ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Acute Histopathological Response of Renal Tissues After Varied Fractionated Abdominal 12 Gy Irradiation In Rats [SCIE]
SCIE. 2017; 28(2): 77-81 | DOI: 10.14744/scie.2017.93276

Acute Histopathological Response of Renal Tissues After Varied Fractionated Abdominal 12 Gy Irradiation In Rats

Hakan Akdere
Department of Urology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to evaluate the effect of fraction dose irradiation on kidney damage due to scattered radiation.
METHODS: Rats were randomized into 6 groups. Group 1: Control group, a sham irradiation (n=5); Group 2: Hypofractionated total abdominal irradiation (TAI), total of 12 Gy (2 fractions in 2 days) (n=4); Group 3: Hypofractionated TAI, total of 12 Gy (3 fractions in 3 days; n=6); Group 4: Hypofractionated TAI, total of 12 Gy (4 fractions in 4 days; n=6); Group 5: TAI with conventional fractionation, total of 12 Gy (6 fractions in 6 days; n=6); and Group 6: TAI with conventional fractionation, total of 12 Gy (7 fractions in 7 days; n=6).
RESULTS: There was no statistically significant difference (p>0.05) between the hypofractionated group sets of Groups 3-4 (2.66±0.51) and 5-6 (1.83±0.40). However, a statistically significant difference was found in the comparison between Group 2 (3.75±0.51) and the group sets of Groups 3–4 and 5–6 (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study demonstrated that hypofractionated TAI leads to more prominent acute tissue damage in the kidneys than does conventional irradiation.

Keywords: Hypofractionated radiotherapy, irradiation damage, radiotherapy, renal tissue

Sıçanlarda Böbrek Dokusunda Farklı Fraksiyon Şemalarında Uygulanan 12 Gy Radyoterapinin Yarattığı Akut Etkilerin Histopatolojik Olarak İncelenmesi

Hakan Akdere
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ana Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amacımız aralıklı verilen fraksiyone doz radyoterapinin böbrek hasarına etkisini incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sıçanlarda 6 gruba randomiz edildi: Grup 1: Kontrol; sham radyoterapi (n=5); Grup 2: Hipo-fraksiyone total abdominal radyoterapi (TAR); total 12 Gy (2 günde 2 fraksiyon) (n=4); Grup 3: Hipo-fraksiyone TAR; total 12 Gy (3 günde 3 fraksiyon; n=6); Group 4: Hipo-fraksiyone TAR; total 12 Gy (4 günde 4 fraksiyon; n=6); Group 5: konvansiyonel ayırma ile TAR; total 12 Gy (6 günde 6 fraksiyon; n=6); ve Group 6: konvansiyonel ayırma ile TAR; total 12 Gy (7 günde 7 fraksiyon; n=6).

BULGULAR: Hipofraksiyone gruplar 3 ile 4 (2.66±0.51) ve grup 5 ile 6 (1.83±0.40) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmezken grup 2 (3.75±0.51) ile grup 3–4 ve grup 5–6 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmamız hipo-fraksiyone total abdominal radyoterapini, böbreklerde akut doku hasarına konvansiyonel radyoterapiye göre daha belirgin şekilde yol açtığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek dokusu, hipo-fraksiyone radyoterapi, radyasyon hasarı, radyoterapi.

Hakan Akdere. Acute Histopathological Response of Renal Tissues After Varied Fractionated Abdominal 12 Gy Irradiation In Rats. SCIE. 2017; 28(2): 77-81

Corresponding Author: Hakan Akdere, Türkiye
LookUs & Online Makale