ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Retrospective Evaluation of Geriatric Type 2 Diabetes Mellitus Patients Admitted to Emergency Services as Result of Diabetes [SCIE]
SCIE. 2016; 27(1): 7-10 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.58219

Retrospective Evaluation of Geriatric Type 2 Diabetes Mellitus Patients Admitted to Emergency Services as Result of Diabetes

Seydahmet Akın, Cumali Yalçın, Sinan Kazan, Salih Kılıç, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training And Research Hospital, Internal Medicine Clinic, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to retrospectively evaluate geriatric type 2 diabetic patients admitted to emergency services as a result of diabetes.
METHODS: All files of geriatric patients admitted to emergency services between January and August 2013 were analyzed. Patients admitted as a result of diabetes and related acute complications were included in the study.
RESULTS: Hypoglycemia was diagnosed in 28.2% (n=42) of patients, and hyperglycemic hyperosmolar state was found in 26.9% (n=40). Hyperglycemia, diabetic ketoacidosis, diabetic foot infection, and lactic acidosis were diagnosed in 20.1% (n=30), 16.1% (n=24), 6.7% (n=10), and 2% (n=3) of patients, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Difficulties can occur in follow-up and treatment of diabetes mellitus in geriatric patients. Further comprehensive studies are needed on the topic.

Keywords: Diabetes mellitus, geriatrics, hypoglycemia.

Diyabet Nedeniyle Acil Servise Başvuran Geriatrik Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarının Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Seydahmet Akın, Cumali Yalçın, Sinan Kazan, Salih Kılıç, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada diyabet sebebiyle acil servise başvurmuş olan geriatrik tip 2 diyabetik hastaları geriye dönük olarak değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak-Ağustos 2013 tarihleri arasında acil servise başvuran tüm geriatrik hastaların dosyaları incelendi. Diyabet ve ilişkili akut komplikasyonlar sebebiyle başvuran hastalar çalışmaya alındı.
BULGULAR: Hastaların %28.2’sinde (n=42) hipoglisemi, %26.9’unda (n=40) hiperglisemik hiperosmolar durum saptandı. Hiperglisemi, diyabetik ketoasidoz, diyabetik ayak enfeksiyonu ve laktik asidoz sırasıyla %20.1 (n=30), %16.1 (n=24), %6.7 (n=10) ve %2 (n=3) tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Geriatrik hastalarda diabetes mellitusun takip ve tedavisinde bazı zorluklar olabilir. Bu konuda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, geriatri, hipoglisemi.

Seydahmet Akın, Cumali Yalçın, Sinan Kazan, Salih Kılıç, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu. Retrospective Evaluation of Geriatric Type 2 Diabetes Mellitus Patients Admitted to Emergency Services as Result of Diabetes. SCIE. 2016; 27(1): 7-10

Corresponding Author: Seydahmet Akın, Türkiye
LookUs & Online Makale