, it was also determined that in the PTA group, the iron level was low at 6 and 12 months. Even though the PTA patients’ transferrin saturation (TS) was rose significantly in the first month after transplant, it was observed that the TS was lower in the PTE group at all time points.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Even if iron levels are low before kidney transplantation in case of proper replecement is performed and graft functions are intact; anemia may improve and even polycythemia may develop. TS increased in the initial post-transplant period; it may be an early indicator of PTA and the development of graft function failure.

Keywords: Iron parameters, kidney transplant; post-transplant anemia; post-transplant erythrocytosis.

Böbrek Nakli Olan Hastalarda Greft Fonksiyon Göstergesi Olarak Demir Parametreleri

Yasemin Özgür1, MURAT GÜCÜN2, Seher Tanrıkulu3, Zeynep Ece Demirbas3, nuran gamze erkılınç1, İzzet Titiz4, Gülizar Şahin5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi̇, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ve Transplantasyon Kliniği,Tekirdağ, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdulhamidhan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Böbrek nakli, diyaliz yöntemlerine kıyasla en iyi tedavi seçeneği olmakla birlikte sonrasında meydana gelen komplikasyonlar greft sağ kalımına olumsuz etkileri nedeniyle önemlidir. Bu çalışmanın amacı, demir parametrelerinin post transplant anemi (PTA) ve post transplant eritrositoz (PTE) gelişimi üzerine etkilerini araştırmaktır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmamıza böbrek nakli yapılmış 214 hasta dahil edildi. Nakil sonrası altıncı aydan sonra bakılan hemoglobin düzeyleri ortalaması erkeklerde <13 g/dL, kadınlarda <12 g/dL olanlar PTA; yine hemoglobin düzeyleri erkeklerde >17 g/dL, kadınlarda ise >15 g/dL üstünde olan hastalar PTE; geri kalan tüm hastalar da kontrol grubu olarak tanımlandı.

BULGULAR: İki yüz on dört hastanın 79’unda (%36.9) PTA, 25’inde (%11.7) PTE geliştiği görüldü. Demir düzeylerinin nakil öncesinde ve nakil sonrası ilk üç ayda PTE grubunda düşük tespit edilmesine rağmen altıncı ve 12. ayda PTA grubunda düşüş gösterdiği tespit edildi. Transferrin satürasyonlarına (TS) ise nakil sonrası birinci ayda PTA grubunda anlamlı olarak yükselmesine rağmen, diğer tüm aylarda PTE hastalarında düşük seyrettiği tespit edildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Böbrek nakli yapılmadan önce demir düzeyi düşük olsa dahi uygun replasman yapıldığı takdirde greft fonksiyonları sağlamsa eğer anemi düzelecek hatta polisitemi dahi gelişebilecektir. Nakil sonrası erken dönemde transferrin satürasyonları yükseliyorsa PTA’nın habercisi dolayısıyla greft fonksiyon bozukluğu gelişebileceğinin erken göstergesi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, demir parametreleri; post-transplant anemi; post-transplant eritrositoz.

Yasemin Özgür, MURAT GÜCÜN, Seher Tanrıkulu, Zeynep Ece Demirbas, nuran gamze erkılınç, İzzet Titiz, Gülizar Şahin. Iron Parameters as a Graft Function Indicator in Renal Transplant Recipients. SCIE. 2019; 30(1): 14-19

Corresponding Author: Yasemin Özgür, Türkiye
LookUs & Online Makale