ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
THE FREQUENCY OF PATIENTS WHO HAVE NO ANGINAL SYMPTOMS BEFORE MYOCARDIAL INFARCTION [SCIE]
SCIE. 1991; 2(2): 215-217

THE FREQUENCY OF PATIENTS WHO HAVE NO ANGINAL SYMPTOMS BEFORE MYOCARDIAL INFARCTION

Rahmi Irmak1
Kartal Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

118 patients (44.5 %) who have no anginal symptoms before infarction, were detected during the research, made on 265 patients; diagnosed as acute myocardial infarction. On 147 patients (55.5 %), anginal symptoms before infarction was detected. Acute myocardial infarction was established, in 11 of (9.4 %) patients during heavy effort, 26 of patients (22%) during light effort, 59 of patients (50%) rest, in 22 of patients (18,6 %) during sleep, who have no anginal symptoms before infarction. Of 118 patients who have no anginal symptoms before infarction, the lesion was localized in 55 of patients (46.6 %) inferoposterior, 29 of patients (24.5 %) diffuse anterior wall, 21 of patients (117.7%) anteroseptal, 8 of patients (6.7 %) high lateral, 4 of patients (3,3 %) anteropikal of patients (0.8 %) subendocardial of part of heart. By this way, understood that in patients who have no anginal symptoms before myocardial infarction is most commonly inferior myocardial infarction seen.


MİYOKARD İNFARKTÜSÜ ÖNCESİNDE ANJİNASİ OLMAYAN HASTA SIKLIĞI VE BUNUN İNFARKTÜSÜN LOKALİZASYONU İLE İLGİSİ

Rahmi Irmak1
Kartal Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Akut miyokard infarktüsü tanısı konulan 265 hasta üzerinde yapılan araştırmada infarktüsten önceki dönemde anjinal şikayeti olmayan 118 hasta (%44.5) tespit edildi. 147 hastada ise (%55.5) anjinal şikayetlerin var olduğu tespit edildi. Akut miyokard infarktüsü, önceden anjinası olmayan 118 hastanın 11'inde (%9.4) ağır efor, 26'sında (%22) hafif efor, 59'unda (%50) istirahat, 22 sinde (% 18.6) ise uykuda meydana geldi. İnfarktüs öncesi anjinası olmayan 118 hastanın 55'i (%46.6) inferoposterior lokalizasyonlu idi. 29'u (%24.5) yaygın ön cidar, 21'i (%17.7) antero septal, 1.8'i (%6.7) yüksek lateral, 4'ü (%3.3) anteroapikal, 1'i (%0.8) subendokardial lokalizasyonlu idi. Böylece infarktüs öncesi anjinası olmayan hastalarda en sık inferior miyokard infarktüsünün ortaya çıktığı anlaşılmış oldu.


Rahmi Irmak. THE FREQUENCY OF PATIENTS WHO HAVE NO ANGINAL SYMPTOMS BEFORE MYOCARDIAL INFARCTION. SCIE. 1991; 2(2): 215-217
LookUs & Online Makale