ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
THE FOOD ALLERGY IN ATOPIC PATIENTS [SCIE]
SCIE. 1997; 8(1): 634-637

THE FOOD ALLERGY IN ATOPIC PATIENTS

Ercan Oluç1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Nadir Girit1, Gülnur Tokuç1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

Atopic diseases are the problem for the one third of the people under thirty years old in industrilized countries. We have examined the relationship of food allergy with atopic dermatitis, allergic rhinitis and extrinsic asthma in subjects who were admitted to our hospital's pediatric clinic. 150 patients who were 3- 14 years old and had the diagnosis of asthma bronchiale, allergic rhinitis and atopic dermatitis and 50 healthy subjects as a control group, were included in this study. The rates of food allergy positivity were 53.4% in males and 46.6% in females. It is observed that sex isn't a valid paramater for food allergy. The rates for food allergy were similar in the 3-12 age group and a decraese was observed in the 13-14 age group. The most common allergens in the group of 60 patients with positive food allergy were egg ovalbumin (65%) and black pepper (53%). Food allergy was found in the 40% of 150 subjects. The rates of atopic diseases in the subjects who had food allergy were as follows: 66.6% in atopic dermatitis, 36.5% in allergic rhinitis, 37.3% in asthma bronchiale. The percentages of food allergy for the patients with atopic diseases were; 44% with mites, 25% with mites and pollens, 17%with pollens and with the 38% of the patients who were aeroallergen negative. There wasn't any significant difference among those four groups for food allergy. The two subjects of the control group (4%) were found food allergy positive. In statistical comparison of the atopic group (40%) with the control group (4%), food allergy positivity was found significantly high in atopic patients.

Keywords: ATOPY, FOOD ALLERGY

ATOPİK HASTALARDA GIDA ALERJİLERİ

Ercan Oluç1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Nadir Girit1, Gülnur Tokuç1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

Atopik hastalıklar gelişmiş ülkelerde yaşayan 30 yaşın altındaki insanların yaklaşık üçte birinin sorunudur. Biz, Kartal Eğitim ve Araştırına Hastanesi Çocuk Kliniği bünyesindeki astım-allerji polikliniğine başvuran ve ekstrensek astım, allerjik rinit ve atopik dermatit tanısı alan 3-14 yaşlarındaki 150 hasta ve atopi hikayesi bulunmayan 50 sağlıklı kontrol gurubunun gıda allerjisi ile ilişkisi olup olmadığını inceledik. Gıda allerjisi testi, erkeklerde %53.4, kızlarda %46.6 pozitif bulundu. Cinsiyetin gıda allerjisinde önemli bir faktör olmadığı görüldü. Gıda allerji oranları 3-12 yaşlan arasında benzer bulundu, 13-14 yaş grubunda ise azalma saptandı. Gıda allerji cilt testi pozitif 60 olguda etken allerjen olarak en sık yumurta beyazı (%65) ve karabiber (%53.3) bulundu. 150 olguda gıda allerji testi pozitifliği % 40 olarak saptandı. Gıda allerji pozitifliği açısından atopik dermatit %66.6, alerjik rinit % 35.5, astım bronşiale %37.3 oranında bulundu. Yine olgularımızda ev tozunda %44, ev tozu+polende %25, polende %17, aeroallergen negatif olanlarda %38 oranında gıda allerji testi pozitifliği mevcuttu. Gıda alerji pozitifliği açısından dört grup arasında anlamlı fark saptanmadı. 50 kişilik kontrol grubunda iki hastada (% 4) gıda allerjisi pozitif idi, bu değerin atopik bünyeli hastalara da (%40) istatistiki karşılaştırması sonucu atopik hastalar lehine gıda allerji pozitifliği anlamlı derecede yüksek olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: ATOPİ, GIDA ALLERJİLERİ

Ercan Oluç, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Nadir Girit, Gülnur Tokuç, Ahmet Özgüner. THE FOOD ALLERGY IN ATOPIC PATIENTS. SCIE. 1997; 8(1): 634-637
LookUs & Online Makale