ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
The relation among neck pain, Modic changes, and uncal degeneration: an MRI study [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-09609 | DOI: 10.14744/scie.2019.09609

The relation among neck pain, Modic changes, and uncal degeneration: an MRI study

Muhittin Emre Altunrende1, ELİF EVRİM EKİN2
1Department of Neurosurgery. GOP Taksim Training and Research Hospital. Istanbul
2Department of Radiology. GOP Taksim Training and Research Hospital. Istanbul

INTRODUCTION: The aim of the study is to investigate the correlation of the neck pain with Modic changes and uncal degeneration. Our secondary goal is to investigate the relationship Modic changes, disc herniation, uncovertebral joint degeneration in the cervical spine.
METHODS: Patients with a presenting symptom of neck pain were evaluated. We have excluded patients with spinal and cervical mass lesions, spinal fracture and history of cervical vertebral operation. Pain evaluation was made with the Visual Analog Scale (VAS) at rest. The cervical vertebral MRI and X-ray was used for radiological evaluation. In these scannings, loss of cervical lordosis, uncal degeneration, Modic changes and intervertebral disc degeneration was recorded
RESULTS: Modic changes was more frequent in patients with disc hernia compared with patients without disc hernia ( p<0.001). The uncal degeneration was significantly more frequent in patients with modic changes than in patients without modic changes (p<0.001). The VAS scores was not associated with Modic changes (P=0.919).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The disc herniations and uncal degeneration is related with Modic changes in the cervical spine. The neck pain was not associated with Modic changes, it may be caused by the study population with mostly chronic neck pain. Recomends to invastigate a new large Cohort study in patient with acute pain.

Keywords: Modic changes, Neck pain, Uncal degeneration, Cervical degeneration

Boyun ağrısı, Modic değişiklikleri ve unkal dejenerasyon arasındaki ilişki: MRG çalışması

Muhittin Emre Altunrende1, ELİF EVRİM EKİN2
1GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
2GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, boyun ağrısının Modic değişiklikler ve uncal dejenerasyon ile ilişkisini araştırmaktır. İkincil hedefimiz, servikal omurgadaki Modic değişiklikleri, disk herniasyonu, unkovertebral eklem dejenerasyonu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Boyun ağrısı olan hastalar değerlendirildi. Spinal ve servikal kitle lezyonları, spinal kırık ve servikal vertebral operasyon öyküsü olan hastaları dışlandı. İstirahatte Görsel Analog Skala (VAS) ile ağrı değerlendirmesi yapıldı. Radyolojik değerlendirme için servikal vertebral MRG ve direkt grafi kullanıldı. Bu taramalarda servikal lordoz kaybı, uncal dejenerasyon, Modic değişiklikleri ve intervertebral disk dejenerasyonu kaydedildi.
BULGULAR: Disk hernisi olan hastalarda, disk hernisi olmayanlara göre modic değişiklikleri daha sık görüldü (p <0.001). Uncal dejenerasyon, modic değişiklikleri gösteren hastalarda, modic değişiklikleri göstermeyen hastalardan anlamlı olarak daha sıktı (p <0.001). VAS skorları Modic değişiklikleri ile ilişkili değildi (P = 0.919).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Disk herniasyonları ve uncal dejenerasyon servikal omurgada Modic değişiklikler ile ilişkilidir. Boyun ağrısı Modic değişiklikler ile ilişkili değildi, bu durum çoğunlukla kronik boyun ağrısı olan çalışma popülasyonundan kaynaklanıyor olabilir. Araştırmamız sonucunda akut ağrısı olan hastalar da yeni büyük bir Kohort çalışmasını öneririz.

Anahtar Kelimeler: Modic değişiklikleri, Boyun ağrısı, Uncal dejenerasyon, Servikal dejenerasyonCorresponding Author: Muhittin Emre Altunrende, Türkiye
LookUs & Online Makale