ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Evaluation of the Newborn Patients with Diagnosis of the Culture-Proven Sepsis [SCIE]
SCIE. 2020; 31(2): 123-129 | DOI: 10.14744/scie.2019.00821

The Evaluation of the Newborn Patients with Diagnosis of the Culture-Proven Sepsis

Melek Büyükeren1, Yasemin Akın2, Fatma Narter2, Nilüfer Çelik1, Melek Özbenli1, Özben Göktaş1
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Neonatal sepsis continues to be an important cause of morbidity and mortality in infants despite improvements in diagnosis and treatment. This study was planned to evaluate the demographic data, causative microorganisms and acute phase reactants at the time of diagnosis of blood culture positive sepsis in our neonatal intensive care unit.
METHODS: We evaluated our patients diagnosed with blood culture positive sepsis in the neonatal intensive care unit during three years retrospectively. In this study, 131 patients whose clinical and laboratory findings were consistent with sepsis were included.
RESULTS: The most common microorganism isolated from blood cultures that were taken at the time of diagnosis was S. aureus (n=36, 27.5%). Nineteen of them were methicillin-resistant S. aureus. Klebsiella species were isolated in 26 cases (19.8%) (K. pneumoniae, K. oxytoca and ESBL positive Klebsiella species in 13, 2 and 11 cases, respectively). Thrombocyte counts of our patients were statistically significantly lower on the first day of culture sampling compared to the fifth-day values (p<0.05), in contrast, CRP and mean platelet volume (MPV) values were significantly higher (p<0.05). According to our findings, on the first day of culture sampling, the CRP and mean of maximum CRP values of our patients with gram-positive sepsis were significantly lower than the values of our patients with gram-negative sepsis (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the most common microorganisms which cause sepsis in our neonatal intensive care unit were determined. We detected that the clinical findings and markers of sepsis differ depending on the type of the organism, whether gram-positive or gram-negative and the type of infection, whether it is nosocomial or not.

Keywords: CRP, mean platelet volume (MPV); mortality; neonatal; sepsis.

Kültür Kanıtlı Sepsis Tanısı Alan Yenidoğan Olguların Değerlendirilmesi

Melek Büyükeren1, Yasemin Akın2, Fatma Narter2, Nilüfer Çelik1, Melek Özbenli1, Özben Göktaş1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yenidoğan sepsisi tanı ve tedavisindeki gelişmelere rağmen, bebeklerde önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, yenidoğan ünitesinde kan kültüründe etken izole edilip sepsis tanısı konulan hastaların demografik verilerini, sepsis nedeni olan mikroorganizmalar ve tanı aldıkları andaki akut faz reaktanlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde üç yıllık süre boyunca, klinik ve laboratuvar bulgularıyla birlikte, kan kültürü pozitif sepsis tanısı almış olan 131 olgu geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Sepsisli olguların tanı aldığı zaman alınan kan kültüründe üretilen mikroorganizmalara bakıldığında 36 hastada ile en yüksek oranda (%27.5) Staf. aureus izole edildiği görüldü. Bu olguların 19’u metisilin dirençli S. aureus idi. Yirmi altı hastada (%19.8) Klebsiella spp. saptandı. 13 olguda Klebsiella pneumonia, iki olguda Klebsiella oxytoca izole edilirken, 11 olguda ESBL pozitifliği tespit edildi. Sepsisli olgularımızda kültür alımının birinci gününde trombosit değerlerinin beşinci gün trombosit değerlerine göre anlamlı düşük; kültür alınan birinci gün CRP ve ortalama trombosit volümü (MPV) değerlerinin beşinci gün CRP ve MPV değerlerine göre anlamlı yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Çalışmamızda kan kültüründe gram pozitif etken izole edilen grubun kan kültürü alındığı birinci gün CRP ve maksimum CRP değerlerinin ortalaması kan kültüründe gram negatif mikroorganizma izole edilen gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ile ünitemizde yenidoğanlarda sepsise en sık neden olan mikroorganizmaları; etkene yönelik olarak (gram pozitif veya gram negatif) ve hastane kökenli olup olmamasına göre sepsis tablolarında, sepsis belirteçlerinde farklılık olduğunu belirledik.

Anahtar Kelimeler: C-reaktif protein, mortalite; neonatal; ortalama trombosit volümü; sepsis.

Melek Büyükeren, Yasemin Akın, Fatma Narter, Nilüfer Çelik, Melek Özbenli, Özben Göktaş. The Evaluation of the Newborn Patients with Diagnosis of the Culture-Proven Sepsis. SCIE. 2020; 31(2): 123-129

Corresponding Author: Melek Büyükeren, Türkiye
LookUs & Online Makale