ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Is Prilocain Local Anesthesia Safe in Children Before Two Age?: Case Series [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: KEAH-79106 | DOI: 10.14744/scie.2018.79106

Is Prilocain Local Anesthesia Safe in Children Before Two Age?: Case Series

Merve Güllü1, Nahide Haykır2, Perran Boran3, Gülnur Tokuç4
1Osmaniye State Hospital,Department of Pediatrics, Osmaniye
2Department of Pediatrics, SBÜ, Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul
3Department of Pediatrics, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul
4Department of Pediatric Hematology and Oncology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul

INTRODUCTION: Methemoglobinemia is lethal when methemoglobin level is more then % 70, tissue oxygenation is impared so it is an emergency state for early diagnosis and treatment.
Prilocain, a local anesthetic widely used during circumcision in children, has methemoglobinemia risk at terapatic doses. Infants are vulnarable to hemoglobin oxidation because the cytochrome b5 reductase level of infants is approximately 50% of adult values and Hb F is more sensitive to oxidation than Hb A.

METHODS: We report six cases of prilocaine induced methemoglobinemia after circumcision.
RESULTS: Six patients aged before two with prilocaine anesthesia, there was cyanosis with 35 to 50% of methemoglobin level. Four patients were treated with methylene blue, one treated first ascorbic acid than methylene blue because of methylene blue shortage. Cyanosis was resolved within 30 minutes in first case, one hour in second case, two hours in third case and four hours in fifth case. In last case cyanosis was improved after 30 minutes of intravenous ascorbic acid administration. One patient had hemolysis due to methylene blue. All the patients were discharged by healing.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of bupivacaine appears to be more appropriate than local anesthetic prilocaine due to severe side effects and the risk of methemoglobinemia during infancy.

Keywords: Methemoglobinemia, circumcision, prilocaine

Prilokain Lokal Anestezisi İki Yaş Altı Çocuklarda Ne Kadar Güvenli?: Vaka Serisi

Merve Güllü1, Nahide Haykır2, Perran Boran3, Gülnur Tokuç4
1Osmaniye Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Osmaniye
2Sağlık Bakanlığı Üniversitesi, Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,İstanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Methemoglobinemi, doku oksijenizasyonunun bozulduğu ve MethHb düzeyinin %70’i aşması durumunda ölümcül seyredebilen, erken tanı ve tedavi gerektiren acil bir durumdur.
Prilokain çocuklarda sünnet sırasında sıklıkla kullanılan ve terapötik dozlarda bile methemoglobinemi riski olan bir lokal anesteziktir. Süt çocuklarında okside demirin indirgenmesini sağlayan sitokrom b5 redüktaz aktivitesinin erişkine göre %50 oranında daha düşük olması ve baskın hemoglobin olan Hb F'in Hb A’ya göre oksidasyona daha duyarlı olması, methemoglobinemi riskini artırmaktadır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu yazıda sünnet öncesi lokal prilokain anestezisi uygulanan ve sonrasında methemoglobinemi gelişen altı olgu sunulmuştur
BULGULAR: Prilokain anestezisi uygulanan iki yaşından küçük altı hastada methemoglobin düzeyi %35-50 arasında olup siyanoz vardı. Dört olguda ilk etapta metilen mavisi bulunduğu için hastalara 1 mg/kg dozunda metilen mavisi damar içi verildi, bir olguya metilen mavisi sonradan bulunarak verildi. İlk olgunun 25 dakika, ikinci olgunun 1 saat, üçüncü olgunun 2 saat, beşinci olgunun ise 4 saat içinde siyanozu geriledi. Diğer olguya damar içi askorbik asit verildikten 30 dakika sonra siyanozun düzeldiği gözlendi. Bir hastada metilen mavisine bağlı hemoliz görüldü. Tüm hastalar şifa ile taburcu edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Süt çocukluğu döneminde ciddi yan etkiler ve methemoglobinemi riski nedeniyle lokal anestezik prilokain yerine, bupivakain kullanımı daha uygun gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Methemoglobinemi, sünnet, prilokainCorresponding Author: Merve Güllü, Türkiye
LookUs & Online Makale