ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Retrospective Study of the Restoration of Neuromuscular Blockage with Sugammadex in Newborns Who Used Rocuronium [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 163-166 | DOI: 10.14744/scie.2019.05025

Retrospective Study of the Restoration of Neuromuscular Blockage with Sugammadex in Newborns Who Used Rocuronium

Hacer Şebnem Türk, Leyla Kılınç, Pınar Sayın, Sibel Oba
Department of Anestesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Şişli Hamiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to discuss the effects of antagonism of neuromuscular blockade with sugammadex on extubation success and residual curarization in neonates with retrospective data.
METHODS: The present study was conducted as a retrospective analysis of the data of 27 neonates aged ≤40 days who underwent abdominal surgery between January 2012 and December 2013. Rocuronium was used for anesthesia induction, and patients whose neuromuscular blockade was antagonized by sugammadex and who were monitored with train-of-four (TOF) were included in the study. The dose of rocuronium administered, the dose of sugammadex, the duration of the operation and anesthesia, elapsed time from the last dose of rocuronium to sugammadex administration and elapsed time from sugammadex administration to extubation, and TOF values during extubation were recorded from the anesthesia records.

RESULTS: The mean age of the patients was 10.29±11.80 days. The mean weight was 3.04±1.92 kg. The mean sugammadex dose was 3.6 mg/kg. The elapsed time from the last rocuronium to sugammadex administration was 27.3±7.7 min, the elapsed time from sugammadex administration to extubation was 1.05±0.6 min, and the TOF value during extubation was 93.5±7.3. The time to reach TOF 0.9 was 88.11±21.06 s.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Sugammadex, which is used for the reversal of neuromuscular blockade in neonates, showed a similar efficacy as in adult and pediatric patient studies. Safe extubation can be performed in neonates in a short period with sugammadex.

Keywords: Newborn, postoperative residual curarization; sugammadex.

Rokuronyum Kullanılan Yenidoğanlarda Sugammadeks İle Nöromusküler Blokajın Geri Döndürülmesi: Retrospektif Çalışma

Hacer Şebnem Türk, Leyla Kılınç, Pınar Sayın, Sibel Oba
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şişli Hamiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amacımız, yenidoğanlarda nöromusküler blokajın sugammadeks ile antagonize edilmesinin, klinik ekstübasyon başarısı ve rezidüel kürarizasyon sıklığı üzerine etkilerini geriye dönük verilerle tartışmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 40 gün veya daha küçük yaşta olan ve Ocak 2012 ile Aralık 2013 tarihleri arasında karın ameliyatı geçirmiş 27 yenidoğanın verilerinin geriye dönük analizi olarak yapıldı. Anestezi indüksiyonu için roküronyum kullanılıp, sugammadeks ile antagonize edilen, Train-of-four (TOF) ile izlenen hastalar dahil edildi. Uygulanan roküronyum dozu, sugammadeks dozu, operasyon ve anestezi süresi, en son roküronyum dozundan sugammadeks uygulamasına geçen süre ve sugammadeks uygulamasınadn ekstübasyona kadar geçen süre ve ekstübasyon sırasında TOF değerleri anestezi kayıtlarından alındı.

BULGULAR: Ortalama yaş 10.29±11.80 gündü. Ortalama ağırlık 3.04±1.92 kg idi. Ortalama sugammadeks dozu 3.6 mg/kg idi. Son roküronyum uygulamasından sugammadeks uygulamasına kadar geçen süre 27.3±7.7 dakika, sugammadeks uygulamasından ekstübasyona kadar geçen süre 1.05±0.6 dakika idi ve ekstübasyon sırasında TOF değeri 93.5±7.3 idi. TOF 0.9’a ulaşma süresi 88.11±21.06 saniyeydi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Yenidoğanlarda nöromusküler blokajın geri döndürülmesi amacıyla kullanılan sugammadeksin, erişkin ve pediatrik hasta çalışmalarındaki ile benzer etkinlikte olduğu görülmüştür. Yenidoğanlarda sugammadeks ile kısa sürede ve güvenli ekstübasyon gerçekleştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası rezidüel kürarizasyon, sugammadeks, yenidoğan.

Hacer Şebnem Türk, Leyla Kılınç, Pınar Sayın, Sibel Oba. Retrospective Study of the Restoration of Neuromuscular Blockage with Sugammadex in Newborns Who Used Rocuronium. SCIE. 2019; 30(2): 163-166

Corresponding Author: Hacer Şebnem Türk, Türkiye
LookUs & Online Makale