ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Current and Future Therapy of Hereditary Angioedema [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-01886 | DOI: 10.14744/scie.2020.01886

Current and Future Therapy of Hereditary Angioedema

Öner Özdemir
Sakarya University, Medical Faculty, Division of Allergy and Immunology, Department of Pediatrics, Research and Training Hospital, Sakarya

Hereditary angioedema (HAE) is an autosomal dominant disorder, mostly due to C1 esterase inhibitor (C1-INH) deficiency, known by recurring angioedema attacks that are nonpruritic, not accompanying with urticaria, and involve the dermis, intestinal submucosa, and upper respiratory system. The angioedema attacks are not responsive to epinephrine, glucocorticoids, or antihistamine treatments. Whereas HAE patients formerly had a few therapeutic options accessible such as anabolic androgens and antifibrinolytics. Nowadays in many parts of the world there has been remarkable progress in HAE treatment for the last two decades and clinically confirmed medications are presented for prophylactic and attack treatment. Alternatives in attack therapy contain two plasma-derived C1-INH concentrates, a recombinant C1-INH product, a kallikrein inhibitor, and a bradykinin β2 receptor antagonist. Options in prophylactic therapy include other than two plasma-derived C1-INH concentrates, subcutaneous C1-INH replacement and newest subcutaneous plasma kallikrein inhibitor Lanadelumab. In spite of these progresses, HAE patients still run into some challenges of an arduous disorder that can yield to devastating angioedema attacks related with important expenses for patients and the public. Better education of HAE patients and implementation of the self-management policy for “on-demand” therapy will recuperate patients’ life quality and negative effects of the disease. Herein the existing and promising therapeutic options are reviewed in the HAE management.

Keywords: Hereditary angioedema, C1 inhibitor, kallikrein, bradykinin

Günümüz ve Gelecekte Herediter Anjioödem Tedavisi

Öner Özdemir
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji-İmmünoloji BD, Eğitim-Araştırma Hastanesi, Sakarya

Çoğunlukla C1 esteraz inhibitör (C1-INH) eksikliğine bağlı meydana gelen herediter anjioödem (HAÖ) cilt, barsak submukozası ve üst solunum yolunu tutan; kaşıntı ve ürtikerle birlikte olmadan tekrarlayan anjioödem ataklarıyla seyreden otozomal dominant bir hastalıktır. Herediter anjioödem atakları epinefrin, glukokortikoit veya antihistaminik tedavisine cevapsızdır. Herediter anjioödem hastaları önceden anabolik androjen ve antifibrinolitikler gibi birkaç tedavi seçeneğine sahipti. Günümüzde çoğu ülkede HAÖ tedavisinde son iki dekattır belirgin ilerleme olmuş ve klinikte etkinliği kanıtlanmış atak ve profilaktik tedavide kullanılan ilaçlar piyasaya sunulmuştur. Atak tedavisinde alternatifler plazmadan üretilen iki C1-INH konsantresini, rekombinan C1-INH ürününü, kallikrein inhibitörü ve bradikinin β2 reseptör antagonistini içerir. Profilaksi tedavi seçenekleri plazmadan üretilen iki plazma kaynaklı C1-INH konsantresi dışında, subkutan C1-INH replasmanını ve en yeni subkutan plazma kallikrein inhibitörü Lanadelumab’ı içerir. Bu gelişmelere rağmen, HAÖ hastaları hasta ve toplum için önemli derecede maliyetle ilişkili ve yıkıcı anjioödem ataklarına yol açan bu zorlu hastalığın hala bazı ciddi sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Hastalarının daha iyi eğitimi ve gereğinde tedavi için kendi kendine tedavi stratejisinin yerleşmesi hastaların yaşam kalitesi ve hastalığın negatif etkilerini düzeltir. Burada, HAÖ tedavisinde mevcut olan ve ümit vaat eden tedavi seçenekleri gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Herediter anjioödem, C1 inhibitör, kallikrein, bradikininCorresponding Author: Öner Özdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale