ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
The intensity of PLA2R and C4d immunoexpression in primary membranous nephropathy [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-16056 | DOI: 10.14744/scie.2019.16056

The intensity of PLA2R and C4d immunoexpression in primary membranous nephropathy

Deniz Filinte1, Hakki Arikan2, Mehmet KOC2, Handan Kaya1, İshak Çetin Özener2, Gamze Akbas1
1Marmara University Faculty Of Medicine Department Of Pathology
2Marmara University Faculty Of Medicine Department Of Nephrology

INTRODUCTION: Antibodies against the phospholipase A2 receptor (PLA2R) on podocyte membranes result in formation of immune complexes that cause loss of function of the glomerular basement membrane in primary membranous nephropathy (PMN). It has also been demonstrated that there is a deposition of C4d in the glomeruli in PMN. The main objectives of this study were to evaluate PLA2R and C4d immunoexpressions in PMN cases and search the correlation with the clinical parameters.
METHODS: Clinicopathological data and paraffin-embedded specimens were collected from 51 patients. The formalin-fixed paraffin-embedded tissues were stained with routine hematoxylin-eosin, periodic acid-Schiff, and silver methenamine stains and immunostained for anti-PLA2R (CL0474; Atlas Antibodies) and C4d (Policlonal; CellMarque). Ten normal kidney tissues and 10 focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) cases were selected as controls for PLA2R and C4d immunoexpression.
RESULTS: Of the PMN cases, 51 (100%) were positive for PLA2R, including 15 (29%) that scored 2+, and 36 (71%) that scored 3+. Forty of the 51 cases (78%) were positive for C4d. The percentages of cases staining positively for C4d, per scoring group, were as follows: 31 (61%) faintly (1+) positive and 9 (18%) moderately (2+) positive. No strong positivity was observed. All of the control cases (100%) were negative for PLA2R and C4d. There was no statistically significant difference between the intensity of staining of PLA2R and staining of C4d, proteinuria levels, creatinine levels, and complement 3 (C3) positivity. Similarly, there was no statistically significant difference between the intensity of staining of C4d and proteinuria levels, creatinine levels, and C3 positivity.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Immunohistochemical detection of PLA2R and C4d is a safe and easy method for the diagnosis of PMN. In cases where fresh tissue is not available for detection of IgG and C3 using the immunofluorescence method, positivity for PLA2R and C4d with immunohistochemistry might be beneficial for the diagnosis of PMN.

Keywords: membranous, PLA2R, C4d, proteinuria

Primer membranöz nefropati olgularında fosfolipaz A2 reseptör ve kompleman 4d ekspresyonunun yoğunluğu

Deniz Filinte1, Hakki Arikan2, Mehmet KOC2, Handan Kaya1, İshak Çetin Özener2, Gamze Akbas1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümü
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Primer membranöz nefropatide (PMN), podosit membranlarındaki Fosfolipaz A2 reseptörüne (PLA2R)’ye karşı gelişen antikorlar, immün komplekslerin oluşumuna neden olarak glomerular bazal membranda fonksiyon kaybına sebep olurlar. Ayrıca PMN’de glomerüllerde kompleman 4d (C4d) birikimi de gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, PMN vakalarında PLA2R ve C4d ekspresyonlarını değerlendirmek ve klinik parametrelerle bağlantılarını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 51 hastaya ait klinikopatolojik bilgiler ve parafine gömülmüş örnekleri toplandı. Formalin fikse ve parafine gömülmüş dokular rutin hematoksilen-eozin, periyodik asit schiff ve gümüş methenamin boyalarıyla ve anti-PLA2R (CL0474; Atlas Antikorları) ve C4d (Poliklonal; CellMarque) immün boyalarıyla boyandı. 10 adet normal böbrek dokusu ve 10 adet fokal segmental glomeruloskleroz (FSGS) vakası PLA2R ve C4d ekspresyonu için kontrol olarak seçildi.
BULGULAR: PMN vakalarının hepsi (n: 51) (100%) PLA2R ile pozitifti, 15’i (29%) 2+, 36’sı (71%) 3+ olarak skorlandı. Vakaların 40’ı (78%) C4d pozitifti. C4d boyanma oranları: 31 vakada zayıf pozitif (1+) (61%), 9 vakada orta şiddette pozitif (2+) (18%) olarak gözlendi. Kuvvetli boyanma gözlenmedi. Tüm kontrol vakaları PLA2R ve C4d ile negatifti. PLA2R ve C4d boyanma yoğunluğu ile proteinüri seviyeleri, kreatinin seviyeleri ve kompleman 3 (C3) pozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Benzer olarak C4d boyanma yoğunluğu ile proteinüri seviyeleri, kreatinin seviyeleri ve C3 pozitifliği arasında istatistiksel anlamlı bir fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PMN tanısında PLA2R ve C4d’nin immünohistokimyasal olarak saptanması güvenli ve kolay bir metoddur. İmmünfloresan yöntemiyle IgG ve C3 saptanmasını sağlayacak yeterli dokunun olmadığı durumlarda, immünhistokimyasal olarak PLA2R ve C4d pozitifliği PMN tanısında faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Membranöz, PLA2R, C4d, ProteinüriCorresponding Author: Deniz Filinte, Türkiye
LookUs & Online Makale