ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Relation Among Neck Pain, Modic Changes and Uncal Degeneration: An MRI Study [SCIE]
SCIE. 2019; 30(4): 296-300 | DOI: 10.14744/scie.2019.09609

The Relation Among Neck Pain, Modic Changes and Uncal Degeneration: An MRI Study

Muhittin Emre Altunrende1, Elif Evrim Ekin2
1Department of Neurosurgery. Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Radiology, Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The present study aims to investigate the correlation of neck pain with Modic changes and uncal degeneration. Our secondary goal is to investigate the relationship among Modic changes, disc herniation and uncovertebral joint degeneration in the cervical spine.
METHODS: In this study, patients with a presenting symptom of neck pain were evaluated. We have excluded patients with spinal and cervical mass lesions, spinal fracture and history of cervical vertebral operation. Pain evaluation was made using the Visual Analog Scale (VAS) at rest. The cervical vertebral MRI and X-ray were used for radiological evaluation. In these scannings, loss of cervical lordosis, uncal degeneration, Modic changes and intervertebral disc degeneration were recorded.
RESULTS: The findings showed that Modic changes were more frequent in patients with disc hernia compared with patients without disc hernia (p<0.001). The uncal degeneration was significantly more frequent in patients with Modic changes than in patients without Modic changes (p<0.001). The VAS scores were not associated with Modic changes (p=0.919).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The disc herniations and uncal degeneration are related to Modic changes in the cervical spine. The neck pain was not associated with Modic changes, which may arises from the study population with mostly chronic neck pain. Recommendations are provided to investigate a new large cohort study in the patient with acute pain.

Keywords: Cervical degeneration, Modic changes; neck pain; uncal degeneration.

Boyun Ağrısı, Modic değişiklikleri ve Unkal Dejenerasyon Arasındaki İlişki: MRG Çalışması

Muhittin Emre Altunrende1, Elif Evrim Ekin2
1Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi, İstanbul
2Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, boyun ağrısının Modic değişiklikler ve uncal dejenerasyon ile ilişkisini araştırmaktır. İkincil hedefimiz, servikal omurgadaki Modic değişiklikleri, disk herniasyonu, unkovertebral eklem dejenerasyonu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Boyun ağrısı olan hastalar değerlendirildi. Spinal ve servikal kitle lezyonları, spinal kırık ve servikal vertebral operasyon öyküsü olan hastaları dışlandı. İstirahatte Görsel Analog Skala (VAS) ile ağrı değerlendirmesi yapıldı. Radyolojik değerlendirme için servikal vertebral MRG ve direkt grafi kullanıldı. Bu taramalarda servikal lordoz kaybı, uncal dejenerasyon, Modic değişiklikleri ve intervertebral disk dejenerasyonu kaydedildi.
BULGULAR: Disk hernisi olan hastalarda, disk hernisi olmayanlara göre Modic değişiklikleri daha sık görüldü (p<0.001). Uncal dejenerasyon, Modic değişiklikleri gösteren hastalarda, Modic değişiklikleri göstermeyen hastalardan anlamlı olarak daha sıktı (p<0.001). VAS skorları Modic değişiklikleri ile ilişkili değildi (p=0.919).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Disk herniasyonları ve uncal dejenerasyon servikal omurgada Modic değişiklikler ile ilişkilidir. Boyun ağrısı Modic değişiklikler ile ilişkili değildi, bu durum çoğunlukla kronik boyun ağrısı olan çalışma popülasyonundan kaynaklanıyor olabilir. Araştırmamız sonucunda akut ağrısı olan hastalar da yeni büyük bir Kohort çalışmasını öneririz.

Anahtar Kelimeler: Boyun ağrısı, Modic değişiklikleri; servikal dejenerasyon; uncal dejenerasyon.

Muhittin Emre Altunrende, Elif Evrim Ekin. The Relation Among Neck Pain, Modic Changes and Uncal Degeneration: An MRI Study. SCIE. 2019; 30(4): 296-300

Corresponding Author: Muhittin Emre Altunrende, Türkiye
LookUs & Online Makale